Skip to content

Cable Albania Shkodër
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 09:56:25
JSON

NIPT: K97423002P
Administrator: Sokol Mane
Objekti i Veprimtarisë: Tansmetim i programeve radiotelevizive ne kabell.
Emërtime të tjera Tregtare: Cable Albania Shkodër
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/12/2009
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S me seli qendrore ne Tirane, Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4 dhe administrator & ortak i vetem Engjëllush Mane. Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.08.2022

II. FIBERNET (ish "DIELLZA"; ish "GLOBALB CAPITAL PARTNERS"; ish "CABLE ALBANIA") shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K81318035T me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Komuna e Parisit, Pallati Nr.5, Kati 3 dhe administrator & ortak i vetem Aldin Gjurbavija. Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.08.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 24.10.2014, me ane te Urdhërit Nr.145-14 Regj., Nr.25314 Prot, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Sherbimi Permbarimor ZIG" drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës sekuestro konservative ne kuotat qe Shoqeria "Cable Group" Shpk me Nipt K91423001S zoteron ne shoqerine "Cable Albania Shkoder" me Nipt K97423002P. Aktivet dhe kuotat e mesoperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana jone.

II. Me datë 18.03.2015, me ane te Urdhërit të shoqërisë përmbarimore “Hoti Bailiff Service”, Nr. 4144/4, “Për vënien e sekuestros konservative”, me të cilin u urdherua “Qendra Kombëtare e Regjistrimit - Tiranë, të vendosi masën e sekuestros konservative mbi aksionet e palës debitore TV Cable Albania Shkodër (TV Cable Albania Shkodër Sh.p.k, me administrator ligjor Sokol Mane, NIPT K97423002P), me qëllim pengimin e ndryshimit të statusit dhe shitjen e kuotave të shoqërisë debitore, për arsye se debitori i shmanget shlyerjes së detyrimit”.

III. Me date 12.10.2015, me ane te Urdhrit Nr. 4259/5 Prot. leshuar nga shoqeria permbarimore private “ Hoti Bailiff Service ”, vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet e palës debitore: Shoqeria “ Cable Albania Shkodër ” sh.p.k, me NUIS(NIPT) K97423002P dhe perfaqesues ligjorë Sokol Mane, me qëllim pengimin e ndryshimit të statusit dhe shitjen e kuotave të palës debitore.

IV. Me date 21.09.2016, me ane te Urdhrit Nr. 4259 - 4144/6 Prot. leshuar nga shoqeria permbarimore private “ Hoti Bailiff Service ”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet e palës debitore: Shoqeria “ Cable Albania Shkodër ” sh.p.k, me NUIS(NIPT) K97423002P dhe perfaqesues ligjorë Sokol Mane, me qëllim pengimin e ndryshimit të statusit dhe shitjen e kuotave të palës debitore.

V. Me date 15.08.2017, me ane te Urdherit Nr. 125 Dosje., Nr. 3218 Prot., , protokolluar nga QKB me Nr.12234 Prot., date 16.08.2017, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Elvin Hoxha, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore shoqeria "Cable Albania Shkodër" sh.p.k me Nuis (Nipt)- K97423002P per pjese takuese te debitorit shoqeria “FIBERNET” sh.p.k me Nuis (Nipt)- K81318035T ne masen 46%, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga Permbarues Gjyqesor Privat Elvin Hoxha.

VI. Me date 19.01.2018, me ane te Urdherit Nr.298 Prot., Dosje 264 Dosje, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Elvin HOXHA, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative kuotat/aksionet e pales debitore, shoqeria Cable Albania Shkodër sh.p.k me NUIS (NIPT) - K97423002P si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar si dhe duke ndaluar tjetersimin e admnistratorit Sokol Mane.Dokumentacioni do te qendroje I bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi Elvin HOXHA. Depozitimi i urdherit Nr.302Prot., Dosje 267 Dosje, date 19.01.2018, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Elvin HOXHA, ku ështe urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative kuotat/aksionet e pales debitore, shoqeria Cable Albania Shkodër sh.p.k me NUIS (NIPT) - K97423002P si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar si dhe duke ndaluar tjetersimin e admnistratorit Sokol Mane.Dokumentacioni do te qendroje I bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi Elvin HOXHA.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Rruga Daut Boriçi, Shtepia e Matajve, prane Alfa Kabell

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Urdher per Venie Sekuestro date 12.10.2015
Urdher per Venie Sekuestro date 21.09.2016
Urdher per Venie Sekuestro date 15.08.2017
Urdher per Venie Sekuestro date 19.01.2018
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja