Skip to content

5D Konstruksion (Ish IGOR ELEKTRIK; ish V.A.S. Konstruksion )
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-06 10:19:07
JSON

NIPT: L61322023P
Administrator: Nestor Muhametllari
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari private ne fushen e studimit, projektimit, supervizionit dhe ndertimin e linjave elektrike mbitokesore, (ajrore) dhe nentokesore (kabllore) per energjine elektrike (linja fuqie) dhe telekomunikacioni (nenstacione elektrike te larte) dhe tensioni te mesem (kabinat elektrike), Punime elektrike, murature, konstruksione metalike. Ne fushen e ndertimit te objekteve civile, industriale dhe social kulturore. Ne fushen e ndertimit te rrjeteve inxhinierike te ujesjellesit, te kanalizimeve te ujrave te zeza, te vaditjes dhe kullimit. Ne fushen e ndertimit te rrugeve, urave, hekurudhave . Import eksport, tregti me shumice e pakice te artikujve industriale, elektrike, hidraulike dhe ndertimi". Tregtimin me shumice e pakice te materialeve te ndryshme te ndertimit, qeramike dhe hidrosanitare, hidrotermoizoluese, pllaka per shtrim veshjesh, shitblerje e objekteve te ndertimit, punime duralumini e punime pllaka gipsi etj. Shitblerje me shumice e pakice, eksport import te mallrave te ndryshem industrial, ushqimor, bar bufe, konfeksione, tekstile, paisje elektroshtepiake, artikuj mobilerie dhe mobilime zyrash, artikuj kancelarie, karta telefonike.Ne fushen e ndertimit, projektimin dhe zbatimin duke perfshire por pa u kufizuar, i punimeve inxhinierike topografike dhe hidrologjike. Transport, grumbullim dhe evadim te mbetjeve urbane, pastrim i hapesirave te qyteteve, fshatrave etj, Ndertim I impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Shpime gjeologo inxhinierike, puse e shpime per uje, Punime topogjeodezike, mjedisi, nentokesore etj. Ndertime per N/Stacionet, kabinat e trasnformatoreve linja e TN te mesem dhe shperndarjen e energjise, ndertim impiantesh per prodhimin e energjise.
Emërtime të tjera Tregtare: 5D Konstruksion (Ish IGOR ELEKTRIK; ish V.A.S. Konstruksion )
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Kamion Mercedes Benz me targa AB 401 DP

2. Tirane, Kamion, Targa AA371MM, Nr. Lejes Qarkullimit TRDA5709016, Nr.Shasisë WDB67404215340169, Marka Mercedes Benz, Tipi 674, Ngjyra Portokalli, Viti i Prodhimit 1987

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: i. Me date 08.03.2022, sipas vendimit u vendos, per Miratimin e dhenies se Barres Siguruese mbi kuotat ne total 100% te kuotave te shoqerise, me te cilat siguron pagesen permbushjen dhe shlyerjen e te gjitha detyrimeve te shoqerise “5D Knstruksion” shpk ndaj Barremarresit RAIFFEISEN BANK sha.
ii. Me date date 08.03.2022, u be Depozitimi i Marreveshjes Siguruese Nr.839Rep., Nr.423Kol., lidhur midis Barremarres/Kredidhenes- RAIFFEISEN BANK sha, Barredhenes/Kredimarres-Shoqeria “5D Konstruksion” shpk, Barredhenes- Nestor Muhametllari, Andreina Muhametllari
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga " Andon Zako Çajupi", Qendra Zayed Bussiness Center, seksioni 3 C, D, kati III-të.

Adresa:
1. Tirane, Godine Banimi dhe Sherbimi 7 dhe 8 kat me 2 kat parkim nentoke, Rr.Kahreman Ylli, Zona Kadastrale Nr.8130

2. Tirane, Njesia Administrative nr.6, zona kadastrale nr.8240, me numer pasurie 5/129 ne rrugen Sabaudin Gabrani, si magazine

3. Tirane, Farke, Sauk, Njesia Administative Farke, Fshati Sauk, me Nr.Pasurie 359/54, Zona Kadastrale 3266 "Hoteleri Studentore 2 dhe 3 kate me mur Rrethues

4. Tirane, Yzberisht, Godine banimi dhe sherbimi 8 dhe 9 kat me 2 kat parkim nentoke, ne rrugen "Joklin Persi"

5. Elbasan, Belsh, Trojas, Magazine e ndodhur ne ZK 3647, Nr.pasurise 1/22, Trojas, Belsh, Elbasan

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 27.01.2017
Kontrate shit-blerje kuotash 07.12.2018
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 20.09.2020
Kontrate shitje kuotash 04.03.2021
Marreveshja Siguruese date 08.03.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 125 687 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 84 861 991,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 555 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 262 707,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 324 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:419 899 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:306 720 989,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:69 365 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:175 231 613,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:76 945 004,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja