Skip to content

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË (Ish-Ujësjellësi Kanalizime Bashkia Tiranë)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-03 14:14:29
JSON

NIPT: L72320033P
Administrator: Elton Kacidhja
Objekti i Veprimtarisë: 1.Objekti i shoqerise brenda territorit te bashkise se krijuar sipas ligjit nr.l 15/2014, "Per ndarjen administrative-territoriale te njesive te qeverisjes vendore ne Republiken e Shqiperise", dhe akteve te ndarjes, eshte: a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij; b)Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me ujë te pijshem si dhe të impianteve te pastrimit te tyre; c)Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumatoreve; c)Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujerave te ndotura; d)Mirembajtja e sistemeve te ujerave te ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre. 2.Shoqeria duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirect me objektin e saj, brenda kufijve tè parashikuar nga legjislacioni në fuqi. 3.Shoqeria ushtron veprimtarine e saj në perputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit në fuqi. Kryerja e aktiviteteve laboratorike.
Emërtime të tjera Tregtare: UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 27/09/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 792 760 000,00
Numri i pjesëve: 6 792 760
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Hec Lanabregas, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, me NIPT L41918001E me seli qendrore ne Tiranë, Dajt; Lanabregas; Lanabregas Komuna Dajt. dhe administrator Olsi Isufaj. Aksioner i vetem eshte UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË (Ish-Ujësjellësi Kanalizime Bashkia Tiranë). Sipas te dhenave te QKB deri me date 11.05.2023
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Alban Dokushi; Elton Kacidhja; Taulant Tusha
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: LEJE PER PERDORIM BURIMI UJOR SIPERFAQESOR (Baseni Ishem) -
Çështje Ligjore: I-Krijimi i shoqërisë:
Në datë 27.09.2017:Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.11/1 datë 13.11.2017 të Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Tiranë, mbështetur në VKM Nr.63 datë 27.01.2017, është miratuar ndarja e shoqërisë dhe krijimi i 3 shoqërive të reja, të tilla si: Ujësjellësi Kanalizime Bashkia Kamëz, shoqëria Ujësjellësi Kanalizime Bashkia Vorë dhe Ujësjellësi Kanalizime Bashkia Tiranë. (Dokumentacioni justifikues: Procesverbali i mbledhjes së Asamblesë datë 13.11.2017, Marrëveshja e Ndarjes së shoqërisë, Raporti i ekspertit për ndarjen i datës 31.12.2016).

II-Masa konservative:
1.Në datë 06.08.2018:Në bazë të Urdhrrit Nr.267Regj, Nr.1259Prot., datë 31.07.2018, të lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Real Bailiff Service” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Ujësjellës Kanalizime Tiranë” sh.a., me Nipt-L72320033P, me qellim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”. Pala kreditore:Ermal Xhevdet Tollja. Kjo masë është hequr në datë 13.08.2018, në Bazë të Urdhrit Nr.267Regj., Nr.1159/1Prot., datë 07.08.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Real Bailiff Service” sh.p.k.
2.Ne date 12.06.2019: Ne baze te Urdhrit Nr.742 Regj., Nr. 2440 Prot datë 07.06.2019 dhe Urdhrit Nr.743 Regj Nr.2444 Prot date 07.06.2016, te lëshuar nga Shoqëria “REAL BAILIFF SERVICES ” sh.p.k., është urdhëruar "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore “Ujesjelles Kanalizime Tiranë” Sha, me Nipt) – L72320033P, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshim ne regjistrin tregtar". Masa me numer 2440 eshte hequr ne date 25.06.2019 ne baze te Urdhrit Nr.742 nr.2444/1 regj date 20.06.2019. Masa me numer 2444 eshte hequr ne date 27.06.2019 ne baze te Urdhrit Nr.743 nr.2444/1 regj date 20.06.2019.
Ndryshime
Shënime: I- Ne date 15.07.2020 ne baze te Shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve date 25.06.2020 -eshte sistemuar pronesia nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".

II-Ne date 16.09.2019: Eshte bere depozitimi i "Marrëveshjes Siguruese Nr.1570 Rep., Nr.1022/2 Kol., datë 04.09.2019, te lidhur midis Banka Kombëtare Tregtare sh.a.,(Barrëmarrës/kredidhënës) dhe shoqërisë “UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË” sh.a., (Barrëdhënës/Kredimarrës)."
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Tiranë; Rruga e Kavajës; Ndërtesa 133; Njësia Administrative 6; Kodi Postar 1027.

Adresa:
Tiranë, Tiranë, Rruga Arkitekt Sinani, Pasuria Nr.6/213, Nd+1-1, Pike e Kujdesit ndaj Klientit.
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga 3 Deshmoret, Pallati Dilo Kons, Dyqani Nr.2, Arka Yzberisht.
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga Ali Demi, Pallati Gener 2, Dyqani Nr.1, Arka Ali Demi Nr.1
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga Muhamet Gjollesha, Arka Njesia Nr.4/1
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga e Barrikadave, Nr.63, Arka Rr Barrikadave Nr.2.
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga Muhamet Gjollesha, Arka Njesia Nr.4
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga "3 Dëshmorët", Pallati nr. 114, Nr. 2, Yzberish, Njesia Administrative Kashar, Pike e Kujdesit ndaj Klientit.
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga Petro Nini Luarasi, Pallati 10/1, Arka Njesia Nr.2
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga Muhamet Deliu, Arka Qesarak.
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga Preng Bib Doda, Blloku Vasil Shanto, Arka Njesia Nr.3
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga Pjeter Budi, pallati 14/1, shkalla 7, dyqani nr.1, perballe Kopshtit nr.41
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga e Kavajes, pallati ''Delijorgji''
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rrethrrotullimi Sauk, Arka Sauk.
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Sheshi Willson, Pallat, Arka Sheshi Willson Nr.1
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga Ali Demi, Pallati Gener 2, Dyqani Nr.1, Arka Ali Demi Nr.2.
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga Aleksandër Moisiu, Pallati nr.40, kati 1, Zyrë e Kujdesit ndaj Klientit
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga Bardhyl, pallati 9, shkalla1, apartamenti 2, Arka Njesia nr.1, Arka Njesia Nr.1/2
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga Vasil Tromara, Pallati Bino & Hoxha shpk, Dyaqani D-6, Pike e Kujdesit ndaj Klientit.
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga Petro Nini Luarasi, Pallati 10/1, Arka Njesia Nr.2/1
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga Mine Peza, Pallati 2, Dyqani Nr.10, Arka Mine Peza Nr.1
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Sheshi Willson, Pallat, Arka Sheshi Willson Nr.2
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Porta ish Kombinati Tekstil, Arka Njesia Nr.5
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga Mine Peza, Pallati 2, Dyqani Nr.10, Arka Mine Peza Nr.2
Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga e Kastrioteve, Kthesa e Kamzes, Pallati Euro 3 D, Zona Kadastrale 2679, Pike e Kujdesit ndaj Klientit.
Tiranë, Tiranë, TIRANË; Rruga "Don Bosko", nr.28, kati 1, Pike e Kujdesit ndaj Klientit.
Tiranë, Tiranë, TIRANË; Njesia Administrative nr.5, Rruga "Skënder Luarasi", Pallati "Aurora", Godina 2/2, njesia nr.8, Pike e Kujdesit ndaj Klientit.
Tiranë, Tiranë, TIRANË; Rruga "Dritan Hoxha", Pallatet Hawai, perballe shkollës "Ahmet Gashi" , Pike e Kujdesit ndaj Klientit.;
Tiranë, Tiranë, TIRANË; Rruga Qemal Butka, pallati 5 katesh, njesia/dyqani nr.3, Njesia Administrative nr.5, Pike e Kujdesit ndaj Klientit;

Faqja Web:
http://ujesjellesitirane.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 30.09.2021
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Krijimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.11.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 259 295 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 040 351 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 705 299 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 886 002 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 012 273 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -37 135 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 470 067 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 169 674 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 920 921 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 271 976 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 355 843 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:304 260 000,00
Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli