Skip to content

KAST & GAS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-15 08:49:09
JSON

NIPT: L51518502I
Administrator: Bilbil Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti: Importi Importi – eksporti, depozitimi, tregtimi, transformimi, transporti i gazit te lengshem te naftes (GLN), gazit propan, gazit metan, pjeseve perberese ose perzieresve te tyre si dhe te gjitha llojeve te tjera te gazrave teknike per perdorim industrial dhe civil. Importi – eksporti, shitja e bombolave te gazit te te gjitha dimensioneve dhe per te gjitha perdorimet. Tregtimi dhe rimbushja e bombolave te gazit. Importi-eksporti, shitja me shumice i karburanteve dhe produkteve derivate te tyre si nafta, benzina, karburanti i perdorur ne aviacion, vajra, lubrifikant, solari, etj perfshire dhe biokarburantet dhe nenproduktet e ketyre te fundit. Shoqëria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjetër plotësues e ndihmës që rezulton i dobishme dhe/ose i nevojshëm për përmbushjen e objektit kryesor, duke përfshirë tregtimin e produkteve dhe kryerjen e shërbimeve të tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: KAST & GAS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/03/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 167 660 000,00
Numri i pjesëve: 167 660
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Gent Herri, Selam Kastrati, Olga Konomi
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durres, Porto Romano, mjet tip Iveco Fiat, me targë AA 289 MY Durres, Autobot me targe AA 782 XH T
Tirane, Vaqarr, Mjet tip Mercedes Benz me targë AA 467 NR
Durres, Autobot me targë AA 289 YE
Durres, Porto Romano, mjet tip Mercedes Benz, me targë AA 156 LP
Durres, Automjeti gjysëm rimorkio me targë AER796
Durres, Porto Romano, mjet tip Mercedes Benz, me targë AA 146 LL
Durres, Automjeti me targë AA283DI
Durres, Autobot me targë AA 840 YY
Tirane, Vaqarr, Mjet tip Mercedes Benz me targë AA 613 NR
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 16.09.2016, me ane te prokures Nr. 2570 Rep. Nr. 2220/4 Kol, leshuar nga z. Bilbil Kastrati ne cilesine e administratorit te shoqerise "KAST & GAZ" sh.a, mbi bazen e se ciles perfaqesuesit z. Selam Kastrati i jepen tagrat e percaktuara ne kete akt.

II. Me date 21.10.2016, me ane te prokures Nr. 2875 Rep. Nr. 2457/1 Kol, leshuar nga z. Bilbil Kastrati ne cilesine e administratorit te shoqerise "KAST & GAS" sh.a, mbi bazen e se ciles perfaqesuesit z. Selam Kastrati i jepen tagrat e percaktuara ne kete akt.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vore, Autostrada Durrës - Tiranë, Km.14, Truall me Nr.Pasurie 257/4, Zona Kadastrale 3974, Vol.6, Faqe 39

Adresa:
Tirane, Vaqarr, LALM Rruga Tiranë-Vaqarr, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2376, Nr.Pasurie 103/54
Tirane, Vore, PICAR Autostrada Durrës - Tiranë, Km 14, Truall me Nr.Pasurie 257/4, Zona Kadastrale 3974, Vol 6, faqe 39.
Durres, Bubq, BUDULL Tokë arë me Nr.Pasurie 404/21, Zona Kadastrale 1299, Vol 12, faqe 41.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 15.02.2022
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi aksionesh date 30.03.2021
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 22.10.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 15.02.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 45 874 516,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 117 011 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 45 475 505,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 52 189 051,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 15 070 422,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -538 366,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:945 716 085,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 219 461 647,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 132 215 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 061 068 642,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:364 229 323,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala