Skip to content

S&L STUDIO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-27 08:49:20
JSON

NIPT: L61606040D
Administrator: Henri Mahmutllari, Aleksandra Mahmutllari, Mirandi Dado
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, dhe ne vecanti mund te kryeje ne territorin e Republikes se Shqiperise por edhe jashte saj: Kryerja e aktivitetit ne ofrimin e sherbimeve ne fushen e projektimit arkitektonik, konstruktiv, instalimeve, konsulence teknike, kolaudime, supervizion. Kryerja e cdo aktiviteti tjeter mbeshtetes, te nevojshem apo te dobishem dhe i cili mundeson realizimin e qellimit te Shoqerise sipas legjislacionit ne fuqi. Projektime duke perfshire te gjitha fazat nga koncepti, studime fizibiliteti, projekt-ide e me pas te gjitha fazat deri ne zbatimin e tyre final, ne shkallet Makro dhe Micro si Ndertim-Planifikim Territori (Objekte Polifunksionale, Civile-Industriale-Kulturore-Trashegimise Kulturore- Arsimore-Kulti-etj) ,Infrastrukture (Rruge, Hekurudha, Ura, Porte, Aeroporte), Energji (Prodhim dhe Shperndarje), Industri Minerare, Hidrokarbure, Koncesione, Telekomunikacion, Turizmi, Mjedis (Ekspertize dhe Auditim Mjedisor,Vleresime te Ndikimit ne Mjedis, Parqe, Pyje. Plane Menaxhimi, Plane Rehabilitimi, Monitorim i Treguesve Mjedisor, Menaxhim Mbetjesh, Riciklim). Mbikqyrjen, Kolaudimin, Konsulence te specializuar Teknike-Ekonomike- Juridike dhe Menaxhimin e Kontratave te Projekteve te Mesiperme, si me kontraktore vendas apo te huaj, Kontratat FIDIC, Skemat koncesionare. Pergatitje Dokumentacioni, Administrim, Vleresime, Ekspertiza, Analiza, Certifikime, Trajnime, Krijim Database Dixhital ;Vleresimit te pasurive te Paluajteshme; Toke Truall+Ndertese, Toke Bujqesore, Pyll, Kullota, Pafrytshme, Makineri dhe Pajisje. Administrim i objekteve ne bashkepronesi, Ekspertiza dhe Konsulence ne fushen Topogjeodezike. Regjistrime fillestare te Pasurive te Paluajteshme, Objekte te mbrojtjes Lumore, Ujesjellesa, MKZ, Hidroteknike, Gjeologo-Inxhinierike, Mekanike, Elektrike, Elektronike. Auditim Eficence Energjie Paraprake dhe Perfundimtare per Godina Banimi, Industriale, te rendesise strategjike, ESCO, energjise se rinovueshme etj. Projektim-mbikqyrje- kolaudim Impiantesh Eolik, Fotovoltaik dhe Hidrik per prodhimin e energjise elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: S&L STUDIO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/03/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull, Femër, Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njesia bashkiake nr 9, Rruga e Barrikadave, Ndertesa Nr. 11, Shkalla B, Kati 5, Hyrja 8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2024
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 4 162 378,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 151 138,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 667 345,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -633 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 354 217,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 259 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -240 323,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:13 875 282,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:6 781 641,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 404 177,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 497 092,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 736 349,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 410 921,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:715 464,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli