Skip to content

HEC LANABREGAS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-30 09:55:56
JSON

NIPT: L41918001E
Administrator: Olsi Isufaj
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim i energjisë elektrike. Shitja e energjisë elektrike. Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria do të kryejë çdo veprim me qellim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente administrative.
Emërtime të tjera Tregtare: HEC LANABREGAS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 06/11/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 192 397 676,00
Numri i pjesëve: 10 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ardjan Ceka; Elisabeta Cjapi; Evis Gjebrea (Kryetar); Enton Osmani; Elda Muçi.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Në datë 04.09.2015: Është Depozituar Marrëveshja e Pengut Rep.4539, Kol.767 datë 31.07.2015, me palë: “Banka Kombëtare Tregtare”sh.a dhe shoqëria “Hec Lanabregas”sh.a, me objekt: “Vënje peng mbi aksionet që përfaqëson 100% të kapitalit të shoqërisë “UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË”, si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to.
Ndryshime
Shënime: I-Ne date 29.09.2019: Eshte depozituar Marreveshja Siguruese mbi aksionet e shoqerise Rep. 1570, Kol. 1022/3 date 04.09.2019, me palë: “Banka Kombëtare Tregtare”sha dhe shoqëria UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË sha, me objekt: krijimin e nje barre siguruese ne emer te Barremarresit si garanci per permbushjen e te gjitha detyrimeve te siguruara”.

II-Ne date 05.03.2021: Ne baze te shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve per saktesimin e pronesise, u ndryshua pronesia nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".

III.Ne date 06.10.2020: Eshte bere depozitimi i Vendimit të aksionarit të vetëm të shoqërisë, date 29.09.2020, ku është vendosur “Miratimi dhe dhënia e dakortësisë që shoqëria HEC Lanabregas sh.a të jetë dorëzanës në kredinë që Ujësjellës Kanalizime Tiranë po mer pranë pranë Bankës Kombëtare Tregtare sh.a, në shumën 850 milionë lekë”.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dajt; Lanabregas; Lanabregas Komuna Dajt.

Adresa:
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga e Kavajës, Ish ndërmarrja e ofiçinës së automjeteve.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 20.09.2021
Marrëveshje Pengu datë 31.07.2015
Ndryshimi i Administratorit& Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 66 012 573,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 111 301 504,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 115 230 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 70 078 968,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 91 745 257,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 31 849 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 857 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:229 928 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:284 288 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:289 858 672,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:231 179 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:269 773 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:118 332 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 766 512,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B