Skip to content

START CO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-16 11:57:39
JSON

NIPT: L11614001S
Administrator: Ardenis Qëndro
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin e te gjitha llojeve te mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, bujqesor, tregtar, kulturor, sportiv, te sherbimeve, pjese kembimi, goma te ndryshme, bateri automjetesh etj. Importimin dhe eksportimin e tyre. Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industriale, bujqesore, produkte ushqimore, materiale ndertimi, pesticide, pajisje elektronike,etj. import, eksport. Tregti te gazit te lengshem, vajrave lubrifikante. Hapje bar bufe, restorant, salon mode, servis makinash, lavazh, motel, agjensi turistike. Ndertim objektesh . Punime lyerje, hidraulike, elektrike, suvatime, gipsi etj. Tregti te pajisjeve elektronike, kompjutera, aksesore, kancelari. Ndertim dhe mirembajtje e rrugeve, prodhim materialesh inerte dhe tregtimi i tyre. Tregtim materiale elektrike dhe paisje laboratorike, transformator, elektromotor dhe riparimsherbim per transformator dhe elektromotorra. Tregetimit, import-eksport me shumice dhe pakice te materialeve e paisjeve elektrike, industriale e elekroshtepiake, paisjeve e sistemeve te impianteve te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe impianteve te tjera te çfaredo lloji. Projektim dhe instalim i paisjeve elektrike, elektroshtepiake, industriale, sistemeve te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe impjanteve te tjera te çfaredo lloji ne vendet e ushtrimit te aktivitetit dhe jashte tyre ne objekte te ndryshme. Sherbime mirembajtje dhe servisi te ndryshem per materialet e pajisjeve elektirke dhe industriale. Tregtim i lendeve djegese dru zjarri dhe solar. Dhenie me qera e automjeteve. Importim, eksportim, rimbushje, rikarikim dhe shitje te fikseve te zjarrit dhe te te gjithe aksesoreve te nderlidhura me kete objekt. Sherbim reklamash, videoklipesh, koncertesh, produksion filmash dhe dokumetaresh, organizim eventesh. Tregetim I materilave te higjenes, dezinfektuese dhe maskave mbrojtese te llojeve te ndryshme.Punime dhe instalime te ndryshme mekanike.. Projektimin, montimin dhe mirernbajtjen e impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise. Sherbime te ndryshme dhe punime sherbimesh ne te gjitha fushat sipas shperndarjes se energjise. Ndertime per N/stacionet, kabinat e trasformatoreve, linja e TN te ulet, te rnesem, te larte, dhe shperndarjen e energjise.Tregtim te mjeteve dhe sistemeve te shuarjes se zjarrit si dhe çdo veprimtari te nderlidhura me kete objekt.Kompletim te ambjenteve te ndryshme dhe objekteve te rendesise se veçante me fikse zjarri, sistem hidrik zjarrfikes te brendshem dhe te jashtem, sistem sprinkler me uje dhe shkume, sisteme automatike shuares me gaz te pa djegshem , sisteme automatike shuares me puder, Co2, shkume.Shitje dhe tregtim te uniformave te ndryshme te punes dhe veshjeve te mbrojtjes ne pune, doreza, maska, helmeta, syze mbrojtese, kepuce pune, rripa sigurimi dhe pajisje te tjera ne funksion te sigurise ne pune. Transport karburanti dhe lendeve djegese.
Emërtime të tjera Tregtare: START CO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/04/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 107 750 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: LEAVE & GO, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 03.03.2014 dhe qe funksionon sipas ligjit te Republikes se Shqiperise, me numër identifikimi biznesi NIPT L41524014H, me adresë në Tirane, Vore, Rruga Vorë-Prezë, Km 2, pranë Doganës, Tiranë, me administrator Mareglen Ahmeti. Ortaket e shoqerise jane : Mareglen Ahmeti me 34% te kapitalit, Marsel Dora dhe shoqeria START CO zoterojne 33% te kapitalit secili.(Sipas te dhenave te QKB, date 16.06.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
VII.3.B.2 - Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura
Çështje Ligjore: I. Me date 24.09.2014, me ane te kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 70323/3 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin, subjektin "Start CO" shpk, me NUIS (NIPT) L11614001S, me administrator Z. Laert Neshet Qëndro.

II. Me date 30.09.2014, me ane te shkreses Nr. 71685/1 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua njoftimi per lirimin nga barra siguruese mbi titujt e pronesise, pasi gjate kesaj periudhe tatimpaguesi ka bere pagesen per detyrimet tatimore. Per kete arsye nuk ka shkaqe ligjore per ruajtjen e metejshme te barres siguruese mbi titujt e pronesise.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla G&P, Kati 1

Adresa:
1. Tirane, Kashar, Rruga Dytesore Tirane-Durres, Km 7, Zona Kadastrale 2119, Nr Pasurie 212/36

2. Tirane, Vore, Gjokaj, nr.pasurie 45/4, zona kadastrale nr. 1751, vol.4, fq. 144

3. Durres, Zona Kadastrale ne 8517, Volum 14, Faqe 202, Spitalle

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 16.06.2022
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakeve per fillimin e procedures se zmadhimit te kapitalit 26.06.2017
Vendim i asamblese se ortakeve per fillimin e procedures se zmadhimit te kapitalit 25.06.2018
Kontrate dhurimi kuotash 14.10.2020
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 09.12.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 43 959 439,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 64 243 233,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 35 389 256,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 55 327 261,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 43 356 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 46 730 435,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 31 157 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -184 239,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 101 932,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:258 380 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:383 607 968,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:207 502 495,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:679 837 786,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:579 097 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:482 034 446,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 460 579 857,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 107 048 561,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 100 586 436,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja