Skip to content

ELMAZAJ KONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-28 08:18:54
JSON

NIPT: L33229401T
Administrator: Shkelqim Elmazaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile,turistike,industriale,bujqesoreRikonstruksione,mdertime banesash shumekateshe, ndertime rrugesh, punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge,ura dhe vepra arti,rikonstruksione godinash civile,ekonomike veshje fasadash,punime dhe germime dheu sistemime,taracime terenesh,murature me beton arme dhe komletim me instalime e nevojshem per to,ndertim ujesjellsa dhe kanalizime e impiante vaditje,investitore ne fushen e ndertimeve civile, turistike, industriale, bujqesore,vepra kulturore,rruge etj.Ndertime civile-bujqesore deri ne 5 kate, mbi 5 kate,ndertim banese me skelet mbi 8 kate,ndertim rruge kategoria IV dhe V,kategoria III dhe II-I,punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge,ndertim mbi shtresa rrugore,prodhimi dhe transport i materialeve inerte si beton etj,import eksport mallrash te ndryshem industrial,transport inertesh,materialesh te ndryshme ndertimi etj.Shitblerje makinerish me pakice dhe shumice.
Emërtime të tjera Tregtare: ELMAZAJ KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.08.2013
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 270 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HARMONIA 2 - ELMAZAJ KONSTRUKSION, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 08.05.2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51907027M, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr.11, Sheshi Rilindja, Qendra e Biznesit Karl Topia, Kt.2, me administrator Lavdosh Celibashi. ELMAZAJ KONSTRUKSION zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.06.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier, Mjeti i tipit, Makineri shoshimi guri, Marka Rev, Modeli GSV 30.
Fier, Mjeti i tipit, Autoveture Pick up, Marka Toyota, AA 438 IJ.
Fier, Mjeti i tipit, Gj/ Rimorkio, Marka Andreali, ACR 647.
Fier, Mjeti i tipit, Autovetur Pick up, Marka Mitsubish, AA 706 NI.
Fier, Mjeti i tipit, Excavator, Marka Caterpillar, Modeli 350 BLE.
Fier, Mjeti i tipit, Excavator, Marka Caterpillar, Modeli 312 CL.
Fier, Mjeti i tipit, Kamion, Marka Iveco Fiat, AA 357 TO.
Fier, Mjeti i tipit, Excavator, Marka Komatsu, Modeli PC 240 NLC-7.
Fier, Mjeti i tipit, Kamion, Marka Mercedes Benz, AA 854 OP.
Fier, Mjeti i tipit, Furgon, Marka AG 906, AA 215 SZ.
Fier, Mjeti i tipit, Kamion, Marka Mercedes Benz, AA 214 LS.
Fier, Mjeti i tipit, Excavator, Marka Caterpillar, Modeli 320 DLN.
Fier, Mjeti i tipit, Rrul ngjeshes, Marka Dynapac, modeli CC232SHF. viti 2005
Fier, Mjeti i tipit, Kamioncin, Marka Mercedes Benz, AA 398 OC.
Fier, Mjeti i tipit, Wolswagen, Marka Caddy, AA 274 AG.
Fier, Mjeti i tipit, Rrul, Marka BOMAG, Modeli BW 225 D-3.
Fier, Mjeti i tipit, Fadrom, Marka Caterpillar, Modeli 950 GC.
Fier, Mjeti i tipit, Excavator, Marka Caterpillar, Modeli 314 C- LCR.
Fier, AA 361 GZ
Fier, Mjeti i tipit, Kamion, Marka Man, AA 972 NM.
Fier, Mjeti i tipit, Excavator, Marka Cat, Modeli 320 GC-LRC, 2018
Fier, Mjeti i tipit, Kamion, Marka Iveco Fiat, Targe AA 853 OP.
Fier, Mjeti i tipit, Autoveture, Marka Volkswagen touareg, Targe AA 497 XT
Fier, Mjeti i tipit, Impiant betoni, Marka Simem, Modeli MobyMix 1500, viti 2016.
Fier, AA 360 GZ
Fier, Mjeti i tipit, Buldozer, Marka Caterpillar, Modeli D6R2
Fier, Mjeti i tipit, Makineri shtrim asfalti, Marka Dynapac, Tip F141C, viti 2006
Fier, Mjeti i tipit, Autovetur, Marka Wolsvagen, AA 666 CV.
Fier, Mjeti i tipit, Autobetoniere, Marka Daimler Chrysler, Targe AA486XT
Fier, Mjeti i tipit, Kamion me Vinxh, Marka Iveco Fiat, AA 182 KC.
Fier, Mjeti i tipit, Rrul, Marka DYNAPAC, Modeli CA 602.
Fier, Mjeti i tipit, Sprinter 315, Marka kamioncine, AA 251 UR.
Fier, Mjeti i tipit, Excavator, Marka Caterpillar, Modeli 323 DLM.
Fier, Mjeti i tipit, Gjenerator, Marka Bruno, Modeli GX111P, viti 2015
Fier, Mjeti i tipit, Kamion, Marka Iveco Fiat, AA 884 TK.
Fier, Mjeti i tipit, Gurethyese, Marka Rev, Modeli 12.9GCR.
Fier, Mjeti i tipit, Excavator, Marka Caterpillar, Modeli 330 DLN.
Fier, Mjeti i tipit, Autobetoniere, Marka Astra, Targe AA 974 XT
Fier, Mjeti i tipit, Excavator, Marka Caterpillar, Modeli 329 DL-ME.
Fier, Mjeti i tipit,Gj/ Rimorkio, Marka CTB, Targa ADR 864.
Fier, Mjeti i tipit, pick up, Marka Ford Ranger, Targe AA 126 OH
Fier, AA 324 BE
Fier, Mjeti i tipit, Fadrome, Marka Cat, Modeli 428F2-LRC, viti 2018
Fier, Mjeti i tipit, Kamion, Marka, Iveco Fiat, AA 851 OP.
Fier, Mjeti i tipit, Excavator, Marka Caterpillar, Modeli 320 BS.
Fier, Mjeti i tipit, Kamion, Marka Iveco Fiat, AA 229 VN.
Fier, Mjeti i tipit, Excavator, Marka Cat, Modeli 330 DLN 2008
Fier, Mjeti i tipit, Buldozer, Marka komatesu, Modeli D61EX-15.
Fier, Mjeti i tipit, buldozer, Marka komatsu, Modeli D65PX-15.
Fier, Mjeti i tipit, Excavator, Marka Caterpillar, Modeli 323 DLN.
Fier, Mjeti i tipit, 4 Rimorkio, Marka CTC, ADR 825.
Fier, Mjeti i tipit, Kok terheqese, Marka Actross 3343, AA 795 TC.
Fier, Mjeti i tipit, Rrul ngjeshes, Marka Dynapac, modeli CC232CHF, viti 2009
Fier, Mjeti i tipit, Kamion, Marka Mercedes Benz, AA 682 HN.
Fier, Mjeti i tipit, Excavator, Marka Caterpillar, Modeli 329 D.
Fier, Mjeti i tipit,Mikrobus 315, Marka Furgon, AA 175 UR.
Fier, Mjeti i tipit,Rrul, Marka HAMM, Modeli 3520.
Fier, Mjeti i tipit, Autovetur, Marka Toyota, AA 459 HS.
Fier, Mjeti i tipit, Kamion, Marka Mercedes Benz, AA 852 OP.
Fier, Mjeti i tipit, Fadrome, Marka komatsu, AA 176 KG.
Fier, Mjeti i tipit, Rrul, Marka BOMAG, Modeli BW211D-3.
Fier, Mjeti i tipit, Excavator, Marka Caterpillar, Modeli 322 BLN.
Fier, Mjeti i tipit, Kamioncin, Marka Iveco Fiat, AA 368 NJ.
Fier, Mjeti i tipit, Mini Excavator, Marka Caterpillar, Modeli 304 CR.
Fier, Mjeti i tipit, Kamioncin, Marka Mercedes Benz, AA 967 OR
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Portez, zona kadastrale 3031, nr. Pasurie 307/39.

Adresa:
Vlore, Brataj, LEPENICE Fshati Lepenice, ambjenti me Nr. Pasurise 140, zona kadastrale 2416.
Fier, Portez Fshati Portez, Rruga Fier- Patos Km 2, Ambient ne Zonen Kadastrale 3031 me nr. Pasurie 307/38
Vlore, Vllahine, Penkove Selenice, Numri i pasurise:5, Zona kadastrale: 2903, Njesi administrative Vllahine
Vlore, SHESHI I FLAMURIT, Lagjia "Osman Haxhiu", Rruga "Perlat Rexhepi", Numri i Pasurise: 44/9, Zona kadastrale 8605.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.06.2021
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 02.08.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 125 816 662,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 85 686 265,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 75 792 871,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 133 335 581,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 63 107 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 36 677 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 427 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:661 848 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:620 236 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:841 395 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:697 793 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:255 776 039,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 179 695 591,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 40 458 677,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala