Skip to content

2 N
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-26 12:02:43
JSON

NIPT: L31615017L
Administrator: Ndriçim Stojku
Objekti i Veprimtarisë: Zbatim, projektim e ndertime civile, ekonomike, punime dheu, sistemin taracime, prodhime elementesh te parafabrikuara, betoni e beton arme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj. Ndertim rruge te kategorive te ndryshme veshje me asfalto beton te rrugeve /ndertim mbishtrese/sistemim e asfaltim sheshi. Ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore, ndertime ujesjellesa dhe kanalizime, sillosa, kulla, kulla uji, gurore, shfrytezim minerale dhe lendeve plasese per perdorim civil. Prega beton armeje e metalike, punime karperterie, rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash, pastrim te superfaqes urbane, prodhim inertesh, shfrytezim e perpunim i materialit te shtratit te lumenjve, import, eksport, tregtim me shumice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, pajisje elektrike, ushqimore, elektronike, elektrike, informatike, artikuj mobilerie, zyra, dyer, kancelari, pajisje ventilimi etj. Tregtim te materialeve te ndertimit, import eksport. Prodhim dhe tregtim me shumice dhe pakice sisteme kamera sigurie, alarmi, kundra zjarrit, skelerie etj. Ndertim autostrada dhe mbikalime te kategorive te ndryshme, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndertim urash, gazsjellesa, punime nentokesore. Punime dhe mbrojtje lumore, pastrim i ujerave detare, liqenore dhe lumore. Ndertim i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Sisteme hidraulike dhe bonifikime, vepra kullimi e vaditje. Ndertim per N/stacionet dhe kabinat e transfomatoreve. Punime germimi. Punime per prishjen e ndertimeve. Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime topogjeodezike. Punime strukturore speciale. Struktura kunder zhurmes per infrastructure. Punime, ndertim lulishte, parqe, prerje e sisitemim pemesh e shkure. Sherbim skelerie. Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, punime gipsi, shtrim pllakash, lyerje, hidroizolime etj. Blerje dhe shitje te produkteve dhe materialeve te ndryshme si edhe cdo aktivitet tjeter te lejuar me ligj. Vendosje e instalimeve elektrike. Pastrim rregullim i ambienteve te brendshme dhe te jashtme dhe sistemim - gjelberim. Mbareshtim pyjor, pyllezime e permiresime pyjore, mbareshtim te faunes, mbrojtjen e pyjeve, mbareshtim kullotash dhe livadhesh, gjelberim qytetesh e parqesh kombetare. Projektim, ndertim, dhe rikonstruksion rrugesh pyjore. Ndertimi I kapanoneve industriale te te gjitha llojeve. Germim, transport, grumbullim dhe perpunim dheu dhe mbetje te ndryshme ndertimore dhe inerte, shtuf, urbane dhe jo te rezikshme. Ndertim vepra kullimi ujitje toke e impiante vaditese. Impiante ngritese dhe transportuese (ashensore, shkalle levizese, transportues). Punime ndertimore, Sinjalistike rrugore jo ndricuese si dhe sinjalistike per njerezit me aftesi te kufizuar, te verber, shikim te ulet etj. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje. Punime Restaurime Ndertime me karakter social kulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare. Ndertim fshatrash turistike. Transport I mallrave per te trete dhe me qira dhe per llogari te vet brenda vendit. Import eksport, prodhim dhe tregtim fidanesh dhe lule dekorative.Mirembajtje objekte civile,industriale dhe te cdo lloji tjeter.
Emërtime të tjera Tregtare: 2 N
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.04.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 15 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kamez, Automjet tip Kamion me targe AA 948 HS
Tirane, Paskuqan, Automjet me targe AA 141 IO
Tirane, Paskuqan, Automjet me targe AA 463 HR
Tirane, Paskuqan, Automjet me targe AA 172 HR
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Paskuqan, Lagjja "Paskuqan Fushë", Rruga "Demokracia", Pallati Nr. 2, Kati i Parë

Adresa:
Tirane, Paskuqan, Rruga Demokracia, nr,pasurie 30/9, zona kadastrale 2884
Tirane, Farke, LUNDER Ndertim i ri, z.k 8190, nr.pasurie 14/670, sip 600 m2, vol 36, faqe 54, Lunder, Farke

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.06.2021
Akti i themelimit te shoqerise
Vendimi per rritjen e kapitalit 28.07.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 717 538,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 483 883,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 132 547,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 701 781,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 553 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 558 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 827 542,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:66 665 157,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:30 264 156,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:30 378 217,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:20 552 672,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:36 445 515,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 14 941 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 11 497 716,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala