Skip to content

FREDI ELECTRONIC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-16 07:54:39
JSON

NIPT: K91803020F
Administrator: Alfred Kasmi
Objekti i Veprimtarisë: - Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve elektronike, fonise, kamerave te surveimit, paisjeve elektro-shtepiake dhe materjaleve elektrike, ndriçime artistike, montimi dhe servisi i tyre. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshme industrial, makineri e paisje, lendeve drusore, mobiljeve, linjave te prodhimit, perpunimit, konfeksioneve, parfumerise. Arredimi dhe tregtimi i te gjitha materialeve per interiere banesa e lokale sociale, kulturore, tregtare, etj. Projektime dhe tregtim te sistemeve parandaluese kundra zjarrit, vjedhjes, dhe cdo paisje parandaluese kriminale si dhe shenjat konvencionale te te gjithe modeleve te brendshme dhe te jashtme si dhe traflk. Ekspert privat zjarrfikes ne fushen e mbrojtjes dhe shpetimin nga zjarri dhe tregtimin e te gjitha paisjeve mbeshtetese ne kete fushe. Projektime, mirmbajtje, riparim dhe tregtim te gjitha paisjeve IT, Software dhe Hardware dhe paisjeve te integruara elektronike, aparaturave logjistike. Hedhje dhe ruajtje te dhenash, mirmbajtje, zhvillues website dhe cdo lloj programi. Rikonstruksione godinash dhe ambjente publike.Kancelari dhe mirmbajtje zyre.Shtypshkrime, shumfishime dhe tregtime ne cdo fushe. Trajnime dhe praktike per nxitjen e punesimit gjithashtu dhe zhvillimin e praktikave ne keto fusha te grupeve studentore. Menaxhim projektesh ne sherbim te komunitetit. Shitje vegla muzikore dhe telekomunikacioni dhe pajisjeve ushtarake. Pjese kembimi per vegla muzikore, telekomunikacioni dhe pajisjeve ushtarake.Tregetim, projektim, riparim, mirmbajtje, qeradhenie, si dhe pJese kembimi te sistemeve dhe impianteve ne sektoret: Elektrike, elektronike, elektromekanik, termike, hidraulike, makineri, ndertime, energjitike, menaxhim teknologjik, komunikim,broadcast , automatizim, kontroll, telekontroll, sigurise, si dhe ashensore ,gjenerator ,sisteme kondisionimi dhe aspirimi ,pajisjeve mjeksore dhe spitalore,mjete pune dhe pajisje buqesore,rrufepritese tokezim, mbrojtje nga faktore te ndryshem ,axhusteri ,avolzhim , per llogariper veten si dhe per ti sherbyer aktivitetit te saj ne lidhje me te tretet. Projektim,Tregtim montim, qeradhenje, mirmbajtje, riparime ,sistemet e konferencave dne video konferencave, Audio - Video dhe skena per te gjitha llojet evenimenteve Publike dhe sociale .Materiale didaktike mesimore, artikuj sportive dhe gjimnastikore, dhe prodhime me porosi si: Certifikata, diploma, kupa, medalje etj.Tregtim dhe Jumizim dhurata te ndryshme, lodra, fishekziarre, paketime postera,reklama,stampime ne bluza, etj. Tregetim sisteme ngrohje soba ngrohje , chiller, pellet dhe Jumizimin me lende te pare te tyre etj.Tregetim rroba pune , uniforma te ndryshme, Veshje te buta dhe mjeteve mbrojtese te sigurise ne pune .Tregtim materiale ndertimi, hidrosanitare, bojra, llak dhe solucione te ndryshme, detergjente dhe material pastrimi, kancelari tonera,paisje zyrash punime tregtim duralumini,punime druri dhe plastike, punime etalbont,fasada xhami, tabelash sinjalistike rrugore. Restaurime te ndryshme.Punime saldimi, matje e kalibrimi. Punime gjelberimi dhe sistemim lulishte, ndertim parqesh, prerje e sisitemim pemesh. Zbatime dhe projektime industriale, turistike, bujqesore, ekonomike, punime dheu, sistemin taracime, prodhime elementesh te parafabrikuara, betoni e beton arme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Ndertim rruge te kategorive te ndryshme ,sistemim e asfaltim sheshi, pastrim te superfaqes urbane, sinjalistike rrugore, tabela rrugore dhe vijezime. Ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore, punime metalike, punime karperterie, veshje fasadash, pastrim te superfaqeve urbane. Tregetim me shumice dhe pakice artikuj mobilerie, perde, zyre, dyer, paisje ventilimi etj. Tregtim te materialeve te ndertimit. Ndertim barriera dhe mbrojtje rrugore, ndertim urash.Sisteme hidraulike dhe bonifikime, vepra kullimi e 3 vaditje.Ndertim per N/stacionet dhe kabinat e transfomatoreve.Punime germimi.Punime per prishjen e ndertimeve. Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime topogjeodezike, matje dhe konsulence per hapesirat publike.Struktura kunder zhurmes, punime gipsi, shtrim pllakash, lyerje, hidroizolime etj.Arredime zyrash, perde dhe aksesore arredimi. Tregetim dhe riparim I automjeteve te transportit dhe pjese kembimi te tyre si dhe sherbim lavazhi.Sherbime pastrimi te ambienteve te brendshme dhe te jashtme dhe sherbime DDD (Dizinfektim, Dizinsektim, Deratizim) si dhe tregtim materialesh pastrimi. Sisteme te menaxhmit te rradhes. Shoqeria do te kryeje te gjitha aktivitetet e mesiperme, si edhe cdo aktivitet tjeter tregtar qe nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni shqiptar ne fuqi.Tabelë sinjalistike vertikale dhe horizontale. Veprimtari në fushën e ndërtimit, projektim, zbatim dhe tregëtim i të gjithave materialeve inerte. Projektim, montim, tregëtim, mirëmbajtje dhe riparime të sistemeve laboratorike dhe paisjeve të tyre në c’do fushë. Tregëtim i materialeve dhe punimeve në parqe, lulishte dhe ambjenteve publike dhe dekore të tyre. Organizim dhe aredim për festa dhe evente të ndryshëm. Shërbim internet dhe telefoni. Arredim zyrash dhe institucionesh. Instalime për nënstatcione kabina, transformator, linja TN.TM, instalim I linjave e gabinave elektrike të TU, linja për telefona dhe internet.
Emërtime të tjera Tregtare: FREDI ELECTRONIC
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.05.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, pallati 207, shk.2.

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga Sabaudin Gabrani, ish Fabrika e Shkrepses në Misto Mame, Zona Kadastrale 8240

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.07.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 289 964,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 267 865,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 133 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 555 466,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 13 117 207,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 474 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 425 329,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 492 873,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:37 161 471,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:25 019 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:16 793 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:20 461 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:34 122 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 16 198 177,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 13 480 317,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 11 521 747,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala