Skip to content

PC STORE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-06 09:10:34
JSON

NIPT: L01606034A
Administrator: Vitator Mehmeti
Objekti i Veprimtarisë: Shitje paisje kompjuterike.Eksport-Import si dhe tregti me shumice dhe pakice te paisjeve kompjuterike,pjese te ndryshme kembimi,aksesore,servis te paisjeve kompjuterike, si dhe tregti me shumice dhe pakice te mjeteve kancelarie. Shitje pajisje kompjuterike,Eksport-lmport si dhe tregti me shumice dhe pakice te pajisjeve eiektronike/informatike, telekomunikacionit,sisteme vezhgimi, akses kontrolli,sisteme kunder zjarri,UPS ,pjese te ndryshme kembimi,aksesore,servis te pajisjeve elektronike,si dhe tregti me shumice dhe pakice te mjeteve kancelarike. Instalim,sherbim, mirembajtje te sistemeve kompjuterike,telekomunikacioni,sisteme vezhgimi,akses kontrolli,sisteme UPS, sisteme zjarri,sisteme elektrike te fuqive te larta dhe te mesme,aplikim grafik. Tregtimit dhe sherbimit te kondicionereve. Shitje, mirembajtje dhe servisim i pajisjeve kinematografike, artistike dhe pajisjeve muzikore, audio-vizive, sherbime dhe shitje ne fushen e pasurive te paluajtshme, vleresime pasuri te paluajtshme, vleresim asetesh dhe sherbimet mbeshtetese ne pronat e paluajtshme, suporte dhe sherbime financiare, sherbime te standarteve financiare, shitje dhe asistence ne softe dhe programe financiare per ente publike dhe private, mirembajtje sistemeve kompjuterike te lidhura me to. Eksport import dhe tregtim i sistemeve per perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve, hardware, software dhe te gjithe periferikeve te tyre. Import eksport dhe tregtim aparaturash te te gjitha llojeve per zyra, pajisje zyrash e te tjera mjete pune kancelarike duke perfshire edhe te gjitha llojet e letres e materiale te tjera botimi, import eksport dhe tregtim te konsumablave per pajisje te ndryshme, tonerave, Montim aparaturash te sipermendura, parametrizimi, konfigurim. Sherbime transmetimi te dhenash, informacione dhe sherbime te ndryshme te lidhur me internetin dhe telefonine. Zhvillim software, instalim, adoptim. Mirembajtje te aparaturave te sipermendura, suport teknik, konsulence gjithfarellojesh. Ofrues te sherbimeve te printimit, qeradhenie dhe tregtim te pajisjeve te printimit dhe hardware, menaxhim te sistemeve te printimit Pay Per Use dhe Pay Per Print. Importim dhe instalim pajisje elektronike monitorimi CCTV, pajisje elektronike per monitorimin e transportit rrugor, ajror, dhe detar si: radar, ANPR, kamera, etj. Importimi dhe instalim i pajisjeve elektronike te nevojshme per ndertimin e sistemeve te sigurise fizike te objekteve dhe sistemeve te sigurise publike ne aeroporte, banka, mbikeqyrje te qyteteve, ndertesa komerciale, transport public, infrastruktura kritike, arsim, shendetesi, stadiume, qendra te kujdesit shendetesor etj. Import - eksport te mallrave me perdorim te dyfishte. Projektim,ndertim dhe mirembajtje ne fushen e rrjete WAN/LAN,Wep-site etj. ITrektim, instalim te laboratoreve didaktik, shkencore, profesionale. Zhvillim dhe implementim te sistemeve te informacionit gjeografik (GIS), rregjistrim te pasurive te paluajtshme, planifikim urban, hartografi dhe matje topogjeodezike. Hostim i faqeve te aplikacioneve. Projektim, ndertim dhe implementim i Data Center. Sherbime transmetimi te dhenash, informacione dhe sherbime te lidhur me internetin. Implementin dhe tregtim impiante dhe te ndryshme lidhur me to. Studime, kerkime dhe analiza te tregut, studim tregut, market research, studime demografike, sjellje klientesh, tendencash ne treg,fuqie blerese, etj analiza, studime e kerkime lidhur me to.Zhvillim dhe rnirembajtje sistemesh software. Ketu perfshihet prograrnirni i sistemeve software, kodimi, instalimi, integrimi i te gjithe komponenteve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve, modifikimet (pas momentit qe software-i eshte vendosur ne operim), mirembajtja e te gjithe komponenteve, suporti i sistemit si nje teresi komponentesh, qe, ne funksionimin e tyre, realizojne qellimin e zgjidhjes informatike ; Testim software. Ketu perfshihet testimi i funksionaliteteve, te ngarkeses ne pune, te performances, te pranimit, te disponueshmerise dhe te sigurise se sistemit software, Disenjim dhe zhvillim sistemesh te komunikimit. Instalim, konfigurim, trajnim, testim dhe mirembajtje sisteme konference, perkthimi, votimi, livestream, etj. Disenjim dhe zhvillim sistemesh te sigurise. Ketu perfshihet analiza e kerkesave te sigurise se klientit, projektimi i arkitektures, instalimet dhe konfigurimet e komponenteve, vendosja ne pune, testimet e sigurise dhe mirembajtja perkatese; Zhvillim sistemesh migrimi. Ketu perfshihet transferimi dhe permiresimi i te dhenave dhe infrastruktures perkatese nga nje teknologji e vjeter ne nje teknologji te re. Permiresim/upgrade sistemesh informatike; Operimi, menaxhimi, suporti i perdorimit, trajnimi dhe auditimi teknik/informatik per sistemet software. Personalizim i kartave ID. "Zhvillim, implementim, mirembajtje, projektim te sistemeve dhe programeve ne fushen e teknologjise se informacionit". Projektim, ndertim dhe implementim i Data Center. Import-eksport dhe perdorimi i pajisjeve me rreze X.Eksport , import, prodhim, servisim dhe tregtim i mobiljeve, mallrave te mobilerive, aksesoreve, elemeteve te drurit dhe pjeseve te lidhura me to. Veprimtari ne fushen e ndertimit, prodhim, montim te çdo lloj qofshin civile, industriale apo bujqesore, ndertim linja linja fuqie dhe telekomunikacionit , nenstacione elektrike te larta e te mesem, hidraulike, ujesjellesa, kanalizime, rruge, prita, ura, tunele, vepra arti e restaurime.
Emërtime të tjera Tregtare: PC STORE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/04/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 81 944 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Automjet me targe AA 139 IZ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga e Dibres, Vila nr.153, Kati i Pare.

Adresa:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.8, Rruga e Dibres, Vila nr.153, Kati i Pare

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.06.2022
Kontrate dhurimi te kuotave te kapitalit 19.10.2020
Vendim i asamblese se ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 01.11.2017
Vendim i ortakeve per zmadhimin e kapitalit 25.11.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 57 847 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 88 351 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 45 556 261,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 33 733 320,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 31 563 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 23 312 756,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 133 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 156 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:552 982 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:626 656 411,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:535 388 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:574 696 335,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:469 474 484,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:316 408 581,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 200 026 683,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 116 465 356,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 91 816 756,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja