Skip to content

V.A.S. Konstruksion (Ish IGOR ELEKTRIK)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-04 15:21:52
JSON

NIPT: L61322023P
Administrator: Nestor Muhametllari
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari private ne fushen e studimit, projektimit, supervizionit dhe ndertimin e linjave elektrike mbitokesore, (ajrore) dhe nentokesore (kabllore) per energjine elektrike (linja fuqie) dhe telekomunikacioni (nenstacione elektrike te larte) dhe tensioni te mesem (kabinat elektrike), Punime elektrike, murature, konstruksione metalike. Ne fushen e ndertimit te objekteve civile, industriale dhe social kulturore. Ne fushen e ndertimit te rrjeteve inxhinierike te ujesjellesit, te kanalizimeve te ujrave te zeza, te vaditjes dhe kullimit. Ne fushen e ndertimit te rrugeve, urave, hekurudhave . Import eksport, tregti me shumice e pakice te artikujve industriale, elektrike, hidraulike dhe ndertimi". Tregtimin me shumice e pakice te materialeve te ndryshme te ndertimit, qeramike dhe hidrosanitare, hidrotermoizoluese, pllaka per shtrim veshjesh, shitblerje e objekteve te ndertimit, punime duralumini e punime pllaka gipsi etj. Shitblerje me shumice e pakice, eksport import te mallrave te ndryshem industrial, ushqimor, bar bufe, konfeksione, tekstile, paisje elektroshtepiake, artikuj mobilerie dhe mobilime zyrash, artikuj kancelarie, karta telefonike.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kamion, Targa AA371MM, Nr. Lejes Qarkullimit TRDA5709016, Nr.Shasisë WDB67404215340169, Marka Mercedes Benz, Tipi 674, Ngjyra Portokalli, Viti i Prodhimit 1987.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga " Andon Zako Çajupi", Qendra Zayed Bussiness Center, seksioni 3 C, D, kati III-të.

Adresa:
1) Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Shkolla Hasan Vogli, objekt ne ndertim i ndodhur ne rrugen Hajredin Shtino
2) Tirane, Njesia Administrative nr.6, zona kadastrale nr.8240, me numer pasurie 5/129 ne rrugen Sabaudin Gabrani, si magazine

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.01.2021
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 27.01.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 84 861 991,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 555 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 262 707,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 324 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:306 720 989,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:69 365 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:175 231 613,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:76 945 004,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala