Skip to content
Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumentave matës, nëpërmjet instrumentave shpërndarës të karburantit dhe gazit të lëngshëm.

SHOQERIA KONCESIONARE NOA INSPECT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-08 06:50:28

NIPT: L91918012B
Administrator: Julian Llupo
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria Koncesionare do te kete si objekt te veprimtarise se saj hartimin e Projektit perfundimtar, projektimi, venia ne pune e sherbimit te kontrollit ligjor te instrumenteve matese, nepermjet verifikimit te instrumenteve shperndarese te karburantit dhe gazit te lengshem ofrimin e sherbimit te kerkuar dhe transferimin e pajisjeve te Sistemit Operativ tek Autoriteti Kontraktues pas perfundimit te afatit te Koncesionit.
-------------
Kategoria: Kontratë mbi Bazë Tarifore
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: SHOQERIA KONCESIONARE NOA INSPECT
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 15/07/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: NOA CONTROL është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.04.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51622005C, me adresë në Tiranë, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000., me administrator Vilma Mara dhe ortak te vetem Gentian Sula (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 01.04.2023, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Gentian Sula, shtetas shqiptar, i datelindjes 1983, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te NOA CONTROL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 18.07.2019.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, AA 427 ZA
Tirane, AA 165 ZA
Tirane, AA 786 ZI
Tirane, AA 426 ZA
Tirane, AA 682 ZJ
Tirane, AA 166 ZA
Tirane, AA 681 ZJ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 18.10.2018
Data e Pranimit: 15.07.2019
Data e Nënshkrimit: 21.08.2019
Kohëzgjatja(vjet): 20
Lloji i Kontratës: Kontratë për shërbime publike
Fusha e Veprimtarisë: Kontroll Fiskal
Vlera e Investimit(Lekë): 70000000 lekë
Kosto Konçesionare: 2.5%
Çmimi i Shërbimit: Sipas Udhëzimit Nr.2, datë 08.02.2013 ""Për tarifat dhe pagesat e shërbimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë"", pika 7 ""Aparate të shpërndarjes të karburanteve"" çmimi i shërbimit rezulton si mëposhtë:

Aparate të shpërndarjes së karburanteve dhe LPG për automjete:

Deri në 6 copë = 6,000 lekë
Nga 7 në 12 copë = 5,900 lekë
Mbi 12 copë = 5,500 lekë
Shënime: I. Më datë 24.09.2018, Ministria e Financave dhe Ekonomisë njofton shpalljen e konçesionit/PPP të shërbimit të kontrollit ligjor periodik të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm.

Objekti kryesor i kësaj proçedure është dhënia me konçesion /PPP ""Për kontrollin ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të Iëngshëm të naftës (GLN)""

Ministria e Financave dhe Ekonomisë “Autoriteti Kontraktues”, fton Operatorët Ekonomikë në një proçedurë të hapur Konçesioni për ofrimin e shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm të naftës (GLN) (“Shërbimi”).

Shërbimi objekt i kontratës përcaktohet në Shtojcën 12.
Forma e kontratës: Konçesion i Shërbimeve Publike
Burimi i financimit: Privat
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja e kontratës të Konçesionit do të jetë 20 (njëzet) vjet.

Vendndodhja e objektit të kontratës: Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm të naftës (GLN)” ka shtrirje në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

II. Më datë 18.10.2018, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm, ku kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

a) “NOA CONTROL” sh.p.k me vlerë investimi 70.000.000 (shtatëdhjetë milionë) lekë.

Më datë 20.06.2018, me Vendimin Nr. 365 të Këshillit të Ministrave, u miratua bonusi prej 10% të pikëve për rezultatin tekniko-financiar në proçedurën konkurruese, e cila i jepet shoqërisë “Noa Control” sh.p.k.

III. Më datë 15.07.2019, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka njoftuar shoqërinë “NOA CONTROL” sh.p.k se oferta e saj për dhënien me konçesion/PPP të shërbimit të kontrollit ligjor periodik të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm, është pranuar. Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.04.2023
Akti i themelimit te shoqerise koncesionare
Kontrata e koncesionit 21.08.2019
VKM Nr. 365, datë 20.6.2018, per dhënien me koncesion/PPP të shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe të gazit të lëngshëm
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 01.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates 24.09.2018
DSK per sherbimin e kontrollit ligjor të instrumenteve matëse (Formulari)
VKM per dhenien me koncesion dhe miratimin e bonusit 20.06.2018 (Njoftimi)
Formulari i njoftimit te fituesit 15.07.2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -19 495 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 113 385,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 278 942,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -13 917 622,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:96 133 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:96 210 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:64 365 500,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ P. Nikolli/L.Kanani