Skip to content

CABLE ALBANIA POLIÇAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 10:10:37
JSON

NIPT: L28727401K
Administrator: Sokol Mane
Objekti i Veprimtarisë: Ofrim i rrjeteve te komunikimeve elektronike ose te leviszhme dhe faciliteteve shoqeruese. Ndertimi, posedimi, dhenia me qera dhe shfrytezimi i rrjeteve te komunikimeve publike fikse dhe te levizshme dhe faciliteteve shoqeruese. Ofrim i sherbimeve te komunikimeve publike duke siguruar akses te nje operator i rrjetit te komunikimeve publike. Ofrim i sherbimeve elektronike universale. Import eksport, tregtim i pajisjeve te komunikimeve elektronike. Ofrim i sherbimeve te radio komunikimeve. Transmetimi i programeve te sherbimeve te radios dhe televizionit nepermjet nje antene tokesore, nje rrjeti te komunikimeve elektronike ose satelitore ne forme te koduar ose jo per tu marre nga publiku. Ofrim i sherbimeve te sigurise duke perfshire kamera e sigurise dhe veprimtari te ngjashme. Import eksport i pajsjeve dhe materialeve apo artikujve te cdo lloj, tregtim i te cilave nuk eshte i ndaluar me ligj. Cdo lloj veprimtarie tjeter e ligjshme sipas legjislacionit shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA POLIÇAN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/01/2012
Rrethi: Polican
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S me seli qendrore ne Tirane, Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4 dhe administrator & ortak i vetem Engjëllush Mane. Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.08.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 17.04.2012, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 24.10.2014, me ane te Urdhrit Nr. 145-14 Regj., Nr. 25311 Prot., "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k., drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria “Cable Group”, me NUIS (NIPT) K91423001S, zotëron në shoqërinë “Cable Albania Poliçan” sh.p.k., me NUIS (NIPT) L28727401K. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë te sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë”.

III. Me date 27.03.2018, me ane te Urdhrit Nr.176, Nr.217, Nr.223, Nr.289 Dosje, Nr.1668 Prot., lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Elvin Hoxha, protokolluar nga QKB me Nr.3540 Prot., date 29.03.2018 , u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore “Cable Albania Poliçan” shpk, me NIPT L28737401K duke ndaluar tjetersimin e tyre si dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprime tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne regjistrin tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Polican, Ne Qender te qytetit, Polican, Skrapar

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2012
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja