Skip to content

CABLE ALBANIA GJIROKASTER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 10:16:44
JSON

NIPT: K92626601I
Administrator: Taulant Qëndro
Objekti i Veprimtarisë: Transmetim i programeve radiotelevizive ne kabell.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA GJIROKASTER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/02/2009
Rrethi: Gjirokaster
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S me seli qendrore ne Tirane, Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4 dhe administrator & ortak i vetem Engjëllush Mane. Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.08.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 03.02.2014, me vendim te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, u vendos Pranimi i kerkese - padise. Prishja e shoqerise tregtare "Cable Albania Gjirokaster”. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

II. Me date 24.10.2014, me ane te Urdhrit Nr.145-14 Regj., Nr.25310 Prot., lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat qe shoqeria "Cable Group" sh.p.k., me NUIS (NIPT) K91423001S zoteron ne shoqerine Cable Albania Tirane me NUIS (NIPT) K91503007P, shoqerine Cable Albania Gjirokaster me NUIS (NIPT) K92626601I, ne shoqerine Cable Albania Elbasan North me NUIS (NIPT) K92703206E, ne shoqerine Cable Albania Permet me NUIS (NIPT) L2827201V, ne shoqerine Cable Albania Laç me NUIS (NIPT) K97717301E. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë".

III. Me date 18.03.2015, me ane te Urdhërit të shoqërisë përmbarimore “Hoti Bailiff Service”, Nr. 4146/3, “Për vënien e sekuestros konservative”, u urdherua “Qendra Kombëtare e Regjistrimit - Tiranë, të vendosi masën e sekuestros konservative mbi aksionet e palës debitore TV Cable Albania Gjirokastër (Cable Albania Gjirokastër Sh.p.k, me NIPT K92626601I, administrator Taulant Qëndro), me qëllim pengimin e ndryshimit të statusit dhe shitjen e kuotave të shoqërisë debitore, për arsye se debitori i shmanget shlyerjes së detyrimit”.

IV. Me date 17.11.2016, me ane te Urdherit Nr.42018 Prot, lëshuar nga zyra permbarimore STAR , protokolluar nga QKB me Nr.9994 Prot., datë21.11.2016, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat e Elton Bakalli ne shoqerine me NIPT-K92626601I.

V. Me date 18.07.2017, me ane te Urdherit nr. 0167-15 Regj, Nr.17931 prokokolluar nga QKB me Nr.11033, date 19.07.2017 leshuar nga studio permbarimore "STAR" u urdherua lirimi i kuotave/aktiveve te pales debitore Elton Bakalli ne shoqerine me NIPT-K92626601I, te bllokuar me ane te shkreses Nr.42018 Prot, date 17.11.2016 " Urdher per vendosjen e sekuestros konservative" te "Sherbimit Permbarimor Star" sh.p.k.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, Lagja 18 Shtatori, (perball Gjimnazit S.Shapllo)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 28.07.2010
Prishja e Shoqerise Tregtare date 03.02.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 22 134,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -11 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -644 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -24 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 414 000,00
Punuar Nga : A.Baja