Skip to content

SuperStar-WB
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-02 15:37:23
JSON

NIPT: L22609401U
Administrator: Bardhi Meli
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari private në fushën ndërtimit, punime gërmimi në toke, punime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash, rruge, sheshe, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi dhe vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë punime dhe mbrojtje ujore, sistemime hidraulike dhe bonifikimi, ndërtim, impiantesh për prodhim energjie elektrike, ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja të TN e të tM, dhe shpërndarjes së energjisë, punime të inxhinierisë së mjedisit. Punime të ndërtimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri dhe mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkalle lëvizëse e transportuese), punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xham, dhe rifiniture me materiale druri, plastike metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknikes ndërtues, impiante të të sinjalistikës ndriçuese dhe trafikut, sinjalistike rrugore jo ndriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndërtime parafabrikat beton-arme, struktura metalike dhe druri, punime strukturore speciale, shtresa dhe mbi struktura speciale, punime mbi shina dhe traversa, impiant teknologjik, termik dhe të kondicionimit, impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV, etj., pastrim i ujërave detare, liqenore dhe lumore, ndërtim impiantesh të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij, ndërtim impiantesh të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane, punime topogjeodezike, sisteme kundër zhurmës për infrastrukturë, shpime gjeologo inxhinierike, magjistratëve dhe enëve nen presion, depozita, punime për prishjen e ndërtimeve civile dhe industriale. Veprimtari private në fushën e tregtisë me shumicë e pakicë, import-eksport të mallrave të ndryshme industriale dhe ushqimore, pajisje elektrike, elektro-shtëpiake, lëndë ndërtimi, pllaka, pajisje hidrosanitare, pjesë këmbimi makinash, prodhim e tregtim mobiliesh, prodhime kozmetike dhe mjete kancelarie. Tregtim me shumicë dhe pakicë të hidrokarbureve, servis e parking automjetesh të ndryshme e transport i mallrave të mësipërme si dhe materialeve të ndryshme të ndërtimit apo inerteve. Studim dhe projektime të ndryshme. Organizim dhe menaxhim të aktiviteteve sociale, kulturore dhe sportive, fushata, etj. Veprimtari në fushën e shpimeve të puseve gjeologo inxhinierike, të puseve të ujit, të puseve të naftës dhe për minerale të ngurta. Temonte nëntokësore të puseve të naftës, operacione dhe procese teknologjike që lidhen me to, likuidimin e avarive, instalime të pajisjeve nëntokësore dhe sipërfaqësore në puset e naftës të të gjitha llojeve, punime intensifikuese etj. Projekte dhe konsulencë ne: fushën e gjeologjisë së kërkimit të naftës, gazit dhe ujit. Interpretim të karrotazheve të thellësisë për naftën - gaz - ujë, mbajtjen e shtresave si dhe gjendjen teknike të kolonave dhe çimentos. fushën e teknologjisë së shpimit të puseve të thelle e shumë të thelle deri në 7000 m, në prerje terigjene me presione normale të lartë dhe në prerje flishore e karbonatike me konfiguracione të drejte e deri në konfiguracion horizontal të trungut, përvetësimin e shtresave produktive nafte-gaz mbajtëse, shfrytëzimin dhe përpunimin e rezervave të zbuluara të naftës dhe gazit, likuidimin e avarive dhe kapërcimin e komplikacioneve në fushën e teknologjisë së shpimit, nxjerrjen, llogaritje rezervash të naftës, gazit dhe ujit me metoda komplekse, i sigurimit nga zjarri dhe i shuarjes së zjarreve eventuale të objekteve të industrisë së naftës dhe 3 gazit, transportin, kondicionimit e rezervave të naftës dhe gazit e të nënprodukteve të tyre, trajtim mjedisor t reaktivitetit të shpimit të puseve tet thelle e shumë të thelle përvetësimit dhe nxjerrjes, transportit të naftës dhe t gazit. Shërbime për: programimin, përgatitjen e mirëmbajtjen e lëngjeve në përputhje me projektin e Vlerësime me metoda komplekse të gradimeve të presionit të shtresës dhe çarjes së formacioneve para, gjatë dhe mbas shpimit të puseve të kërkimit, zgjedhjen e deltave dhe kompletimin e pjesës së poshtme të instrumentit të shpëtimit, për ruajtjen e këndit dhe azimutit të trungut të pusit, optimizmit i hidraulikes së shpimit, transport me bote ete lëngjeve lërese gjatë shpimit dhe remonteve në destinacione të ndryshme përpunimin dhe transportin për në landfille të mbetjeve që dalin gjatë procesit të shpimit dhe mbetjeve tjera të procesit të shpimit dhe përvetësimit, programimin dhe kryerjen e proceseve të çimentimit, tamponimeve, shpërthimeve (çarjeve hidraulike, acidizimeve etj. Kualifikimit, instruktime nga gjuhe të ndryshme të materialeve teknike për industrinë e naftës dhe gazit, furnizimin me baze materiale - teknike për shpimin dhe nxjerrjen e naftës dhe gazit, përcaktime moshore makro - mikrofaustike dhe sporopolene, përcaktime të parametrave fiziko - kimik të lëngjeve lërese dhe solucioneve dhe gurit të çimentos, analizave komplete të naftës gazit dhe ujit, analiza komplekse të bashkëveprimit të lëngjeve lërese me formacionet që shpohen, mbylljen e fontanave të hapura të pa kontrolluara të naftës gazit dhe ujit, njohjen e legjislacionit që ka të bëjë me industrinë e naftës dhe gazit. Prodhimi i materialeve të nevojshme për industrinë e naftës dhe gazit. Eksport - import i materieve të nevojshme për industrinë e naftës dhe gazit.
Emërtime të tjera Tregtare: SuperStar-WB
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/02/2012
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: "Oil & Gas Services Industry", nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 10/03/2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L42717401T, me adrese ne Fier, Lagjja "29 Nentori", rruga "Dervish Hekali", pallati "Kesi, kati 2, ambjenti.nr-2, me administrator Erald Meli. SuperStar-WB shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.12.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 05.09.2016, u nenshkrua Kontrata e Pengut Nr.2905 Rep, Nr.1811 Kol, lidhur midis paleve: Pengmarres/Kredidhenes –Raiffeisen Bank sha dhe Kredimarres-Shoqeria “Kesi” sh.a., Bashkekredimarres-Shoqeria “Superstar-WB” sh.p.k., dhe Pengdhenesit-Z.Neshat Meli, Z.Bardhi Meli, Pranues te kontrates se Pengut-zj.Ervisa Meli, zj.Floresha Meli.

II. Me date 19.12.2017, u lidh marreveshja siguruese mbi kuotat Nr.4308 Rep, Nr.3026 Kol, midis paleve Neshat Meli, Ervisa Meli, Bardhi Meli, Floresha Meli, KrediDhenes Raiffeisen Bank sha, dhe Kredimarres SuperStar-WB shpk dhe KESI sh.a.

III. Me date 06.08.2018, me ane te urdhrit Nr.373Regj, protokolluar nga QKB me Nr.9222 Prot, date 07.08.2018, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Neritan Çuko, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros, mbi pasurine e luajtshme te vleres prej 100% te aksioneve ne pronesi te debitorit shoqerise “SuperStar-WB” sh.p.k., me NIPT L22609401U me administrator Z.Neshat Meli me qellim shlyerjen e detyrimit kundrejt pales kreditore.Pasuria e sipercituar te vendoset ne sekuestro deri ne shlyerjen e plote te detyrimit.

IV. Me date 18.10.2018, me ane te urdhrit Nr.373 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.11939 Prot., date 22.10.2018 lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Neritan Çuko, drejtuar QKB-se, u urdherua heqja e mases se sekuestros, mbi pasurine e luajtshme te vleres prej 100% te aksioneve ne pronesi te debitorit shoqerise “SuperStar-WB” sh.p.k., me NIPT L22609401U me administrator Z.Neshat Meli.

V. Me date 24.10.2018, u lidh marreveshja Siguruese mbi Kuotat e Pjesemarrjes ne Shoqeri Nr. 3501Rep., Nr. 1925 Kol, lidhur midis SuperStar-WB sh.p.k, Neshat Meli dhe Bardhi Meli (Barrdhenes/Kredimarres) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Barremarres /Kredidhenes).
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja "29 Nentori", rruga "Dervish Hekali", prane Gjykates se Shkalles se Pare

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 02.12.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi date 08.03.2012
Kontrate dhurimi date 12.04.2012
Kontrate dhurimi date 28.08.2012
Kontrate dhurimi date 07.05.2013
Kontrate dhurimi kuotash date 01.03.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per kthimin e kuotave ne zoterim pasiv date 02.10.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 183 117,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 917 778,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 257 894,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 557 319,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 552 307,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 306 887,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 27 159 146,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 13 404 775,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 27 124 734,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:141 100 837,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:68 451 237,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:105 350 516,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:86 274 840,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:66 977 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:34 796 802,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 168 388 001,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 117 588 499,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 228 685 249,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala