Skip to content

OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT OST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-14 22:08:54
JSON

NIPT: K42101801N
Administrator: Skerdi Drenova
Objekti i Veprimtarisë: Sistem transmetimi energjie.Operim i rrjetit te transmetimit te energjise elektrike nga pikpamja fizike. Operimi i sistemit te transmetimit nga pikpamja e dispencerimit. Operimi i tregut te energjise elektrike. Zhvillimi dhe funksionimi i sherbimeve te komunikimeve elektronike me shumice te parashikuara ne legjislacionin ne fuqi per sherbimet e komunikimeve elektronike ne territorin e Republikes se Shqiperise, si dhe ne perputhje me percaktimet e autorizimeve qe jepen nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ku perfshihen sherbim per ofrimin e transmetimit te te dhenave te disponueshme per publikun.
Emërtime të tjera Tregtare: OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT OST
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09/04/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 22 146 576 000,00
Numri i pjesëve: 22 146 576
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Etjen Xhafaj; Klodian Mene; Suzana Hozha; Vanina Kalemi; Viola Haxhiademi; Gjergji Simaku; Vasilika Vjero
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XCV - License per aktivitetin e shperndarjes se energjise elektrike
Çështje Ligjore: 01.Në datë 21.08.2017: Në bazë të Urdhrave Nr. 205/7-0111-17 Prot., Nr. 206/7-0112-17 Prot., Nr. 207/7-0113-17 Prot., Nr. 208/7-0114-17 Prot., Nr. 209/7-0115-17 Prot., Nr. 210/7-0116-17 Prot., Nr. 211/7-0117-17 Prot., Nr. 212/7-0118-17 Prot., Nr. 213/7-0119-17 Prot., datë 15.08.2017, tëlëshuar nga Shoqëria “Shoqëria Përmbarimore “BESA” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat e debitorit shoqëria "Operatori i Sistemit Transmetimit” sh.a pajisur me NIPT-K42101801N, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë”. Pala kreditore: KESH Sh.a Nipt-J618170005F Objekti-Likujdim fature. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 24.08.2017, në bazë të Urdhrit Nr.205/14Prot, datë 18.08.2017, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore BESA shpk.
02.Në datë 16.11.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.378 Regj., Nr.2152 Prot., datë 13.11.2018, të protokolluar nga QKB me Nr.12941 Prot., date 14.11.2018, të lëshuar nga Shoqeria Permbarimore”Real Bailiff Service” shpk, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Sistemit të Transmetimit ” sha me NIPT K42101801N me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”. Pala kreditore: Denis Gramoz Tare. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 07.12.2018, në bazë të Urdhrit Nr.378 Regj., Nr.2152/1 Prot., datë 26.11.2018, të lëshuar nga Shoqeria Permbarimore”Real Bailiff Service” sh.p.k.
03. Ne date 18.12.2019: Ne baze te Urdhrit Nr.9532 Prot., datë 06.12.2019 te lëshuar nga Permbaruese Gjyqësore Private Evelina Bekteshi, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative ne çdo aset, kapital dhe aksione ne emer te shoqerise OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT OST SHA, me NUIS (NIPT) - K42101801N." Kjo mase eshte hequr ne date 31.12.2019 ne baze te Urdhrit Nr.9556 date 23.12.2019 te leshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Evelina Bekteshi.
Ndryshime
Shënime: Ne date 22.02.2021: Ne baze te Shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve eshte bere saktesimi i pronesise se shoqerise nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Kashar; Yrshek; Autostrada Tiranë-Durrës, Km 9.

Adresa:
1)Tiranë; Njesia e Mirëmbajtjes së Trasmetimit, Zogu i Zi, Pranë Nënstacionit 35 KV.
2) Korçë; Pojan Zemblak; Njësia Operative Korçë, Nënstacioni Zemblak, Korçë.
3) Fier; Njësia Operative Fier, Nënstacioni 220 KV; Pranë TEC Fier.
4) Elbasan; Bradashesh; Njësia Operative Elbasan; Nënstacioni 220 KV, Bradashesh.
5) Shkodër; Vau Dejës; Njësia Operative Shkodër, Nënstacioni 220 KV, Vau i Dejës.
6) Dibër; Komsi; Njësia Operative Burrel; Nënstacioni 220 KV, Komsi, Burrel
7) Tiranë; Njësia Operative Tiranë; Rruga Siri Kodra; Nënstacioni 220 KV, Tiranë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 15.05.2022
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshime te tjera -Objekti i aktivitetit
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 689 628 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 116 383 581,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 546 916 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 293 877 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 127 100 324,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 182 443 807,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 334 186 916,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 365 957 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 562 816 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 586 084 242,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 428 343 865,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 79 043 815,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 1 227 568 149,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 1 009 126 356,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 018 108 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 121 397 154,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 808 399 934,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 966 965 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 816 027 490,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 347 120 715,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 886 064 063,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 534 403 391,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 768 275 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 420 504 473,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 3 991 716 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 3 155 765 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 2 945 491 913,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 2 511 149 243,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B