Skip to content

FK TOMORI 1923
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 11:44:00
JSON

NIPT: L13224002A
Administrator: Ismet Ajazi
Objekti i Veprimtarisë: Organizimi i aktiviteteve sportive në fushën e futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir për sportin e futbollit si dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Futja në tregun e lojtarëve për të blerë lojtarë sipas nevojave të ekipit. Aktivitete të tjera në fushën e futbollit për interesa të shoqërisë. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe në të gjitha llojet e aktiviteteve të futbollit kombëtare dhe ndërkombëtare. Shoqëria brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: FK TOMORI 1923
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 26/07/2011
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Silvana Merdani; Petro Sinjari; Luçjano Bojaxhiu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 04/07/2019, me ane te Kërkesës Nr.1561/3 Prot, datë 29.05.2019, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale Tatimore Berat, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit " FK TOMORI 1923" SHA, pajisur me NUIS (NIPT) L13224002A, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II. Me date 16/08/2019, me ane te Shkresës Nr.1561/12 Prot., datë 29.07.2019, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Berat,për ”Zhbllokimin e Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor” u kerkua zhbllokimi i masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit "FK TOMORRI" sha, me Nipt-L13224002A.

III. Me date 27/01/2020, me ane te Urdhrit Nr. 74/7 0002-20 Prot. date 21.01.2020, leshuar nga shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service SHPK, per vendosjen e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit shoqeria FK TOMORI 1923 SHA me NUIS (NIPT) L13224002A, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

IV. Me date 25/02/2020, me ane te Urdhrit Nr.74/15 0002-20 Prot, datë 18.02.2020, protokolluar nga QKB me nr.2431Prot., datë 19.02.2020, "Për Heqjen e Sekuestros Konservative", e lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “Kodra Bailiff Service“ shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/ aksionet e debitorit Shoqëria “FK TOMORI 1923” sh.a NIPT L13224002A si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve.

V. Me date 30/09/2021, me ane te Urdhrit Nr. 4578 Prot. date 22.09.2021, lëshuar nga zyra përmbarimore “Strati” SHPK, për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e rregjistruara të debitorit shoqeria "FK TOMORI 1923" SHA me NUIS (NIPT) L13224002A, për ekzekutimin e vendimit Nr. 506, datë 22.09.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat lënë në fuqi me Vendimin Nr. 03, datë 09.03.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

VI. Me date 01/12/2021, me ane te Urdhrit Nr. 5943 Prot., Nr. 5277 date 22.11.2021, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Strati” SHPK, drejtuar QKB-se, u urdherua Qendra Kombetare e Biznesit te heqe masen e sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara prane jush qe zoteron pala debitore Shoqeria “FK TOMORI 1923” sha, me NIPT-L13224002A, duke revokuar urdhrin tone te meparshem Nr. 4578 Prot. date 22.09.2021.
Ndryshime
Shënime: Me date 09/07/2020, me ane te Shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve Nr.11793 Prot., datë 25.06.2020 për saktësimin e pronësisë së shoqërisë "FK TOMORI 1923 SHA", në “Shqiptare Shtetërore”.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat; Lagjja "30 Vjetori"; Stadiumi "Tomori".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.02.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2023
Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 486 074,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 575 811,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 685 537,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 320 835,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 027 746,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -487 408,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 54 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 25 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:33 258 438,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:34 237 417,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:25 008 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:24 580 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:22 044 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:25 069 461,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:20 350 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:30 364 800,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli