Skip to content

A S L- Construction 2
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-10 07:35:26
JSON

NIPT: L41712005A
Administrator: Sonila Stërmasi
Objekti i Veprimtarisë: Punime ndertimi .Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industriale.Rikonstruksion e mirembajtje godina civile dhe ndustriale. Rruge, autostrada, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportual. Ujsjellsa, gazsjellsa,vajsjellsa, vepra kullimi e vaditje. Punime per prishjen e ndertimeve.Punime te germimit dhe tansportit te dheut dhe inerteve.Punime murature, suva, armaturave, hekuri, duralumini.Impiante hidro-sanitare,kuzhina,lavanteri,mirmbajtja e tyre.Punime te rifinitures dhe te lidhura me to.Punime te rifinitures me materiale druri, plastik, metalik, xhami.Punime rifiniture te natyres teknike ndertuese.Sinjalistike rrugore jo ndriçuese.Studimi, Projektimi i objekteve te ndertimeve industriale e civile.Mbikqyrja e punimeve te ndertimit.Kolaudim te punimeve ne ndertim.Import - Eksport dhe tregtimi me shumice e pakice i materialeve te ndertimit, paisjeve te ndryshme, artikuj te ndryshem industriale, makineri e paisje, transport per vete dhe per te tretet. Agjenci imobiliare (shtije-blerje pasurish te paluajtshem ). Sherbime topografike. Vlersim te pasurive te paluajtshme.Shitje blerje pasurish te paluajteshme. Sherbime Topografike. Vleresim per pasurit e paluajteshme.
Emërtime të tjera Tregtare: A S L- Construction 2
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/05/2014
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "Arch Investor", shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 26/01/2009, me NIPT K91404015I, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, kati 3, 1019 dhe me administrator Niko Leka. Ortakët e shoqërisë janë Edmond Leka – 42.5%; Niko Leka – 42.5% dhe Varuzhan Piranjani - 15%. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 10.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 09.03.2021 terhequr nga QKB date 10.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “A S L- Construction 2”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Edmond Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 42.5% te kapitalit, pasi zotëron 42.5% të kapitalit të shoqërisë “Arch Ivestor”, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “A S L- Construction 2”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 09.10.2015.

Niko Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 42.5% te kapitalit, pasi zotëron 42.5% të kapitalit të shoqërisë “Arch Ivestor”, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “A S L- Construction 2”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 09.10.2015.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali, Pallati Nr.32/1, Shk.Nr.1, Kati II.

Adresa:
Tirane Petrele MULLET Rruga Seit Teqja,me zone kadastrale 2735 Nr Pasurie 77/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.07.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitblerje e Pjesëve të Kapitalit datë 09.10.2015
Kontratë për Shitje Kuote datë 01.08.2018
Kontratë për Shitje Kuote datë 29.08.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 57 936 984,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 14 016 265,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -9 015 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -4 396 472,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 540,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 521 934,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -5 188 537,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 371 294,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -886 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:437 464 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:567 375 761,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:135 829 338,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:78 752 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:72 503 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:52 513 468,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:46 258 556,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:14 946 768,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli