Skip to content

CABLE ALBANIA KAVAJE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 10:16:55
JSON

NIPT: K92626801U
Administrator: Arjan Sotiri (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Transmetim i programeve radiotelevizive ne kabell.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA KAVAJE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/02/2009
Rrethi: Kavajë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S me seli qendrore ne Tirane, Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4 dhe administrator & ortak i vetem Engjëllush Mane. Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.08.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 24.10.2014, me ane te Urdhrit Nr. 145-14 Regj., Nr.25312 Prot., lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria “Cable Group”, zotëron në shoqërinë “CABLE ALBANIA KAVAJE” shpk, me NUIS (NIPT) K92626801U. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Me date 21.06.2017, me ane te Urdhrit Nr. 2079 Prot. leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Elvin Hoxha, per vendosjen e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore, shoqeria "Cable Albania Kavaje" shpk, me NUIS (NIPT) K92626801U, per subjektin televiziv "Tv Kabllor CA Kavaje", si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar si dhe duke ndaluar tjetersimin e administratorit z. Arjan Sotiri. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

III. Me date 27.06.2017, me ane te Urdhrit Nr. 175/17, Nr. 2207 Prot, , protokolluar ne QKB me Nr. 9524 Prot date 28.06.2017, lëshuar nga permbarues gjyqesor Elvin Hoxha u urdherua zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative menjehere aksionet e debitorit shoqerise “Cable Albania Kavajë”shpk me Nipt K92626801U, bllokuar me ane te shkreses Nr. 2079 Prot date 21.06.2017, te permbaruest Elvin Hoxha.

IV. Me date 31.05.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Fillim Procedure Likuidimi. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kavaje, Lagja nr. 2, Pallati Habili, (11 Katesh) ne hyrje te qytetit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 19.11.2009
Kontrate Shitje Kuotash date 29.07.2010
Kontrate Shitje Kuotash date 15.06.2012
Kontrate Shitje Kuotash date 26.06.2013
Marreveshje date 19.09.2013
Kontrate Shitje Kuotash date 12.03.2014
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 20.06.2016
Urdher per Venie Sekuestro date 21.06.2017
Urdher per Heqje Sekuestro date 27.06.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 880 651,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 147 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 078 609,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 909 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 49 007,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -422 400,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -385 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:10 761 841,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:9 924 006,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 9 624 164,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 044 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 124 667,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.Baja