Skip to content

Teo Alb
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-17 12:46:51
JSON

NIPT: L02012001O
Administrator: Konstantinos Aloupis
Objekti i Veprimtarisë: Mates pa fije, energji elektrike dhe gaz.Fibra optike, rrjete shtyllash dhe shperndarje.Pagesa e sherbimeve me terminale te larget.Burimet e rinovueshme te energjise dhe perdorimi i tyre.Import-eksport te materialeve te ndyshem qe kane lidhje me objektin e veprimtarise.Import eksport dhe tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshem industriale te perdorimit te gjere, telekomunikacion, aktivitete komisionimi, tregti e pergjithshme,sherbime,konsulence.Ndertime dhe punime civile te ndryshme
Emërtime të tjera Tregtare: Teo Alb
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/08/2010
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 166 490 833,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: TEOTEC TELECOMMUNICATION AND INFORMATION COMMERCIAL AND INDUSTRIAL S.A (TEOTEC S.A) eshte person juridik grek, me seli ne Athine, me adrese Kifisou A.V. 138 – 140.12131 Peristeri, regjistruar ne regjistrin e shoqerive me date 05.06.2001, numer i identifikimit te taksapaguesit EL 99998264, perfaqesuar sipas vendimit te Bordit te Drejtoreve te shoqerise nga Z. Konstantinos Aloupis, shtetas grek (Sipas aktit te themelimit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar “Teo Alb”, date 06.08.2010)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Sportel, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 08/06/2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L11814005K, me adrese ne Tirane, Rruga "Vilat Gjermane", vila 13, me administrator Klodian Zoto. Teo Alb shpk zoteron 65% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.02.2021)

II. METRONET, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 04/11/2010 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L02309004J, me adrese ne Tirane, Rruga George Bush,Kulla 2.Ap 9/3, me administrator Pajtim Ajazaj. Teo Alb shpk zoteron 30% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 24.04.2014, me ane te kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 25355/17 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos bëhen ndryshime në emër të subjektit Teo Alb sh.p.k. pajisur me NUIS (NIPT) - L02012001O me administrator Z. Konstantinos Aloupis.

II. Me date 27.07.2014, me ane te kërkesës për lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronësisë Nr. 55167 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua lirimi nga barra e sigurisë për subjektin "Teo Olb” shpk, me NUIS (NIPT) L02012001O, me administrator Z. Konstantinos Aloupis.

III. Me date 22.05.2017, me ane te urdhërit Nr.3407 Prot, Nr.92 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqëria “Teo Alb” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - L02012001O, me përfaqesues ligjor Konstantinos Aloupis.

IV. Me date 28.05.2018, me ane te shkreses Nr.286Prot, Nr.381/2018 datë, protokolluar nga QKB me Nr.6228 Prot, date 30.05.2018 lëshuar nga Zyra Permbarimore Private Anastas Kote, drejtuar QKB-se, u kerkua te mos kryhet asnje veprim qe bie ne kundershtim me ligjin duke bllokuar kuotat dhe cregjistrimin e ketij aktiviteti ne ekzekutimin e detyrimit sipas vendimit me Nr.609 Akti date 03.02.2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Rruga Jakov Xoxe, prane Azilit te Pleqeve, hyrja 1, kati 4, banesa 4

Adresa:
Fier, Lagjja Kryengritja, Rr.Nuredin Aliu, ish N.N.I

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 21.02.2022
Akti i themelimit
Shkrese per bllokimin e kuotave, Zyra Permbarimore Private Anasatas Kote, date 28.05.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 28.02.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -646 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -19 871 460,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 32 643 054,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -39 317 285,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 14 078 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:21 560 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:43 180 006,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 55 249 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 67 618 503,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 212 981 769,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.Lala