Skip to content

Inpress (Ish Pena)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-06 13:29:51
JSON

NIPT: L52122014L
Administrator: Erald Dervishi
Objekti i Veprimtarisë: a) Shtypshkrime te ndryshme, shtypshkrime me elemente sekret dhe karakter sigurie, prodhim kutish te gjitha llojeve, printimet ne formate te medha, perpunimi grafik dhe designi, stampime te ndryshme, reklamimi si dhe menaxhimi e fushatave publicitare ne media dhe te tjera, duke perfshire por duke mos u kufizuar ne forma te tjera; si Outdoor advertising, billbording etj, pergatitjen dhe promovimin e materialeve promocionale; prodhimin e reklamave ndricuese, tabelave reklamuese te llojeve te ndryshme, etj. b) Cdo lloj aktiviteti tregtar, duke perfshire edhe shitjen me shumice te materialeve grafike dhe publicitare, shtypshkrimeve te gjitha llojeve, botimeve te ndryshme si libra, revista, gazeta, etj, reklamave ndricuese, tabelave, importi dhe eksporti i tyre; c) dhenien apo marrjen me qera te produkteve dhe materialeve grafike dhe promocionale, pajisjeve te shtypshkrimeve, makinerive, etj; d) pjesemarrjen dhe orgarizimin e ekspozitave, panaireve dhe/apo aktiviteteve te tjera te ngjashme; e) akrivitetet dhe veprimtarine e komisionit dhe agjensise si dhe konsulence ne fushen e shtypshkrimeve te te gjitha llojeve, grafikave, dizajnit dhe fushatave promocionale, perfaqesime dhe transaksione; f) cdo aktivitet tjeter, i lidhur ne menyre te drejteperdrejte apo qe ka lidhje me akrivitetet e siperpermendura, i cili konsiderohet firimprures nga organet administruese te shoqerise; g) aktivitetet ne fushen e reklames dhe turizmit. gj) Shtepi botuese, aktivitet ne fushen e Botimeve duke perfshire por duke mos u kufizuar ne botimet e librave, botimeve periodike (gazeta, revista, etj). Printime selfmailer, printime dhe zarfime, printime të ndryshme dhe me elemente siqurie. Prodhim i kutive dhe dosjeve te ndryshme, si dhe mallrave te ndryshme me baze kartoni dhe celuloze. Shtypshkrime dhe printime me elementë holoqrafike dhe seriqrafike. Prodhim i pullave dhe etiketave te ndryshme me elemente siqurie, holoqrafike, seriqrafike, etj. Shtypshkrime dhe printime me forma te ndryshme. Treqtim i materialeve dhe mallrave kancelarikë. Import dhe eksport i llojeve te ndryshme te Ietrës dhe Iendëve të tjera të para ne fushën e shtypshkrimeve dhe printimeve. Import, eksport dhe ushtrimin e aktivitetit treqtar te shitblerjes brenda dhe jashtë vendit të paisje dhe makinerive te shtypshkrimit dhe printimit. Import, eksport dhe ushtrimin e aktivitetit treqtar të shitblerjes, dhënies me qira, etj., brenda dhe jashtë vendit, të automjeteve të ndryshme per perdorim treqtar dhe vetjak, te transportit të mallrave dhe personave. Ne vijim, bazuar ne legjislacionin shqiptar, me qellim arritjen e objektivave te mesiperme, shoqeria mund: a) te kryeje cdo aktivitet ne lidhje me pasurite e luajtshme apo ato te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregetar dhe financial, te vendose barra hipotekore dhe pengje; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper. b) te kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi. Shoqeria kryen cdo lloj aktiviteti ne raport me objektin apo per te favorizuar ate. Objekti i shoqerise mund te ndryshoje, zgjerohet ose ngushtohet vetem me vendim te Asamblese. Shoqeria kryen cdo lloj aktiviteti ne raport me objektin apo per ta favorizuar ate. Pervec sa me lart permedur shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari tjeter e cila krijon te ardhura per shoqerine te cilat nuk bien ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Inpress
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03.09.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Ish Blloku i Magazinave të Tregtisë, Rruga Siri Kodra

Faqja Web:
www.inpress.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.10.2021
Statuti I shoqerise
Kontrate kalimi kuotash 21.11.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 54 607 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 787 538,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 350 794,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 624 462,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -5 676 205,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -928 403,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:158 507 326,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:20 874 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:26 872 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 011 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:321 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala