Skip to content

SANISERVICE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-03 10:37:48
JSON

NIPT: L51910021C
Administrator: Admir Daca; Enea Caushaj (administrator i pasurive të sekuestruara)
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterilë, furnizimin me material mjekësor steril një përdorimesh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale dhe ambienteve ku do të ofrohet ky shërbim, në spitalet universitare dhe rajonale të vendit, apo dhe spitale të tjerë, sipas planit të racionalizimit spitalor në Republikën e Shqipërisë, në zbatim të konçesionit/partneritetit publik privat të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë sipas njoftimit të fituesit nr. 1440/13 prot. datë 23. 06. 2015.
-------------
Kategoria: Sektori i Shëndetësisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: SaniService
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03/07/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 438 200,00
Numri i pjesëve: 4
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Investital L.L.C., një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar më datë 10.07.2014 dhe qe funksionon sipas ligjit te Republikes se Kosoves, me numër biznesi 71076490, dhe numer fiskal 601138507, me adresë në Prishtine, Radashevc, Rr. Naser Hajrizi, Nr.39, me perfaqesues te autorizuar Ardi Shita dhe Ilir Rrapaj. Ortak i vetem i shoqërisë është Ilir Rrapaj. Kapitali i shoqerise eshte 1.000 euro. (Sipas te dhenave te ARBK (Agjensise se Regjistrimit te Bizneseve te Kosoves), date 04.08.2023)

II. Servici Italia S.p.A, një shoqëri e së drejtës Italiane, e regjistruar pranë dhomës së tregtisë Parmë, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 08531760158, me seli në Soragna, (PR) Via San Pietro, 59 B Cap 43019 frazione Castellina, Itali, e përfaqësuar nga Umbro Staccini, qytetar Italian, lindur në Perugia, në bazë të prokurës së posaçme nr 1824 rep. e nr 525 kol. të lëshuar më datë 25.06.2015. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar SaniService sh.p.k, datë 03.07.2015, të dorëzuar në QKB)

III. Tecnosanimed S.r.l, një shoqëri e së drejtës Italiane, regjistruar pranë dhomës së tregtisë Perugia, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 00660040544, me seli ne Umbertido (PG) Via del Commercio, 2 Cap 06019 frazione Pierantonio zona industriale Itali, e përfaqesuar nga z. Umbro Staccini, qytetar italian, lindur në Perugia. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar SaniService sh.p.k, datë 03.07.2015, të dorëzuar në QKB)

IV. U.JET S.r.l, një shoqëri e së drejtës Italiane, regjistruar pranë dhomës së tregtisë Perugia, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 01388750547, me seli në Bastia Umbra (PG), Via S. Francescuccio de' Mietitori, 32 Cap 06083 Itali, e përfaqësuar nga z. Giorgio Tardioli, qytetar Italian, lindur në Assisi (PG). (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar SaniService sh.p.k, datë 03.07.2015, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues per SaniService, depozituar në QKB date 24.05.2021, terhequr ne daten 04.08.2023, Pronar perfitues i shoqerise “SaniService” eshte:

Ilir Rrapaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1972, pronar perfitues per 40% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te “Investitial (810840331)”-shoqeri meme e SaniService për 40% të kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.07.2015.

Michele Magnate, shtetas italian, i datelindjes 1973, Anetar i Keshillit te Administrimit te SERVIZI ITALIA (08531760158)-shoqeri meme e SaniService.

Ilaria Eugeniani, shtetase italiane, Zv/Kryetare e Keshillit te Administrimit te SERVIZI ITALIA (08531760158)-shoqeri meme e SaniService.

Roberto Olivi, shtetas italian, i datelindjes 1961, Kryetar i Keshillit te Administrimit te SERVIZI ITALIA (08531760158)-shoqeri meme e SaniService.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Më datë 02.05.2017, u depozitua në QKB marrëveshja siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr. 2026 Rep., Nr. 618/2 Kol., datë 27.04.2017, lidhur ndërmjet palëve barrëmarrëse: Raiffaisen Bank sh.a dhe barrëdhënëse: U.JET S.r.l, Tecnosanimed S.r.l dhe Investital llc. Kjo marrëveshje u hartua për të siguruar kredinë e marrë nga SaniService sh.p.k për zbatimin e kontratës së konçesionit.

II. Më datë 25.05.2018, u depozitua në QKB marrëveshja siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr.2573 Rep., Nr. 873/3 Kol., datë 21.05.2018, lidhur midis shoqërive SaniService sh.p.k, U.JET s.r.l, Tecnosanimed s.r.l, Investital llc (Barrdhënës/Kredimarrës) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Barrëmarrës/Kredidhënës).

III.Me date 01.02.2024, eshte depozituar autorizimi Nr.133 Prot, protokolluar ne QKB Nr.2553 Prot, date 02.02.2024, per Ekzekutimin e Vendimit nr.46 te sekuestros date 22.01.2024 te Gjykates se Posacme te Shkalles se Pare Per korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tirane. Depozitim i Urdherit date 31.01.2024 per ekzekutimin e vendimit per sekuestro preventive te Prokurorise se Posacme Kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar ku eshte urdheruar; Ekzekutimi i menjehershem i Vendimit penal nr.46 Akti date 22.01.2024 te Gjykates se Posacme te Shkalles se Pare Per korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tirane ku nder te tjera eshte vendosur; 1. Pranimi i kerkeses se Prokurorise se Posacme Kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar. 2. Caktimin e mases se sigurimit pasuror, sekuestro preventive mbi pasurite; 1. Pjesa takuese 40% e Shoqerise “SaniService” shpk, me NIPT L51910021C, konkretisht kuota qe i perket subjektit tregtar Investital Llc, ne zbatim te kontrates “Per bashkimin e perkohshem te shoqerive”, nr.598 rep, nr.287 kol, date 04.03.2015 e lidhur midis 1) Investital Llc me perfaqesues z.Ilir Rrapaj; 2) Servizi Italia SPA, me perfaqesues z.Enea Righi; 3) Tecnosanimed srl, me perfaqesues Umbro Staccini; 4) U.Jet Srl, me perfaqesues Umbro Staccini. Per administrimin e pasurive sipas pikes 2 te dispozitivit te ketij vendimi ngarkohet Agjencia e Administrimit Te Pasurive te Sekuestruara e te Konfiskuara.

IV. Me date 05.02.2024, eshte depozituar shkresa Nr. 509 Prot, lëshuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, protokolluar nga QKB me Nr. 2771 Prot., datë 07.02.2024, dhe dokumentacionit shoqërues, për zbatimin e Urdhrit Nr. 69, datë 01.02.2024, të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, në të cilin, është urdhëruar emërimi i z Enea Caushaj si administrator i pasurive të sekuestruara.

Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 20000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Mëzez, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.5, Nr i pasurise 11/24, zona Kadastrale 2679

Adresa:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 3, rruga e Dibrës, godina 372, Tirana 1000, pranë Qendrës Spitalore Universitare "Nënë Tereza", urgjenca kirurgjikale, kati -1
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 11, Rruga Lord Bajron, brenda ambienteve të Spitalit Universitar të Traumës, Kodi Postar 1000
Durrës, Krujë, Materniteti Krujë, Rruga Nënë Tereza, Kati 2 dhe Kati 3
Fier, Kirurgjia e Programuar dhe Urgjenca, Kati II, Spitali Rajonal, Rr. Çamëria, Fier dhe Materniteti Kati II, Fier.
Shkodër, Spitali Rajonal Shkodër, Rruga "Kole Heqimi" 11, Kati i I, përballë sallave kirurgjikale.
Korçë, Spitali Rajonal Korçë, Rruga "Todi Vogli", Lagjja nr.4
Korçë, Pogradec, Materniteti, Rruga "Andon Xoxa", Lagjja nr.3, pranë xhamisë.
Gjirokastër, Rruga 18 Shtatori, Spitali Omer Nishani, Kati I Mikrokirugji, Kati II Sallë Operative dhe Kati II Obstetrike-Gjinekologji.
Korçë, Pogradec, Spitali Pogradec, Rruga "Islam Dani".
Fier, Lushnjë, Lagjja "Xhevdet Nepravishta", Rruga "Stadiumit", Spitali "Ihsan Cabej", Kati 0
Kukës, Tropojë, Lagjja Partizani, Rruga Agim Ramadani, Spitali Tropojë, Kati II, Bajram Curri
Vlorë, Sarandë, Lagjja Nr.4, Rruga Onhezmi, Spitali Petro Nako, Kati II, dhe Kati III te Materniteti, Kati II Kirurgjia
Lezhë, Materniteti Kati II, Rr. Luigj Gurakuqi, Lezhë.
Elbasan, Librazhd, Spitali Librazhd, Blloku Operator, Kati II.
Dibër, Bulqizë, Lagjja Minatori, Qyteti i Vjetër, Spitali i Bulqizës, kati II
Tiranë, Bulevardi Zogu i Parë, Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Mbretëresha Geraldinë, Blloku Operator, Kati II
Kukës, Spitali Kukës, Rruga "Spitali", Lagjja Nr.7
Tiranë, Spitali Universitar Shefqet Ndroqi, Kati i IV, Rruga Dr. Shefqet Ndroqi
Lezhë, Kirurgjia e Programuar dhe Urgjenca, Kati II, Spitali Rajonal, Lagja Varosh
Vlorë, Lagjja Partizani, Spitali Rajonal Vlorë, pranë konsultave mjekësore
Korçë, Ersekë, Spitali "Shaniko Jupasi", Kati II, Rruga "Dhori Qirjazi", Ersekë, Kolonjë.
Berat, Spitali Rajonal Berat, Lagjja Kushtrim, Kati 0 dhe Kati 2
Tiranë, Spitali Kavajë, Rruga Qazim Karriqi, Lagjja Nr.2, Kati 0 dhe Kati 2
Dibër, Burrel, Rruga Ibrahim Temo, Spitali Xhavit Mara, Kati II Kirurgji dhe Obstetrike-Gjinekologji.
Dibër, Peshkopi, Rruga Spitali, Spitali Rajonal Dibër Rrahim Xhika, Kati -I Abortar dhe Kati IV Kirurgji
Shkodër, Pukë, Spitali ''Elez Selimi'', Sheshi Tërbuni, Sh.5 4401, Kati 0
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Blvd. 4 Bajram Curri, Materniteti "Koço Glozheni", Centrali i Sterilizimit, Kati 0
Elbasan, Gramsh, Spitali Gramsh, Blloku Operator, Kati II.
Durres, Blloku Operator, Kati II, Spitali Rajonal Durrës.
Elbasan, Rruga L.Haxhijas, Spitali Rajonal Elbasan, Blloku Operator, Kati II
Lezhë, Rrëshen, Spitali ''Shenjta Mari'', Rruga Vincenco De Paoli, Kati 0
Durrës, Krujë, Spitali Krujë, Rruga Nënë Tereza, Kati 0, Kati 2 dhe Kati 4
Tirane; Kashar, Njesia D,O2 D 03 seksioni 1/B kati i pare, Objekti 2Nk Group, Rruga Pavaresia;"

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (22.12.2018)
Kontrate pengu (21.05.2018)
Kontrate pengu (27.04.2017)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 214 736 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 192 469 089,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -195 417 747,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -10 511 552,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 265 044 494,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 89 156 768,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -160 163 154,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 152 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 430 851 908,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 370 525 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 074 953 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 436 905 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 729 033 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:871 080 768,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:113 086 400,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani