Skip to content

CABLE ALBANIA KËLCYRE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 10:10:12
JSON

NIPT: L28725201L
Administrator: Sokol Mane
Objekti i Veprimtarisë: Ofrim i rrjeteve te komunikimeve elektronike ose te leviszhme dhe faciliteteve shoqeruese. Ndertimi, posedimi, dhenia me qera dhe shfrytezimi i rrjeteve te komunikimeve publike fikse dhe te levizshme dhe faciliteteve shoqeruese. Ofrim i sherbimeve te komunikimeve publike duke siguruar akses te nje operator i rrjetit te komunikimeve publike. Ofrim i sherbimeve elektronike universale. Import eksport, tregtim i pajisjeve te komunikimeve elektronike. Ofrim i sherbimeve te radio komunikimeve. Transmetimi i programeve te sherbimeve te radios dhe televizionit nepermjet nje antene tokesore, nje rrjeti te komunikimeve elektronike ose satelitore ne forme te koduar ose jo per tu marre nga publiku. Ofrim i sherbimeve te sigurise duke perfshire kamera e sigurise dhe veprimtari te ngjashme. Import eksport i pajsjeve dhe materialeve apo artikujve te cdo lloj, tregtim i te cilave nuk eshte i ndaluar me ligj. Cdo lloj veprimtarie tjeter e ligjshme sipas legjislacionit shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA KËLCYRE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/01/2012
Rrethi: Kelcyre
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S dhe me seli qendrore Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4, Tirane. (Sipas Statutit te Shoqerise)

Sipas te dhënave te QKB deri me date 04.08.2022, Subjekti Juridik CABLE ALBANIA KËLCYRE shpk nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 01.05.2012, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.

II.Me date 24.10.2014, eshte depozituar Urdheri Nr. 145-14 Regj., Nr.25312 Prot., lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k ku është urdhëruar vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria “Cable Group”, zotëron në shoqërinë “CABLE ALBANIA KËLCYRE” shpk, me NUIS (NIPT) L28725201L. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

III. Me date 27.03.2018, eshte depozituar Urdheri Nr. 1670., Nr. 176, Nr. 217, Nr. 223, Nr. 289 Dosje., date 27.03.2018 protokolluar nga QKB me Nr.3539 Prot., , leshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “Elvin Hoxha”, ku eshte urdheruar vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/ aksionet, e pales debitore Ilir Olldashi i cili eshte ortak ne masen 49% prane shoqerise “CABLE ALBANIA KËLCYRE“ sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L28725201L, me si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne regjistrin tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga Permbaruesi Gjyqesor “Elvin Hoxha”.

IV. Me date 25.10.2019, eshte depozituar Urdheri Nr.176, Nr.217, Nr.223, Nr.289, Dosje Nr.10888 Prot, leshuar nga shoqeria :BALIFF SERVICE E.HOXHA”, protokolluar ne QKB me nr.13700Prot date 30.10.2019, ku eshte urdheruar zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative ne kuotat/ aksionet e shoqerise “CABLE ALBANIA KËLCYRE” shpk, me NUIS (NIPT) L28725201L, vendosur me shkresen Nr.1670, Prot, date 27.03.2018.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, Kelcyre, Ne qender te qytetit, Këlcyre, Permet

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.08.2022
Statuti i Shoqerise
Te dhenat e QKB per Regjistrin e Pronarit Perfitues deri me date 04.08.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2012
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani