Skip to content

OST SECURITY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-10 10:50:28
JSON

NIPT: L02401001R
Administrator: Ermir Veipi (Likuiditator)
Objekti i Veprimtarisë: Sigurimi dhe ruajtja e objekteve në pronësi dhe administrim të OST sha. Shoqëria mund të sigurojë dhe të ruajë objekte në pronësi apo administrim të shoqërive ku OST sha është aksionar i vetëm. Sigurimi dhe mbrojtja e jetës dhe e shëndetit të personave, në funksion të realizimit të shkronjës a.
Emërtime të tjera Tregtare: OST SECURITY
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30/11/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 000 000,00
Numri i pjesëve: 4 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT OST eshte nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 09/07/2004 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K22826402D, me adrese Tirane, Kashar, Yrshek, autostrada Tirane-Durres, km 9, me administrator Skerdi Drenov dhe me aksionar te vetem Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes (Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.05.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Arjola Qirko; Armela Dervishi; Ilda Nushi
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Masa Konservative

01.Në datë 30.09.2014: Në bazë të Urdhrit Nr.1424-346Prot, datë 25.9.2014, "të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "ALIMADHI", është urdhëruar: “QKB-ja të vendosë masën e sekuestros konservative ndaj aksioneve të debitorit Shoqëria "Operatori i Sistemit të Transmetimit Security OST SECURITY" sh.a me NIPT L02401001R.”. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 30.10.2015, në bazë të Urdhrit Nr. 1646-346Prot. datë 27.10.2015, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore "ALIMADHI".

02.Në datë 13.05.2015:Në bazë të Urdhrit Nr.688/6-353-15Prot., datë 05.05.2015, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Kodra Bailiff Service”, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin që zotëron debitori OST Security sh.a., me NIPT-L02401001R. Ky aktiv të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë”. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 30.10.2015, në bazë të Urdhrit Nr.810/8-353-15Prot., datë 28.10.2015, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Kodra Bailiff Service”.

03.Në datë 22.09.2015:Në bazë të Urdhrit Nr.1654-398Prot, datë 17.09.2015, të lëshuar nga zyra përmbarimore "Elite Bailiff's Office" sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e aktivitetit tregtare që zotëron debitorit shoqëria “ OST Security”sha, me qëllim mostjetërsimin e tij .Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.” Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 30.10.2015, në bazë të Urdhrit Nr. 1794-398Prot. datë 15.10.2015, të lëshuar nga shoqëria "Elite Bailiff's Office" sh.p.k.

04.Në datë 29.12.2015:Në bazë të Urdhrit Nr.2219-450 Prot, datë 28.12.2015, të lëshuar nga Shoqëria përmbarimore "Elite Bailiff's Office" sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e palës debitore shoqëria “OST SECURITY” Sh.a, me NIPT-L02401001R, me qëllim mostjetërsimin e tij. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuara deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi”. Pala kreditore: Dhori Koço Daka. Objekti: Pagim page. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 28.01.2016, në bazë të Urdhrit Nr.173-311 Prot, datë 26.01.2016, të lëshuar nga shoqëria "Elite Bailiff's Office" sh.p.k.

05.Në datë 22.02.2018:Në bazë të Urdhrit Nr.536/4Prot, datë 14.02.2018, të lëshuar nga zyra permbarimore LDC, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë OST Security sha me NIPT-L02401001R”. Pala kreditore:Idajet Peti. Objekti:Detyrime dhe shpërblime page. Kjo masë është hequr në datë 19.02.2019, në bazë të Urdhrit të Nr.536/7Prot datë 13.02.2019, të lëshuar nga Studio Përmbarimore “L.D.C”.

06.Në datë 16.04.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.2Regj., Nr.108 Prot., datë 05.04.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore B.S.E. BAILIFF SERVICE EXECUTIVE sh.p.k., është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative për shoqërinë “OST SECURITY” sh.a., me Nipt- L02401001R”. Pala kreditore:Graciano Saliasi. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 13.08.2018, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.42Regj., Nr. 320Prot., datë 02.08.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore B.S.E. BAILIFF SERVICE EXECUTIVE sh.p.k.

07.Në datë 16.11.2018:Në bazë të Urdhrit Nr.378 Regj., Nr.2152 Prot., datë 13.11.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Real Bailiff Service” shpk, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “OST Security” sha me NIPT L02401001R me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”. Palakreditore:Denis Gramoz Tare. Kjo masë është hequr në datë 07.12.2018, në bazë të Urdhrit Nr.378 Regj., Nr.2152/1 Prot., datë 26.11.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore”Real Bailiff Service” Sh.p.k.

II-LIKUIDIMI

01.Në datë 30.10.2015: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.16 datë 20.10.2015 dhe Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.31 datë 05.10.2015, është miratuar prishja e shoqërisë OST Security Sh.a dhe shpallja e likuidimit. Likuiditator është emëruar Ermir Veipi. Statusi i shoqërisë nga “aktiv”, është bërë “Në proces likuidimi”.

02.Ne date 18.04.2019: Ne baze te Vendimit te Asamblese Nr.35 date 04.01.2019 eshte miratuar Raporti i Likuiditatorit dhe Çregjistrimi i shoqerise. Statusi i subjektit nga "Ne likuidim e siper" ube "Ç'regjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Rruga At Zef Pellumbi"; pranë nënstacionit 35 kV Tiranë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 06.05.2023
Procesi i Likudimit & Çregjistrimi 2019-Dokumenta
Ndryshimi i Administratorit & Anetareve
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -605 186,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -5 290 967,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -24 315 187,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 043 705,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -7 461 708,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 131 630,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 852 438,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -9 973,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -392 129,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 658 116,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:34 911 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:30 239 313,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 138 321 097,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 120 067 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 114 303 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 90 620 498,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B / A.Lala