Skip to content

C.E.C GROUP (ish "C.E.C - 11") ( shoqeria e perthithur "A & P ENGENIERING")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-26 09:59:55
JSON

NIPT: L11807013M
Administrator: Vangjush Mbriçe
Objekti i Veprimtarisë: Studim - Projektim, Supervizion, Mbikqyrje - Kolaudim, Konsulence Teknike. Studim, projektim, mbikqyrje, kolaudim per ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha llojeve. Sherbime ne planifikim urban. Projektim, ndertim, montim, zbatim e rikonstruksion te godinave te te gjitha llojeve, rruge te cdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nentoksore, ura e vepra arti, ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera dhe mbrojtje lumore diga, damba, tunele. Ndertime stacione elektrike. linja te tensionit te larte, te ulet e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Ndertim impjante idrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirembajtjen e tyre. Impjante ngritese transportuese. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike e druri. Impjante teknologjike, termike e kondicinimi. Impjante e linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impjante te brendsheme elektrike, telefonike radiotelefoni etj. Impjante te sinjalistikes rrugore te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese. Investime ne ndertime civile, pallate ne ndertime turistike. Hapjen e agjensive imobilare. Transport mallrash e udhetaresh e pika servisi per automjete. Import-eksport sipas legjislacionit. Ndermarje ndertimi per vete dhe per te trete ne kryerjen e veprimtarive ndertimore, ndertime civile, industriale, bujqesore turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj, qe lidhen me to.
Emërtime të tjera Tregtare: C.E.C GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/06/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: Me date 03.09.2012, u nenshkrua akt-marreveshja e bashkimit me perthithje te shoqerise " C.E.C - 11" Shpk me Nipt L11807013M (shoqeria perthithese) me shoqerine "A & P ENGENIERING " Shpk me Nipt K91810003E (shoqeria e perthithur). Shoqeria " C.E.C - 11" Shpk do te jete perfituese e kontributeve te shoqerise "A & P ENGENIERING " Shpk ne daten e realizimit perfundimtar te bashkimit. Shoqeria e perthithur "A & P ENGENIERING " Shpk do te prishet pa likuidim. Bashkimi i dy shoqerive nuk do te ndryshoje pjeset e kontributeve te dy ortakeve ne kapitalin e shoqerise perthithese. Konkretisht Lorens Hoxha do te kete 51% dhe Anduen Mbrice do te kete 49% te kapitalit. Kapitali themeltar i shoqerise pas bashkimit do te jete 100.000 (njeqind mije) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr. 7, Rruga Dritan Hoxha, Ndertesa nr.117, Shkalla nr.2, Apartamenti nr.5/3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.10.2021
Akti marreveshje bashkimi 03.09.2012
Statuti i shoqerise
Kontrate shiblerje kuotash 22.12.2014
Kontrate shitje 07.12.2011
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 9 906 039,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 21 862 652,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 595 363,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 191 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 600 564,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 264 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 389 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 059 794,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 262 428,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 504 468,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 118 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:49 752 464,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:53 382 055,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:42 985 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:58 208 958,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:38 251 424,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:46 457 239,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:54 795 260,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:40 594 262,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 573 604,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 811 299,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 464 262,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli