Skip to content

CABLE ALBANIA POGRADEC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 10:16:03
JSON

NIPT: L23824601A
Administrator: Sokol Mane
Objekti i Veprimtarisë: Ofrim i programeve radiotelevizive kabell. Ofrim i rrjeteve te komunikimeve elektronike fikse ose te levizshme dhe faciliteteve shoqeruese. Ndertim, posedim, dhenie me qera dhe shfrytezim i rrjeteve te komunikimeve publike fikse dhe te levizshme dhe faciliteteve shoqeruese. Ofrim i sherbimeve te komunikimeve publike duke siguruar akses te nje operator i rrjetit te komunikimeve publike. Ofrim i sherbimeve elektronike universale etj
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA POGRADEC
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/02/2012
Rrethi: Pogradec
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S me seli qendrore ne Tirane, Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4 dhe administrator & ortak i vetem Engjëllush Mane. Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.08.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 01.05.2012, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pushim i Perkohshem Aktiviteti. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 24.10.2014, me ane te Urdhrit Nr. 145-14 Regj., Nr.25311 Prot, "Per Venien e Sekuestros Konservative", leshuar nga Shoqeria "Sherbimi Permbarimor Zig" sh.p.k., drejtuar QKR u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat qe shoqeria "Cable Group" me Nuis (NIPT) K91423001S zoteron ne shoqerine " Cable Albania Pogradec" shpk me Nuis (NIPT) L23824601A. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Pogradec , Prane hotel Enkelana, Ndertesa 27

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.08.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja