Skip to content

CABLE ALBANIA LAÇ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 10:10:02
JSON

NIPT: K97717301E
Administrator: Sokol Mane
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i rrjeteve te komunikimeve elektronike fikse ose te levizshme dhe faciliteteve shoqerues; Ndertimi, posedimi, dhenia me qira dhe shfrytezim i rrjeteve te komunikimeve publike fikse dhe te levizeshme dhe faciliteteve shoqeruese, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA LAÇ
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/03/2009
Rrethi: Kurbin
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S dhe me seli qendrore Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4, Tirane. (Sipas Aktitit te themelimit te Shoqerise)

Sipas te dhënave te QKB deri me date 04.08.2022, Subjekti Juridik CABLE ALBANIA LAÇ shpk nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 27.04.2012, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.

II.Me date 24.10.2014, eshte depozituar Urdheri Nr.145-14 Regj., Nr.25310 Prot., lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k., ku është urdhëruar:"Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat qe shoqeria "Cable Group" sh.p.k., me NUIS (NIPT) K91423001S zoteron ne shoqerine Cable Albania Tirane me NUIS (NIPT) K91503007P, shoqerine Cable Albania Gjirokaster me NUIS (NIPT) K92626601I, ne shoqerine Cable Albania Elbasan North me NUIS (NIPT) K92703206E, ne shoqerine Cable Albania Permet me NUIS (NIPT) L2827201V, ne shoqerine Cable Albania Laç me NUIS (NIPT) K97717301E. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Laç,Lagja 1, Pallati i Balatorit, Kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.08.2022
Akti i themelimit te Shoqerise
Te dhenat e QKB per Regjistrin e Pronarit Perfitues deri me date 04.08.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2011
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -456 545,00
Punuar Nga : L.Kanani