Skip to content

A.SH. Engineering
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-09 08:47:54
JSON

NIPT: L31617003F
Administrator: Arian Shtëmbari; Aleksander Rukaj & Edmond Sheshi (Drejtues Teknik)
Objekti i Veprimtarisë: "Ndertim, projektim, zbatim, mbikeqyrje, kolaudim, ristrukturim etj, te objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industriale, objekte banimi. Prodhimi dhe tregtitn materiale ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise ashtu dhe me fondet publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social- kulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe riasfaltime rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugore etj. Ndertime vepra te medha hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve detare, puse, cpime gjeologoinxhinjerike, cpime per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirembajtje te veprave egzistuese. Izolime mbi dhe nentoke nga ujrat. Administrimi i guroreve, impianteve te betonit, te konglomerateve bituminoze dhe te copetimit. Sherbime te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar, rilevime topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim themelesh, ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese. Kryerje testesh dhe provash laboratorike ne fushen e materialeve te ndertimit, provave dhe strukturave ne ndertim, provave te gjeoteknikes dhe gjeologjise, vetite fiziko kimike te ujrave, dhe testime per vleresimin e ndikimeve ne mjedis. Studimprojektim ne planifikim urban. Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbra lulishte dhe parqe, Projektim dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte, hekurudha,tunele rrugore-hekurudhore. Projektim e mbikqyrje vepra hidraulike. Studime dhe vleresime gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike te trojeve per objekte civile, per objekte te medha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa te medha, i trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet. Sherbime te natyres se projektimeve, mbikqyrje, kolaudim te impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise, studime te sizmiologjise inxhinierike, studime, projektime, mbikqyrje te ndertimit dhe mbylljes se venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Sherbimet e Ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis ( Auditim mjedisor dhe vleresim i ndikimit ne mjedis"). Sherbime te Auditimit te Energjise per Godina sherbimi, Godina Industriale, energjise se rinovueshme, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: A.SH. Engineering
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/04/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 200
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Shënime: I. Me date 30.12.2013, me vendim te ortakut te vetem, emerohet drejtuesi teknik i laboratorit te shoqerise Aleksandër Rukaj.

II. Me date 21.04.2021, me vendim te ortakut te vetem, emerohet drejtuesi teknik Audituesin Energjitik te Certifikuar Edmond Sheshi.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga ''Grigor Gjirokastriti'', ish Fusha e Aviacionit, Ndërtesa 12, Kati i Parë, Njësia Administrative Nr.7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.11.2021
Akti i themelimit
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 017 382,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 284 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 300 018,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 278 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 775 460,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 927 176,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 147 234,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 340 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 153 849,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 650 377,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:29 834 961,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:9 148 150,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 939 548,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:17 592 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:13 548 781,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:8 192 025,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 751 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 748 932,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : L.Kanani/ A.Baja