Skip to content
Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm.

SHOQERIA KONCESIONARE NOA INSPECT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-08-24 12:07:28

NIPT: L91918012B
Administrator: Matiel Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria Koncesionare do te kete si objekt te veprimtarise se saj hartimin e Projektit perfundimtar, projektimi, venia ne pune e sherbimit te kontrollit ligjor te instrumenteve matese, nepermjet verifikimit te instrumenteve shperndarese te karburantit dhe gazit te lengshem ofrimin e sherbimit te kerkuar dhe transferimin e pajisjeve te Sistemit Operativ tek Autoriteti Kontraktues pas perfundimit te afatit te Koncesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: SHOQERIA KONCESIONARE NOA INSPECT
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 15.07.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, AA 427 ZA
2) Tirane, AA 165 ZA
3) Tirane, AA 786 ZI
4) Tirane, AA 426 ZA
5) Tirane, AA 682 ZJ
6) Tirane, AA 166 ZA
7) Tirane, AA 681 ZJ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 18.10.2018
Data e Pranimit: 15.07.2019
Data e Nënshkrimit: 21.08.2019
Kohëzgjatja(vjet): 20
Lloji i Kontratës: Kontratë për shërbime publike
Fusha e Veprimtarisë: Kontroll Fiskal
Vlera e Investimit(Lekë): 70000000 lekë
Kosto Konçesionare: 2.5%
Çmimi i Shërbimit: Sipas Udhëzimit Nr.2, datë 08.02.2013 ""Për tarifat dhe pagesat e shërbimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë"", pika 7 ""Aparate të shpërndarjes të karburanteve"" çmimi i shërbimit rezulton si mëposhtë:

Aparate të shpërndarjes së karburanteve dhe LPG për automjete:

Deri në 6 copë = 6,000 lekë
Nga 7 në 12 copë = 5,900 lekë
Mbi 12 copë = 5,500 lekë
Shënime: I. Më datë 24.09.2018, Ministria e Financave dhe Ekonomisë njofton shpalljen e konçesionit/PPP të shërbimit të kontrollit ligjor periodik të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm.

Objekti kryesor i kësaj proçedure është dhënia me konçesion /PPP ""Për kontrollin ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të Iëngshëm të naftës (GLN)""

Ministria e Financave dhe Ekonomisë “Autoriteti Kontraktues”, fton Operatorët Ekonomikë në një proçedurë të hapur Konçesioni për ofrimin e shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm të naftës (GLN) (“Shërbimi”).

Shërbimi objekt i kontratës përcaktohet në Shtojcën 12.
Forma e kontratës: Konçesion i Shërbimeve Publike
Burimi i financimit: Privat
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja e kontratës të Konçesionit do të jetë 20 (njëzet) vjet.

Vendndodhja e objektit të kontratës: Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm të naftës (GLN)” ka shtrirje në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

II. Më datë 18.10.2018, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm, ku kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

a) “NOA CONTROL” sh.p.k me vlerë investimi 70.000.000 (shtatëdhjetë milionë) lekë.

Më datë 20.06.2018, me Vendimin Nr. 365 të Këshillit të Ministrave, u miratua bonusi prej 10% të pikëve për rezultatin tekniko-financiar në proçedurën konkurruese, e cila i jepet shoqërisë “Noa Control” sh.p.k.

III. Më datë 15.07.2019, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka njoftuar shoqërinë “NOA CONTROL” sh.p.k se oferta e saj për dhënien me konçesion/PPP të shërbimit të kontrollit ligjor periodik të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm, është pranuar. Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Nikolla Tupe, Ndërtesa Nr.3, kati I, Nr. 1

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.08.2019
Akti i themelimit te shoqerise koncesionare
Kontrata e koncesionit 21.08.2019
VKM Nr. 365, datë 20.6.2018, per dhënien me koncesion/PPP të shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe të gazit të lëngshëm
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates 24.09.2018
DSK per sherbimin e kontrollit ligjor të instrumenteve matëse (Formulari)
VKM per dhenien me koncesion dhe miratimin e bonusit 20.06.2018 (Njoftimi)
Formulari i njoftimit te fituesit 15.07.2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -13 917 622,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


"REMI"
Elbasan
BLAC ENERGY
Lezhë
VALBONA ENERGY ALBANIA
Tiranë
GJOKA 87
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala