Skip to content

CABLE ALBANIA LESKOVIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-08-17 12:42:45
JSON

NIPT: L27527001B
Administrator: Sokol Mane
Objekti i Veprimtarisë: Ofrim i rrjeteve te komunikimeve elektronike ose te leviszhme dhe faciliteteve shoqeruese. Ndertimi, posedimi, dhenia me qera dhe shfrytezimi i rrjeteve te komunikimeve publike fikse dhe te levizshme dhe faciliteteve shoqeruese. Ofrim i sherbimeve te komunikimeve publike duke siguruar akses te nje operator i rrjetit te komunikimeve publike. Ofrim i sherbimeve elektronike universale. Import eksport, tregtim i pajisjeve te komunikimeve elektronike. Ofrim i sherbimeve te radio komunikimeve. Transmetimi i programeve te sherbimeve te radios dhe televizionit nepermjet nje antene tokesore, nje rrjeti te komunikimeve elektronike ose satelitore ne forme te koduar ose jo per tu marre nga publiku. Ofrim i sherbimeve te sigurise duke perfshire kamera e sigurise dhe veprimtari te ngjashme. Import eksport i pajsjeve dhe materialeve apo artikujve te cdo lloj, tregtim i te cilave nuk eshte i ndaluar me ligj. Cdo lloj veprimtarie tjeter e ligjshme sipas legjislacionit shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA LESKOVIK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/01/2012
Rrethi: Kolonje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S me seli qendrore ne Tirane, Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4 dhe administrator & ortak i vetem Engjëllush Mane. Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.08.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 27.04.2012, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Pushim i Perkohshem Aktiviteti. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me datë 24.10.2014, me ane te Urdhrit Nr. 145-14 Regj., Nr.25312 Prot., lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria “Cable Group”, zotëron në shoqërinë “CABLE ALBANIA LESKOVIK” shpk, me NUIS (NIPT) L27527001B. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

III. Me date 27.03.2018, me ane te Urdhrit Nr. 1671., Nr. 176, Nr. 217, Nr. 223, Nr. 289 Dosje., protokolluar nga QKB me Nr.3538 Prot., date 29.03.2018, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “Elvin Hoxha”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/ aksionet, e pales debitore Ilir Olldashi i cili eshte ortak ne masen 49% prane shoqerise “CABLE ALBANIA LESKOVIK“ sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L27527001B, me si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne regjistrin tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga Permbaruesi Gjyqesor Privat “Elvin Hoxha”.

IV. Me datë 25.10.2019, me ane te Urdhrit Nr.176, Nr.217, Nr. 223, Nr. 289 Dosje, Nr.10888 Prot,lëshuar nga Shoqëria “BAILIFF SERVICE E.HOXHA” SHPK., protokolluar nga QKB me Nr. 13700 Prot., datë 30.10.2019, u urdherua zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative në kuotat/aksionet e shoqërisë “CABLE ALBANIA LESKOVIK” SHPK me Nipt L27527001B, vendosur me shkresën Nr. 1671 Prot, date 27.03.2018.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kolonje, Leskovik Lagjja Koder, Nr. 20

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.08.2022
Statuti i Shoqerise
Urdher per Venie Sekuestro date 27.03.2018
Urdher per Heqje Sekuestro date 25.10.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2012
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja