Skip to content

MCN24 (ish "Tema TV")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-25 09:53:39
JSON

NIPT: L42404004O
Administrator: Endri Meksi
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt kryesor veprimtarie kryerjen e cfaredolloj aktiviteti ne fushen e mediave televizive, nepermjet cfaredolloj platforme teknike ose teknologjie, qofte kjo on-line, dixhitale, tokesore ose satelitore, si dhe te cfaredolloj veprimtarie tjeter te komplementare ose te lidhur, plotesuese apo te dobishme, duke permendur ketu pa u kufizuar marketingun, sherbime, konsulence, administrative etj. Shoqeria mund te marre pjese me financime ose ne menyre operative ne consortium–e edhe te perkohshme, joint venture ose te zoteroje, te bleje ose te shese pjesemarrje ne ente, shoqeri apo ndermarrje, edhe ne faze themelimi qe kane qellime te ngjashme, ose komplementare; jo si aktivitet paresor, Shoqeria mund edhe te jape garanci reale dhe/ose personale, te vendose pengje, te dale dorezanese apo te vendose hipoteke edhe ne favor te te treteve. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo veprim apo operacion tjeter qe ka te beje me pronen e paluajtshme apo te luajtshme, cdo veprim apo operacion tjeter tregtar, industrial e financiar, te dobishem apo plotesues, me qellim permbushjen e objektit te Shoqerise si edhe cdo aktivitet tjeter te lejuar nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: MCNtv
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/11/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 23 644 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: OTIG, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, me NIPT L62004028E e themeluar me 01/08/2016 ne Tirane, Farke, Lunder, Rruga e Vilave, Rrotullimi pas Teg, me administratore Odeta Meksi dhe ortak te vetem Skerdi Oseku. Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.08.2022
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 05.03.2019, me ane te Urdhrit Nr.531/3-0635-18Prot., protokolluar nga QKB me Nr.3660 Prot., date 06.03.2019 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service”, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit Tema Tv sh.p.k., me NIPT L42404004O dhe Marsida Karabollaj, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave, duke ndaluar tjetersimin dhe/ ose disponimin e tyre, si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

II. Me datë 11.03.2019, me ane te Urdhrit Nr.531/8-0635-18Prot., protokolluar nga QKB me Nr.3981 Prot., date 13.03.2019 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service”, drejtuar QKB-se, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet, kuotat e debitorit Tema Tv sh.p.k., me NIPT L42404004O dhe Marsida Karabollaj, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave.

III. Me date 26.05.2021, me ane te Kerkeses Nr. 4480 Prot., "Kerkese per vendosjen e mases se sigurimit tatimor", ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore Rajoni Qendror u kerkua vendosja e mases se sigurimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit "Tema TV" SHPK, pajisur me NIPT L42404004O, duke moslejuar tjetersimin mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin ketij subjekti.

IV. Me datë 12.05.2023, me anë të shkresës Nr. 20288 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kërkua: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ Tema TV” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L42404004O, me perfaqësues ligjor Endri Meksi. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Farke, Rr.Lundër, Kodra e Derhemëve, nr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 03.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash me Kusht date 22.09.2016
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 27.12.2018
Urdher per Venie Sekustro date 05.03.2019
Urdher per Heqje Sekuestro date 11.03.2019
Kontrate Dhurimi i Kuotave date 21.05.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -2 179 603,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -9 188 144,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 350 255,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 224 922,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 15 947 158,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 843 344,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 90 851,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:16 177 683,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:21 087 934,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:35 920 510,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:8 858 518,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:554 130,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli