Skip to content

EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI (ish "N.T.P. Eurokos-Dega në Shqipëri")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 08:17:18
JSON

NIPT: K91727010A
Administrator: Ismet Rexhaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim i ulët dhe i lartë, ndërtim komplet i objekteve ndërtimore, i autostradave, rrugëve, vepra arti, ura, aeroporteve, objekteve sportive, punime komunale, shërbime, ndërtime hidroteknike, kanalizime, ujësjellës, gërmimet dhe sondazhet, ndërtimin e linjave të tensionit të lartë dhe të ulët, vepra social kulturore, pallate etj. Projektime në fushën e ndërtimit. Rikonstruksione objektesh. Prodhimin dhe tregtimin e materialeve të ndërtimit, inerte, beton, asfalt. Import dhe eksport me pakicë dhe shumicë të mallrave ushqimore, industriale, bujqësore e blegtorale. Tregtim me pakicë karburantesh dhe të vajrave lubrifikant të të gjitha llojeve. Administrim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të banimit. Shërbime transporti mallrash brenda dhe jashtë (ndërkombëtar) vendit, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 27/05/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kosove
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: EUROKOS HOLDING SH.P.K., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07/06/2006 sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, me numër unik identifikues 810520115, numër biznesi 70363247 dhe numër fiskal 600032247, me kapital 100.000 euro, me adresë në Kosovë, Prishtinë, Migjeni, Nr.23/1. Ortak i vetem i shoqerise eshte Ylber Shamolli. Sipas të dhënave të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës, datë 04.05.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.06.2021, terhequr nga QKB date 04.05.2023 Pronaret perfitues te subjektit EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Ylber Shamolli , shtetas kosovar, i datelindjes 1977, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme EUROKOS HOLDING SH.P.K., ndersa shoqeria EUROKOS HOLDING SH.P.K. eshte Partneritet tek EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 27.05.2009.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 29.08.2019, me ane te Urdhrit Nr. 9152 Prot te Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve, u urdherua te mos lejohet tjetersimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore per subjektin " EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI " me NUIS (NIPT) K91727010A deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

II. Me date 06.12.2019, me ane te Urdhrit Nr. 9152/1 Prot te Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve, u urdhreua lirimi nga masa e sigurimit te detyrimit tatimor te tatimpaguesit "EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI" me NUIS (NIPT) K91727010A pasi ka shlyer te gjitha detyrimet tatimore.

III. Me date 27.11.2020, me ane te Urdhrit Nr.262/2 Prot, Nr.262 Regj "Urdher per Venien e Sekuestros", leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Tirana Execution Office", protokolluar nga QKB me Nr.10878 Prot, date 01.12.2020, u urdherua venia e Sekuestros ne aktivet e pales debitore "Eurokos Holding" shpk me NIPT K91727010A.

IV. Me date 18.01.2021, me ane te aktit “Urdher i korrigjuar per venien e sekuestros” Nr.262/5 Prot., Nr. 262 Regj, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese “Tirana Execution Office” (TEO) SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore, EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI pajisur me NUIS ( NIPT) - K91727010A.

V. Me date 12.02.2021, me ane te Urdhrit Nr.262/8 Prot, Nr.262 Regj, "Vendim Pushimi", leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Tirana Execution Office", u urdherua heqja e te gjitha sekuestrove ne aktivet e pales debitore " EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI " me NIPT K91727010A.
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne euro ( ne shumen 100.000 euro), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit date 17.06.2022 (119.78)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.9, Bulevardi Zogu i I, Godina Nr.2, Ap.7, Shk.1, kati 3

Adresa:
1. Tirane, Vore, Rindertimi i njesive te banimit ne ndertesa (pallat) per zonen e re per zhvillim Vore, Paketa A Objektet BN.1.13, BN.1.02, BN.1.03, BN.5.02, njesia administrative Vore, Bashkia Vore, ambjent i hapur

2. Shkoder, Ndertim Rruga Bypass-i perendimor Shkoder Loti I, Shkoder, ambjent i hapur

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.06.2022
Statuti i shoqerise meme
Çertifikata e regjistrimit te shoqerise meme
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 06.08.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 04.05.2023
Çertifikata e regjistrimit te shoqerise meme date 04.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 417 932,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 6 669 129,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 190 681,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 137 542,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 40 606 167,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 310 499,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 061 129,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 027 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 748 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 983 748,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 21 720 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 10 804 574,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 360 244,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:256 609 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:449 124 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:230 001 647,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:305 734 235,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:775 129 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:337 537 553,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:182 582 929,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:304 996 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 136 444 954,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 83 370 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 306 572 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 158 670 151,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 100 054 743,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani