Skip to content

HEC LANABREGAS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-29 10:18:57
JSON

NIPT: L41918001E
Administrator: Olsi Isufaj
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim i energjisë elektrike. Shitja e energjisë elektrike. Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria do të kryejë çdo veprim me qellim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente administrative.
Emërtime të tjera Tregtare: HEC LANABREGAS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 06/11/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 192 397 676,00
Numri i pjesëve: 10 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË”, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 27/09/2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72320033P, me adresë aktuale në Tiranë; Rruga e Kavajës; Ndërtesa 133; Njësia Administrative 6; Kodi Postar 1027., me administrator Elton Kacidhja. Aksionar i vetëm i shoqërisë është Bashkia Tiranë. Zotëruese për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2024)

Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ardjan Ceka; Elisabeta Cjapi; Evis Gjebrea (Kryetar); Enton Osmani; Elda Muçi; Ledia Ramo
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Në datë 04.09.2015: Është Depozituar Marrëveshja e Pengut Rep.4539, Kol.767 datë 31.07.2015, me palë: “Banka Kombëtare Tregtare”sh.a dhe shoqëria “Hec Lanabregas”sh.a, me objekt: “Vënje peng mbi aksionet që përfaqëson 100% të kapitalit të shoqërisë “UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË”, si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to.
Ndryshime
Shënime: I-Ne date 29.09.2019: Eshte depozituar Marreveshja Siguruese mbi aksionet e shoqerise Rep. 1570, Kol. 1022/3 date 04.09.2019, me palë: “Banka Kombëtare Tregtare”sha dhe shoqëria UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË sha, me objekt: krijimin e nje barre siguruese ne emer te Barremarresit si garanci per permbushjen e te gjitha detyrimeve te siguruara”.

II-Ne date 05.03.2021: Ne baze te shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve per saktesimin e pronesise, u ndryshua pronesia nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".

III-Ne date 06.10.2020: Eshte bere depozitimi i Vendimit të aksionarit të vetëm të shoqërisë, date 29.09.2020, ku është vendosur “Miratimi dhe dhënia e dakortësisë që shoqëria HEC Lanabregas sh.a të jetë dorëzanës në kredinë që Ujësjellës Kanalizime Tiranë po mer pranë pranë Bankës Kombëtare Tregtare sh.a, në shumën 850 milionë lekë”.

IV- Me date 21/12/2022, depozitimi i Marreveshjes Siguruese Nr. 2059 Rep. Nr. 1439 Kol., date 16.11.2022.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Dajt; Lanabregas; Lanabregas Komuna Dajt.

Adresa:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Ish ndërmarrja e ofiçinës së automjeteve.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 20.09.2021
Marrëveshje Pengu datë 31.07.2015
Ndryshimi i Administratorit& Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2023
Marreveshje Siguruese date 16.11.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 29.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 55 634 382,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 43 669 876,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 66 012 573,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 111 301 504,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 115 230 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 70 078 968,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 91 745 257,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 31 849 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 857 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:217 755 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:221 296 566,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:229 928 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:284 288 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:289 858 672,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:231 179 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:269 773 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:118 332 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 766 512,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli