Skip to content

Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-17 10:07:40
JSON

NIPT: L61516018B
Administrator: Milbana Treska
Objekti i Veprimtarisë: (1)Objekti i Shoqerise do te jete kryerja e aktivitetit te Regjistrarit te titujve per te gjithe titujt dhe instrumentet e tjera financiare, te parashikuar sipas Ligjit per "Tregjet e Kapitalit" dhe ne perputhje me licencen e dhene nga Autoriteti perkates. (2)Shoqeria do te kryeje regjistrimin fillestar te titujve ne nje sistem regjistrimi (emetimin) si dhe kodifikimin e titujve sipas percaktimeve me te mira kombetare dhe nderkombetare, do te mbaje regjistrat e titujve, do te organizoje dhe administroje te dhenat mbi te gjitha llojet e titujve, sipas percaktimeve dhe kufizimeve te Ligjit per "Tregjet e Kapitalit" dhe te licences perkatese. (3)Shoqeria do te ofroje sherbimin qendror te mirembajtjes se llogarive te titujve duke bere te mundur qe te sigurohen ne gdo kohe te dhenat e plota per pronesine mbi te gjithe titujt e regjistruar, si dhe kufizimet e te drejtave te pronesise mbi to. (4)Shoqeria do te ushtroje veprimtarine e klerimit dhe shlyerjes se titujve si operator i sistemit te shlyerjes se titujve, ne perputhje me kuadrin ligjor dhe rregullativ ne fuqi. (5)Shoqeria do te kryeje te gjitha veprimtarite/sherbimet e regjistrarit te titujve te parashikuara nga Ligji per "Tregjet e Kapitalit" dhe aktet nenligjore ne zbatim.
Emërtime të tjera Tregtare: Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10/03/2016
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 70 000 000,00
Numri i pjesëve: 700 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “BANKA CREDINS”, shoqëri aksionare e se drejtës shqiptare, themeluar me date 31/01/2003 me NUIS K31608801Ome seli qendrore ne Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8 me administrator Maltin Kokurti dhe Monika Milo. Aksionerët e shoqërisë janë Renis Tërshana 18.12%, Aleksandër Pilo 7.67%, B.F.S.E. Holding Bv 15.10%, “Armaar Group” 5.69%, Të tjerë 53.42%. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.07.2023)

II. “BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA”, shoqëri aksionare e se drejtës shqiptare, themeluar me date 12/02/1999 me NIPT J91725007P, me seli qendrore në Tirane Komuna e Parisit, Pal.Lura, Kati 2, dhe me administrator Andi Ballta. Aksionar i vetëm i shoqërisë është shoqëria financiare “Tranzit” shpk. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 07.04.2022 terhequr nga QKB date 17.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë.

Andi Ballta, shtetas shqiptar, i datëlindjes 1970. Pronar përfitues për 38% të kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “Moscopole”, e cila zotëron 80% të kapitalit të shoqërisë “Tranzit”, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të “BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA” (shoqëri mëmë për 47.5% të pronësisë së “Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG”). Data e percaktimit si pronar përfitues është 09.10.2018.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Odeta Paloka; Nada Vokshi; Alban Korbi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Licencë “Për Operator të Sistemit për Shlyerjen e Titujve” -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia bashkiake nr 5, rruga Nikolla Tupe, nr 1, kati 3, ap 3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.07.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 07.11.2017
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 20.02.2019
Kontratë Shitje Aksionesh datë 17.10.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 17.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -12 552 895,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -13 795 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -20 080 817,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -14 785 608,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -11 590 202,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 924 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -354 997,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 164 187,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 272 335,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:684 544,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:210 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:368 313,00
Punuar Nga : P. Nikolli