Skip to content

EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-27 11:10:08
JSON

NIPT: L31804506A
Administrator: Ingo Hesse
Objekti i Veprimtarisë: Menaxhimi, operimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi teknik dhe adaptimi i Terminali Lindor në Portin e Durrësit sipas marrëveshjes konçensionare të lidhur me Qeverinë Shqiptare. Operimi i Terminalit do të përfshijë, pa u kufizuar vetëm në to, ngarkimin dhe shkarkimin kryesisht të anijeve me ngarkesa rifuxho si ato të mineraleve dhe qymyrit dhe të materialeve të tjera rifuxho, por edhe në anijeve me ngarkesa të përgjithshme/gjenerale dhe për ngarkesa për projekte, sipas rastit. Shërbimet që do të ofrohen do të përfshijnë gjithashtu edhe aktivitetet e lidhura me to, me anijet dhe ngarkesa, të tilla si përpunimi i ngarkesave, lëvizja e ngarkesave në anije dhe lidhja e tyre, depozitimi dhe magazinimin e ngarkesave, asemblimin e mallrave, mbushja dhe zbrazja e kontejnerëve, lëvizje ekstra dhe sistemime, transportin, spontimi, marrjen dhe shpërndarjen.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03/06/2013
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "EMS SHIPPING & TRADING", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe që ekziston në përputhje me legjislacionin gjerman e regjistruar pranë regjistrit tregtar të Aurich, Gjermani me nr. Regjistrimi HRB 110271, me seli në adresën: Hafenstrabe 15, D - 26789 Leer, Germany, rregullisht e përfaqësuar nga z. Manfred Muller, lindur në Gjermani (Sipas marrëveshjes së ortakëve për themelimin e shoqërisë EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO) shpk)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 11.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 27.02.2024, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Heiko Wilhelm Luikenga, shtetas gjerman, i datelindjes 1947, pronar perfitues per 53.06% te pronesise pasi zoteron 53.06% te kapitalit te EMS Shipping & Trading Gmbh (HRB110271). Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.06.2013.

Josefin Dr. Meyer - Kobbe, shtetase gjermane, e datelindjes 1989, pronare perfituese per 14.83% pasi zoteron 31.6% te kapitalit te shoqerise MK Verwaltungs KG (HRA200575) – zoteruese e 46.94% te kapitalit EMS Shipping & Trading Gmbh (HRB110271). Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.06.2013.

Louisa Meyer - Kobbe, shtetase gjermane, e datelindjes 1996, pronare perfituese per 14.83% pasi zoteron 31.6% te kapitalit te shoqerise MK Verwaltungs KG (HRA200575) – zoteruese e 46.94% te kapitalit EMS Shipping & Trading Gmbh (HRB110271). Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.06.2013.

Viktoria Dr. Meyer - Kobbe, shtetase gjermane, e datelindjes 1992, pronare perfituese per 14.83% pasi zoteron 31.6% te kapitalit te shoqerise MK Verwaltungs KG (HRA200575) – zoteruese e 46.94% te kapitalit EMS Shipping & Trading Gmbh (HRB110271). Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.06.2013.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durres, Koka AB 315 AI, Trajleri AH R 194
Durres, Kokë Tërheqëse AB 182 AI, Kazani AH R 187, Trajleri AH R 190
Durres, Kokë Tërheqëse AB 478 AI, Kazani AH R 104, Trajleri AH R 188
Durres, Kokë AA 967 ZZ, Trajleri AH R 079
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: "EMS Shipping & Trading GmbH kundër Republikës së Shqipërisë", Çështja ICSID Nr. ARB/23/9

"EMS Shipping & Trading", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe që ekziston në përputhje me legjislacionin gjerman e regjistruar pranë regjistrit tregtar të Aurich, Gjermani me nr. Regjistrimi HRB 110271 ka nisur procedimin ligjor kundër shtetit shqiptar në Gjykatën e Arbitrazhit të ICSID në Washington. Padia e ngritur më 7 prill ka të bëjë me një mosmarrëveshje për koncesionin e Portit të Durrësit. Që nga viti 2013, EMS ka themeluar EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO) për zbatimin kontratën koncesionare për Terminalin Lindor të portit, e cila i lejon kompanisë të ngarkojë dhe shkarkojë anijet. "EMS APO" ka 25 vite të mbetura në kontratën e saj 35-vjeçare "Menaxhimi, operimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi teknik dhe adaptimi i Terminali Lindor në Portin e Durrësit". EMS ka kundërshtuar projektin e ri të transformimit të portit që do t'u kërkonte atyre të zhvendosnin operacionet e tyre në Porto-Romano. Kompania gjermane pretendon se vazhdimi i aktivitetit koncesionar është i pasigurt pa portin e ri. (Informacion i marrë nga Qendra Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve - ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) në menunë Cases.
Faqja Zyrtare ICSID: icsid.worldbank.orgÇështje Tjera Ligjore

I. Më datë 30.09.2013, është lidhur një marrëveshje kolaterale financiare Nr.4838 Rep, Nr.1925 Kol ndërmjet kredidhënësit (Raiffaisen Bank sh.a) dhe kredimarrësit (Ems Albanian Port Operator EMS APO sh.p.k) në të cilën është vendosur që banka t’i japë kredimarrësit një shumë totale prej 2.500.000 euro. Palët e lidhin këtë marrëveshje kolaterali financiar për garantimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë dhe çdo shtesë apo amendim i saj.

Kolaterali financiar i vendosur nëpërmjet kësaj marrëveshje përbëhet nga:
a) 49% e kuotave të kapitalit të shoqërisë dhe të të gjitha të drejtave të lidhura me to që dhënësi i kolateralit EMS Shippinng & Trading GmbH zotëron tek shoqëria “EMS Albanian Post Operator” shpk.
b) Të gjitha llogaritë e dhënësit të kolateralit pranë bankës Raiffaisen.
c) Të ardhurat në të ardhmen nga kontrata të ndryshme të kredimarrësit/dhënësit të kolateralit financiar, që është gjendje Cash në llogaritë rrjedhëse të kredimarrësit/dhënësit të kolateralit në çdo kohë deri në shumën prej 2.500.000 euro, përfshirë të gjitha interesat dhe të drejtat që ai përfiton.

II. Më datë 25.07.2017, është lidhur marrëveshja siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr.4147 Rep, Nr.1884 Kol, ndërmjet barrëmarrësit/kredidhënësit (Raiffaisen Bank sh.a) - barrëdhënësit (EMS SHIPPING & TRADING) në të cilën barredhënësi i jep barrëmarrësit një barrë siguruese mbi 49% të kuotave të kapitalit që ortaku EMS SHIPPING & TRADING zotëron tek shoqëria kredimarrëse Ems Albanian Port Operator EMS APO shpk.

III. Me date 01.06.2020, me ane te urdhrit Nr. 41/4 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 4788 Prot date 04.06.2020 lëshuar nga Zyra e Permbarimit Best 2010, u urdherua bllokimi i cdo aseti/aksione të shoqërisë “EMS Albanian Port Operator” shpk NUIS L31804506A.

IV. Me date 11.02.2022, me ane te Urdhrit Nr.186/3 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Eduard Allamani, u urdherua pezullimi i mases se sekuestros konservative sipas Urdhrit Nr. 41/4 Prot, date 01.06.2020 protokolluar nga QKB me Nr. 4788P rot date 04.06.2020 lëshuar nga Zyra e Permbarimit Best 2010, deri në zgjidhjen e çështjes me vendim gjyqësor të formës së prerë. Kreditor eshte shoqeria Albanian Stevedoring Company sh.p.k. Objekti: Permbushje detyrimi, dorezim sendesh dhe pagim shume.

V. Sipas marreveshjes siguruese datë 22.02.2022 Nr.858 Rep, Nr.291 Kol, lidhur mes Barremarresit/Kredidhenesit (Raiffaisen Bank ShA) - Barredhenes EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO), barredhenesi i jep barremarresit nje barre siguruese, sipas kushteve te përmendura në këtë marrëveshje siguruese.

VI. Sipas Marrëveshjes Siguruese, datë 01.12.2021, Nr. 4823 Rep. Nr.1603 Kol., e lidhur midis shoqerise “EMS SHIPPING & TRADING” (kredimarres) përfaqësuar nga z.Florian Cimo dhe Raiffeisen Bank SHA (Barrëmarrës /Kredidhenes), Barrëmarrësit një Barrë siguruese, mbi kuotat në total 100% te kuotave që shoqeria “EMS SHIPPING & TRADING, SHPK, zotëron te shoqëria “EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)”, me të cilen sigurojnë pagesën, permbushjen dhe shlyerjen e të gjitha detyrimeve të siguruara te shoqërisë “EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)”.

VII. Me date 17.07.2023, eshte depozituar urdhri Nr. 186/10 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 15047 Prot date 20.07.2023 lëshuar nga Zyra e Permbarimit Eduard Allamani, ku është urdhëruar: Heqja e mases se sekuestros të shoqërisë “EMS Albanian Port Operator” shpk NUIS L31804506A duhet te cbllkohen kuotat aksionet asetet etj dhe te lihen te lira vendosur me urdher Nr. 41/4 Prot, date 01.06.2020.
Ndryshime
Shënime: Administratori ka të drejtë të ndërmarri në emër të shoqërisë dhe/ose të përfshijnë shoqërinë në transaksione, marrëveshje ose aktivitete me një vlerë e cila nuk i tejkalon 200.000 Euro. Pa miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme, administratori nuk mund të ndërmarri asnjë veprim dhe/ose të përfshijnë shoqërinë në transaksione që konsistojnë në blerjen ose shitjen e pasurive të luajtshme apo të paluajtshme ose aseteve të tjera të shoqërisë, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 200.000 Euro
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagjja 13, Porti i Durrësit, Terminali Lindor, Hyrja nr.5, 2001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (12.01.2019)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -16 956 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 156 130 387,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 63 972 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 59 815 790,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 741 698,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 67 273 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 348 906,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 24 919 737,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 30 302 233,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 117 709,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:528 554 898,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:812 154 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:641 701 575,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:565 483 730,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:492 877 728,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:579 334 176,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:547 602 939,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:565 817 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 636 895 567,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 224 353 231,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani / P. Nikolli