Skip to content

PROGEEN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-22 13:05:16
JSON

NIPT: L32113001C
Administrator: Arjola Hoxha, Genc Kuçuku
Objekti i Veprimtarisë: Importi, eksporti, tregtia me shumicë dhe pakicë e mallrave, sipërmarrja dhe shërbimi në fusha të ndryshme, kryerja e veprimtarive dhe/ose pjesmarrja në çdo veprim ose aktivitet në perputhje me ligjet, në fushën e ndërtimit dhe çdo veprimtari në lidhje me të si dhe çdo aktivitet ekonomik qëdo të konsiderohet i nevojshëm dhe i dobishëm në mënyrë që të përmbushet qëllimi i veprimtarisë dhe që nuk bie në kundërshtim me legjislacionin shqiptar.Në përputhje me legjislacionin shqiptar, në menyre që të arrihet qëllimi i sipërpërmendur, shoqëria mund:Të kryeje çdo transaksion në lidhje me pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar, financiare, dhënie-marrje me qira, të vendos pengje dhe barrë hipotekore, aktivitete keto të konsideruara të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqerisë dhe që nuk tejkalojne në mase aktivitetet kryesore, të cituara më sipër.Shërbim ekspertize në fushën e Sigurisë Kombëtare, Rendit Publik dhe Mbrojtjes Civile. Grumbullim, transportim dhe ruajtje/magazinim i mbetjeve urbane, ambalazheve, inerte, dherave dhe llumrave të ujrave të zeza, menaxhimi i integruar i mbetjeve jo të rrezikshme.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/09/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 F/ 1 M
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kamion shperndares me targe AB 608 DF
Tirane, Mjet Transporti me targe AA 854 RC
Tirane, Mjet transporti me targe AA 436 SL
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Shyqyri Bërxolli", Pallati Intecosat

Adresa:
Tirane, Rr."Qemal Stafa"("Xhanfize Keko"), Tirane, shesh ndertimi me leje nr. P- 10977/6, date 03.01.2021
Lezhe, Shesh Ndertimi, Bashkia Lezhe, Zona Kadastrale 8632, Numer pasurie 7/23,7/24,7/25 dhe 7/26
Gjirokaster, Shesh ndertimi, Sheshi Çerçiz Topulli
Tirane, Njesia Bashkiake nr.4, Rruga "Xh.Keko", Shesh ndertimi, Zone kadastrale Nr.8130, Numer pasurie 5/245, 5/736, 5/422, dhe 5/718
Tirane, Rr."5 Maji", Nj. Strukturore TR/312, Njesia Admiinistrative Nr .8, Tirane, shesh ndertimi me leje nr.P23101/6, date 09.04.2021 Durres, Bubq, BUDULL Njesia Administrative Bubq, Shesh Ndertimi, Numer Pasurie 179/1; 179/5; 180dhe zone kadastrale 1299

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik i regjistrit tregtar 22.10.2021
Statuti i shoqërisë
Vendimi I asamblese per ndryshimin e administratorit 04.07.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 26 384 496,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 19 232 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -12 839 117,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -4 701 828,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 677 933,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -21 710 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -320 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:280 848 386,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:832 021 548,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:309 351 293,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:73 690 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:178 115 504,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 265 240,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala