Skip to content

GERARD - A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-09 13:41:48
JSON

NIPT: L12407005L
Administrator: Sokol Kryeziu, Astrit Gjeci, Irena Ndoni
Objekti i Veprimtarisë: Import - eksport brenda dhe jashte vendit. Transport publik. Transport urban. Ndertim. Bar-Kafe. Sherbim i agjencise se transportit. Servis dhe parkim autobuzash. Shit-blerje automjetesh. Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime civile, industrial turistike, buqesore deri ne 5 kate. Ndertime civile, industrial turistike bujqesore mbi 5 kate, rikonstruksione, ndertim banese me skela mbi 8 kate. Ndertime rrugore, ndertime rruge kategoria IV dhe V, ndertim rruge kategoria III dhe II. Punime te mirembatjes dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim mbi shtresa rrugore. Ndertime autostrade-pista-areoporte-helioporte. Ndertim hekurudhor, punime hekurudhore, punime speciale te shinave dhe traversave, punime ne sistemin elektrik dhe te sinjalizimit. Ndertime hidraulike e hidroteknike, ndertime ujsjelles, kanalizime, kanale e impiante vaditje, ndertim impianti te sistemit te ujit, ndertim vajsjelles, gazsjelles, naftesjelles. Punime sherbimi. Punime per rikualifikimin dhe mirembajtje ne siperfaqe te gjelberta parqe-pyll parqe, pastrim i siperfaqeve urbane. Furnizim-vendosje, mirembajtje dhe riparime per elemente dekorative stola, kosha rrugore, lulishte, parqe-pyll parqe. Grumbullim dhe transportim te mbetjeve te ngurta jo te rrezikshme. Transport mallrash dhe pasagjeresh brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete. Tregtim i pajisjeve per mbrojtje personash per qellime higjeno-sanitare dhe spitalore.
Emërtime të tjera Tregtare: GERARD - A
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.11.2011
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 33 400 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: 2 M/1 F
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Autobus me targe AA 850 KN
Tirane, AA 849 KN.
Tirane, Autobus me targe AA 842 KN
Tirane, AA 313 PK
Tirane, Autobus me targe AA 841 KN
Tirane, AA 846 KN.
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 926 EN
Tirane, AA 527 PI
Tirane, AA 907 PK
Tirane, AA 718 PK
Tirane, Autobus me targe AA 476 KO
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 936 EN
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 935 EN
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 928 EN
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 931 EN
Tirane, AA 108 KO.
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 934 EN
Tirane, AA 314 PK Tirane, AA 839 KN.
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 930 EN
Tirane, Autobus me targe AA 845 KN
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 932 EN
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 927 EN
Tirane, Autobus me targe AA 843 KN
Tirane, AA 125 KO.
Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 4 933 EN
Tirane, AA 905 PK
Tirane, Autobus me tartge AA 847 KN
Tirane, AA 906 PK
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Sherbime te rregullta Qytetese te Transportit Rrugor te Udhetareve brenda vendit -
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Transport i rregullt qytetes -
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
L12 - Liçencë për Agjenci transporti udhëtarësh dhe shërbimi taksi brenda vendit
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Ded Gjo Luli", me pasurine e paluajtshme nr.6/901, Zona Kadastrale 8350, vol.38, faqe 211

Adresa:
Tirane, Sauk, njesia bashkiake nr 2, rruga Selim Brahja, prane kopeshtit te femijeve te Saukut, zona kadastrale nr 3266, parkim autobuzash
Tirane, Rruga Luigj Gurakuqi terminali i autobusave.
Tirane Farke, Rruga Xhabrahimet, Ndertesa Nr.21, Sauk i Vjeter, Arkive dhe Magazine.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.03.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 03.12.2020
Vendim i ortakut te vetem per transferimin e veprimtarise ekonomike 22.07.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 41 860 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 150 518,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -9 863 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 17 488 156,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 585 060,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -3 703 340,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 252 487,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 609 201,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:274 825 019,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:256 747 393,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:282 147 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:155 877 058,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:104 957 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 69 278 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 73 240 504,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 12 075 049,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala