Skip to content

NOA CONTROL (Ish Noa Plus) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-24 14:06:02
JSON

NIPT: L51622005C
Administrator: Kledia Stefani
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e aktiviteteve te vleresimit te konformitetit, perfshire çertifikimin e produkteve/pajisjeve/instalimeve, verifikimin e instrumenteve apo sistemeve mates ligjerisht te kontrolluara, testimin, inspektimin, ne fushat, por pa u kufizuar ne sa vijon, mbrojtjen e mjedisit, ene dhe pajisje nen presion, pajisje te transportueshme nen presion, ashensore, pajisje ngritese, makineri, mjete motorrike, çrregullime elektromagnetike, pajisje/instalime elektrike, instrumente mates ligjerisht te kontrolluar, çertifikim personeli. Ofrimi i sherbimeve te konsulences, projektimi i projekteve, ndertimi i sistemeve te menaxhimit, vleresim te konformitetit ose vertetim perputhshmerie te projekteve, veprimtari shit-blerjeje, import-eksport, me perjashtim te atyre per te cilat kryejme vleresim konformiteti, si dhe kryerja e çdo aktiviteti ne lidhje me, si dhe qe eshte i nevojshem per kryerjen e aktiviteteve te permendura ne objektin e aktivitetit te shoqerise. Me qellim e realizimit te veprimtarise se saj, Shoqeria mund te kryeje veprime me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme si dhe te administroje, bleje, shese ose te marre me qira, te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera, konsorciume te themeluara ose ne themelim e siper, qe kane objekt te ngjashem te veprimtarise me objektin e Shoqerise ose objekti i tyre i sherben qellimit te realizimit te objektit te Shoqerise. Ofrimi i sherbimeve te zhvillimit, të mirembajtjes, te shitjes se zgjidhjeve software-ike per teknologjine e informacionit, per ofrimin e pajisjeve fiskale, sherbime telekomunikacioni dhe cdo sherbim tjeter lidhur me to.Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje te gjitha aktivitetet e dobishme ose te nevojshme te lejuara nga ligji, per realizimin e objektit te Shoqerise. Inspektimi fillestar para venies ne pune dhe inspektim periodik i kontinierve offshore dhe te thjeshte.
Emërtime të tjera Tregtare: NOA CONTROL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/04/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: SHOQERIA KONCESIONARE NOA INSPECT, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15.07.2019 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L91918012B, me adrese ne Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, me administrator Hazbi Metaj. NOA CONTROL shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 24.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: I. Më datë 18.10.2018, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm, ku kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

“NOA CONTROL” sh.p.k me vlerë investimi 70.000.000 (shtatëdhjetë milionë) lekë.

II. Më datë 15.07.2019, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka njoftuar shoqërinë “NOA CONTROL” sh.p.k se oferta e saj për dhënien me konçesion/PPP të shërbimit të kontrollit ligjor periodik të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm, është pranuar.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000.

Adresa:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.8, Pasuria e paluajtshme e regjistruar me numer 847/1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 24.05.2022
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 23 265 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 21 048 377,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 930 260,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -11 298 109,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:73 244 889,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:65 430 399,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:45 514 453,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 505 417,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala