Skip to content

A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-17 10:58:24
JSON

NIPT: L21811033B
Administrator: Nursen Metuli
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, shitje me shumice e pakice te artikujve te ndryshëm industriale dhe ushqimore. Dhenie me qira dhe shitje paisjesh monitorimi GPS dhe cdo aksesor te tyre. Sherbim monitorimi gps dhe cdo sensori per matje furnizimi dhe shperndrjes se rrymes elektrike, furnizimi dhe shperndrjes me uje, furnizimi dhe shperndrjes se naftes. Monitorim te konsumit dhe qarkullimit te karburantit me sistem gps. Shitje, montim dhe trainim per sisteme kamera dhe sisteme sigurie Shitje, montim dhe trainim per sisteme te brendeshme dhe te jashtme monitorimi me kamera dhe sensore elektronike. Shitje, montim dhe trainim per sisteme telefonie te brendeshme. Shitje, montim dhe trainim per paisje dixhitalizimi ne mase te dokumentave, librave dhe rregjistrave. Menaxhimi, ruajtja, arkivimi I iformacioneve dixhitale. Sisteme te avancuara sigurie. Programim softesh dhe implementimi i tyre Suport IT dhe konsulence. Shitje, montim dhe trainim per sistemesh te monitorimit dhe menaxhimit te trafikut Shitje, montim dhe trainim per sistemesh te monitorimit dhe menaxhimit te parkingjeve. Mirmbajtje, te sistemeve te kamerave. Mirmbajtje te sistemeve gps. Mirmbajtje te sistemeve te telefonise. Transport te specializuar VIP dhe punonjesish. Imp - expo mallrave dhe produkteve industriale intalimi dhe trainim perkates. Imp - expo mallrave dhe produkteve elektronike, intalimi i tyre dhe trainim perkates.Marrja pjese dhe dhenia e asistences e trajnimeve ne fushen e informatikes. Shitja e blerja e pajisjeve IT - Teknologjise se informacionit te tilla si kompjutera laptope, servera, projektore, kamera dixhitale, skaner, printera, fotokopje, fakse, etj.Krijimi i linjave per montimin e kompjuterave dhe studiove dixhitale. Sigurimi i pjeseve te kembimit per te gjitha llojet e pajisjeve te tilla dhe realizimi i sherbimit te mirembajtjes, garancise e te riparimit. Realizimi i projektimit dhe instalimit te rrjeteve kompjuterike, informatike dhe mirembajtjen e tyre.Realizimi i projektimit, dhe instalimit te sistemeve te menaxhimit elektronik, elektrik dhe te sigurise se ndertesave.Programim programe lmplementim i sistemeve dhe programeve informatike (software-ve), mirembajtje sistemesh dhe programesh informatike, asistence dhe konsulence per pergatitjen e programeve informatike (software-ve). Perpunimi i te dhenave ne kompjuter e pajisje te tjera me synim realizimin e sherbimeve te tilla si pergatitje faqe interneti, pergatitje reklamash, posterash, ftesash, kartvizitash, e deri ne shtypje e lidhje libri. Kryerja e veprimtarive te tjera tregtare si shitja dhe blerja me shumice dhe pakice te artikujve te kancelarise, pajisje elektrike dhe elektronike shtepiake, etj. Shitja dhe blerja e sistemeve kompjuterike e informatike me qellim perdorimi dhe menaxhimi te sistemit banker.Realizimi i import-eksportit te te gjithe artikujve te permendur me si per. Te tjera sipas legjislacionit ne fuqi.sh informatike te ndryshme te aplikueshem ne sektore te ndryshem . Programim faqesh interneti (WebDesign-Development) si dhe mirembajtjen e tyre. Tregtim te programeve informatike (software-ve). Programim dhe zhvillim te aplikacioneve web-based. Instalime mirembajtje paisjesh teknike, speciale (punime inxhinierike civile, kaldaja, kondicionier, sisteme te ngrohjes, gjeneratore etj. Shitblerje mjetesh, kamionash, veturash dhe servisimi i tyre etj. Dhenie me qira dhe qira operacionale e automjeteve te tonazheve te ndryshme dhe autoveturave, dhe servisimi i tyre. Kolaudim dhe mbikeqyrje punimesh per sisteme kamera dhe GPS, sisteme te avancuara informatike, sisteme centralesh telefonike dhe dhoma serverash.
Emërtime të tjera Tregtare: ATD - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/06/2012
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 41 300 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 12.10.2016, u lidh Marreveshja e Pengut Nr.9836 Rep., Nr.3166 Kol, lidhur midis shoqerise aksionare “Banka Credins” sh.a., ne cilesine e Kolateralmarresit/Pengmarres dhe Z.Nursen Metuli, Z.Rogert Jashari, me objekt, lenien peng mbi 100% te kuotave te shoqerise A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION, ne favor te Kolateralmarresit. Shoqeria A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION ka lidhur nje kontrate overdrafti nr. 082 date 12.10.2016, ne shumen prej 7.000.000 (shtate milion) leke me qellim kapitali qarkullues. Per efekt te sigurimit te permbushjes se detyrimeve, Z. Nursen Metuli dhe Z. Rogert Jashari vendosin pen 100% te kuotave te shoqerise ne favor te Bankes Credins.

II. Me date 01.06.2017, sipas Deklarates Noteriale, Nr.5401 Rep., Nr.Kol.1758, perfaqesuesit ligjor te “Banka Credins” sh.a, japin pelqimin per heqjen e barres siguruese mbi 100 % te kuotave te shoqerise “A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION” sh.p.k, te vendosur ne favor te “Banka Credins” sh.a, ne baze te Marreveshjes se Pengut Nr.9836 Rep, Nr.3166 Kol, date 12.10.2016.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Pjeter Bogdani, Nr.10, Kati 3, Apartamenti 10

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 06.07.2022
Akti i themelimit
Marreveshje pengu date 12.10.2016
Kontrate dhurimi date 31.10.2019
Kontrate dhurimi kuotash date 28.07.2016
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 09.11.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 13.12.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 30.06.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 36 439 746,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 11 676 364,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 772 407,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 27 106 066,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 9 601 731,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 787 222,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 836 889,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 896 570,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 683 335,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 095 423,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:194 848 752,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:253 417 032,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:300 660 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:368 356 956,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:101 389 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:152 886 802,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:37 949 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 46 879 309,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 20 229 292,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 7 392 871,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli