Skip to content

RRODHE - CONSTRUCTION ( ish "RRODHE - CONSTRUCION")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-31 09:07:20
JSON

NIPT: L43123001J
Administrator: Anastas Rrodhe; Alvi Minga (Drejtues Teknik)
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi i objekteve të ndryshëm ekonomiko - civil. Prodhimi i materialeve inerte. Nxjerrje dhe përpunim guri dhe tregtimin e tij. Prodhimin dhe tregtimin e gëlqeres e granileve të ndryshëm. Punime dheu. Ndërtim dhe riparim rrugësh, ujësjellsash, kanalizime, vepra kulluese të ujit e drenazhime, impiante të ndryshëm vaditës. Tregtimi i artikujve të ndryshëm industrial dhe bujqësor. Import - eksport për mallra të ndryshëm industrial dhe bujqësor. Blerje shitje dhe tregti automjete të ndryshme. Kryerje të shërbimit pastrim, gjelbërim, ndriçim, dekor. Saldime te ndryshme ne sherbim te aktivitetit te subjektit. Prodhimi i energjise elektrike nepermjet ndertimit, operimit dhe transferimit te burimeve te reja gjenuruese te energjise elektrike, te tilla si sistemet fotovoltaike, gjeneruesit me erë, burimet gjenerues te prodhimit te kombinuar te energjise elektrike dhe nxehtesise si dhe gjeneruesit me bimasë. Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve. Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Mirembajtje rutine e dimerore me perfomance. Punimne restaurimi objektesh, monumente kulturore. Rehabilitem objektesh. Rikualifikim urbane sheshe etj. Kende sportive, lodra per femije, shitje materiale ndertimi, materiale drusore, stola dhe objekte te ndyshme prej druri , hekuri. Sistemime, impiante, linja te trajtimit te mbetjeve. Veprimtari te tjera profesionale lidhue me ndikimin ne mjedis, grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane . Mirembajtje, operim, menaxhim rruge, tunele, ura, mbikalime.Transport i mbetjeve te llumrave me permbajtje hidrokarbure. Ndertimi i urave, tuneleve, mbikalimeve. Ndertim, mirembajtje porte, aeroporte, terminal. Realizimi i projekteve , kontratave ne fushen e rehabilitimit te argjinaturave te lumenjve, liqeneve, perrenjve, urave dhe permbytjeve. Studim, projektim, prodhim, montim, tregtim dhe zbatim i sinjalistikes rrugore, vertikale dhe horizontale, siguri rruge, ndriçuese dhe jondriçuese. Import - eksport, tregti me shumice dhe pakice te sinjalistikes rrugore. Grumbullim, ruajtje dhe transportim te mbetjeve urbane. Administrim mjedisor te mbetjeve te ngurta. Grumbullim, transportim, ruajtje te mbetjeve te ngurta ( Jo te Rrezikshme ) : Dhera / inerte + mbetje urbane. Sherbime ekspertize : Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndertesave te çdo lloji.Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena
Emërtime të tjera Tregtare: RRODHE - CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/07/2014
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Berat, Otllak, Dushnik, Betoniere Merlo 6132025

2. Berat, Otllak, Dushnik, Fadrome me goma New Holland tipi SI45-B

3. Berat, Otllak, Dushnik, Mjeti TPL tip Toyota me targe AA 328 ZO

4. Berat, Otllak, Dushnik, Kamionçine tip Iveco me targe AA 452 XE

5. Berat, Otllak, Dushnik, Kamion tip Renault me targe AB 584 CA

6. Berat, Otllak, Dushnik, Minifadrome tip Hitachi me targe AHMT 92

7. Berat, Otllak, Dushnik, Eskavator H331123

8. Berat, Otllak, Dushnik, Kamionçine tip Ford me targe AA 514 GG

9. Berat, Otllak, Dushnik, Furgon tip Mercedes Benz me targe AA 182 PR

10. Berat, Otllak, Dushnik, Mjeti TPL tip Toyota me targe AA 332 ZO

11. Berat, Otllak, Dushnik, Autoveture tip Mercedes Benz me targe AA 141 YM

12. Berat, Otllak, Dushnik, Kamion tip Man me targe AB 952 DX

13. Berat, Otllak, Dushnik, Kamionçine tip Bremach me targe AA 451 XE

14. Berat, Otllak, Dushnik, Eskavator me kove tip Volvo me targe EC 2365

15. Berat, Otllak, Dushnik, Kamion tip Iveco me targe AA 330 ZO

16. Berat, Otllak, Dushnik, Mjeti IVECO me targë AA 137 ZS

17. Berat, Otllak, Dushnik, Mjeti tip Autoveturë Opel me targë AB 504 BD
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: I. Me date 13/03/2019, me ane te Urdhrit Nr.350Prot, date 26.02.2019, leshuar nga Permbaruesja Gjyqesore Private Ina Barjamaj, drejtuar QKB-se, u urdherua ti bllokohen kapitalet si person fizik apo juridik debitorit “Rodhe-Construksion“ sh.p.k me NIPT- L43123001J ne kuader te ekzekutimit te detyrimit qe rrjedh nga titulli ekzekutiv.

II. Me date 26/03/2019, me ane te Urdhërit Nr.450Prot., datë 21.03.2019, lëshuar nga Përmbaruesja Gjyqësore Private Ina Barjamaj, protokolluar nga QKB me Nr.4382 Prot., datë 21.03.2019, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur mbi kapitalet në pronësi të debitorit shoqëria “Rodhe-Construksion“ sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L43123001J.

III. Me date 09/09/2019, me ane te Kërkesës Nr.62741/5 Prot., date 02.09.2019, “Kërkesë për vendosjen e masës së barrës siguruese”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Berat, u kerkua vendosja e masës së barrës siguruese mbi tatimpaguesin “RRODHE-CONSTRUKSION”, pajisur me NUIS (NIPT) L431123001J me administrator Z. Anastas Rrodhe, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

IV. Me date 30/12/2021, me ane te Urdhrit, Nr.785/e Regj., datë 24.12.2021, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Neritan Çuko”, protokolluar nga QKB me Nr. 23696 Prot datë 29.12.2021, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme i vlerës prej 100% të aksioneve të tashme dhe të ardhshme në pronësi të shoqërisë “RRODHE – CONSTRUCTION” SHPK me NUIS(NIPT) L43123001J, me administrator Anastas Rrodhe, duke përfshirë edhe aksionet në të cilat shoqëria mund të bëhet aksionere, me qëllim shlyerjen e detyrimit kundrejt palës kreditore. Pasuria e sipërcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e plotë të detyrimit”.

V. Me date 13/01/2022, me ane te Urdhrit, Nr.795 Regj., Nr.20/1 Prot, datë 07.01.2022, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, protokolluar nga QKB me Nr.694 Prot, datë 11.01.2022, u vendos heqja e masës së sekuestros konservative mbi pasurine e luajtshme te vleres 100% te aksioneve ne pronesi të shoqërise “Rodhe-Construksion“ sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L43123001J.

VI. Me date 06/12/2022, me ane te Urdhrit Nr. 883-22 Regj, date 16.11.2022, leshuar nga Permbarues Gjyqesore Private "TABAKU-2010" shpk me përmbarues Petrit Tabaku, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore, “Rodhe-Construksion“ sh.p.k me NIPT- L43123001J me perfaqesues ligjor Anastas Rrodhe.
Ndryshime
Shënime: Me date 07.03.2022, me vendim te ortakut te vetem, emerohet drejtuesi teknik i shoqerise Alvi Minga.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Otllak, Dushnik, Fshati Dushnik, lagjja " Parangua ", godine nje kateshe nr.15 , zona kadastrale nr.1587, me numer pasurie 1557

Adresa:
Berat, Otllak, Dushnik, Lagjja “ Parangua “, rruga kryesore, sheshi me nr. pasurie 1512/3, zona kadastrale 1587

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.01.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 09.07.2018
Urdher per Venie Sekuestro date 26.02.2019
Urdher per Heqje Sekuestro date 21.03.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 6 278 710,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 54 788 529,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 33 212 731,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 066 752,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 514 768,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 410 692,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 288 399,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:68 801 561,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:227 202 728,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:116 178 220,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:43 662 048,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:103 214 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 777 168,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 417 180,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja