Skip to content

POWER INDUSTRIES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-17 13:07:09
JSON

NIPT: L51706022H
Administrator: Andi Marku
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrim i veprimtarise: Tregtimi i te gjitha llojeve te mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme,makinerive,pajisjeve dhe impjanteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, bujqesor, tregtar, kulturor, sportiv, sherbimeve ,pjese kembimi,goma te ndryshme,bateri automjetesh.Importimin dhe eksportimin e tyre.Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial,bujqesor,materiale ndertimi,pajisje elektronike,hidraulike dhe elektrike, vegla pune, Vajra lubrifikante,servis makinash.Tregeti te pajisjeve elektronike, kompjutera, kancelari, aksesore, Tregetim materiale elektrike dhe pajisje laboratorike,transformator,elektromotorr dhe riparim - sherbim per transformatore dhe elektromotorra.Tregtimi import eksport me shumice dhe pakice te materialeve dhe pajisjeve elektrike,industriale e elektro-shtepiake,pajisjeve e sistemeve te impianteve te ftohjes ngrohjes ,kondicionere si dhe impiante te tjera te ndryshme te cfardolloji. Projektim dhe instalim i pajisjeve elektrike,industriale,elektroshtepiake ,sistemeve te ftohjesngrohjes, kondicionere,sherbime mirmbajtje dhe servisi te ndryshme per materialet e pajisjet elektrike dhe industriale.Punime Lyerje,Suvatime,Gips. Tregtim i tekstileve dhe veshjeve te punes. Import-Export ,tregtim dhe sherbim i:Makinerive te tonazhit te lehte,mesem dhe te rende me goma dhe zinxhire ,mjete lundruese,automjeteve,motocikletave .Pajisjeve dhe impjanteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, bujqesor, tregtar, kulturor, sportive, tekstile dhe veshje pune . Pajisjeve elektronike, elektrike ,laboratorike ,elektroshtepiake ,sistemeve te impianteve te ftohjes - ngrohjes,materialeve elektrike, hidraulike ,ndertimi,vegla pune. Pajisjeve elektrike dhe elektronike te prodhimit, transmetimit, shperndarjes,kontrollit dhe matjes se energjise elektrike si :transformatore, gjenerator, elektromotorr, matesa inteligjente, impiante te prodhimit dhe furnizimit me energji,sisteme automatike industrial dhe sisteme te ndricimit-Pajisje autoservisi,pjese kembimi,goma te llojeve te ndryshme,bateri dhe lubrifikanteve te ndryshem.Riparime dhe mirmbajtje te te gjitha makinerive dhe automjeteve,sherbime mekanike , motorrike , xhenerike , elektroauto , saldimi, kovergjence , sistem i frenimit, llamarinist ,bojaxhi , lavazho etj. Projektim dhe instalim i: Pajisjeve elektronike, elektrike, laboratorike , industriale, elektro-shtepiake ,sistemeve te ftohjes/ngrohjes. Ndertime,sherbime ,punime dhe riparime te Ilojeve te ndryshme. Sherbim karrotreci. Tregtim i produkteve kimike te perdorshme per trajnimin e ujrave te destinuara per konsumin njerezor, perdorim industrial dhe ekologjik. Tregtim kaseta te matesave te ujit, panele metalike, panele dhe konstruksione metalike.Tregtim dhe instalim stacionesh laboratorike per analiza dhe monitorim te ajrit, tokes, ujit etj. Dhenie e automjeteve me qera. Import-Eksport, tregtim i pajisjeve mjekesore, maska respiratore, doreza sterile, veshje sterile, dezinfektues te te gjitha llojeve.Tregtim te mjeteve dhe sistemeve te shuarjes se zjarrit si dhe çdo veprimtari te nderlidhura me kete objekt.Kompletim te ambjenteve te ndryshme dhe objekteve te rendesise se veçante me fikse zjarri, sistem hidrik zjarrfikes te brendshem dhe te jashtem, sistem sprinkler me uje dhe shkume, sisteme automatike shuares me gaze te pa djegshem, sisteme automatike shuares me puder, Co2, Shkume.Shitje dhe tregtim te uniformave te ndryshme te punes dhe veshjeve te mbrojtjes ne pune, doreza, maska, helmeta, syze mbrojtese, kepuce pune , rripa sigurimi dhe pajisje te tjera ne funksion te sigurise ne pune."
Emërtime të tjera Tregtare: POWER INDUSTRIES
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/05/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 112 400 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.3.B.3 - Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Vorë, Picar, Zona Kadastrale Nr.3974, Volumi 5, Faqe 143, Sipërfaqe Totale 2610 m2

Faqja Web:
http://www.powerindustries.al/new/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.06.2022
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 03.05.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 44 660 076,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 109 421 213,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 79 601 372,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 60 444 419,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 482 413,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:232 017 999,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:587 808 463,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:563 127 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:492 219 960,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:163 802 892,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja