Skip to content

KF Burreli sh.p.k
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-13 06:45:01
JSON

NIPT: L28201901K
Administrator: Arjan Lleshaj
Objekti i Veprimtarisë: Organizimi i aktiviteteve sportive në fushën e futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir për sportin e futbollit si dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Futja në tregun e lojtarëve për të blerë lojtare sipas nevojave të ekipit. Aktivitete të tjera në fushën e futbollit për interesa të shoqërisë. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe në të gjitha llojet e aktiviteteve të futbollit kombëtare dhe ndërkombëtare. Shoqëria brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: KF Burreli sh.p.k
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/07/2012
Rrethi: Mat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 31.08.2023, me anë të Kërkesës Nr. 1137/5 Prot., “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Verior, Shkodër, u kerkua: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “KF Burreli sh.p.k” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) L28201901K, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesi deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Shënime: Ne date 10.07.2020: Ne baze te Shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve Nr.11786 Prot, date 25.06.2020 eshte bere ndryshimi i pronesise se subjektit ne QKB nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare 100%".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Mat, Burrel, Lagjja "Partizani"; Sheshi "Ahmet Zogu"; Ndërtesa Nr.1 tek Bashkia Burrel.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 11.09.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -1 924 374,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 440 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -12 188,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -15 539,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 888,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 777,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:26 499 694,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:22 495 216,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:19 356 462,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:19 156 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:15 902 220,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 745 054,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 9 880 088,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 9 321 128,00
Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli