Skip to content

MBROJTJA DHE SHPËTIMI NGA ZJARRI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-19 08:47:05
JSON

NIPT: L62102007V
Administrator: Safet Hoxhalli
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushén e ndërtimit, sigurise dhe mbrojtjes civile: Hartimi i projekteve te mbrojtjes nga zjarri, relacione teknike perkatese per te gjitha llojet e ndertimevesidhe zbatimi i tyre.Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Dhenia e asistences teknike dhe trajnimi i punonjesve per sigurine. Sherbime ekspertize dhe profesionale te mbrojtjes civile. Sherbime te ruajtjes dhe sigurise fizike,te personave,objekteve dhe veprimtarive .(SHRSF). Import dhe tregtim me shumice dhe pakice te paisjeve dhe lendeve qe nevoiten per shuarjen e zjarreve dhe shpetimin. Tregtim dhe shitje me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshme elektrike,hidraulike,elektronike,ndertimi,makineri,automjete zjarrfikese e paisje per stervitje. Mirèmbajtjajnstalimi i sistemeve per sigurinè nga zjarri dhe shpetimin. Kolaudime,riparime,mbushje dhe sherbime te paisjeve dhe mjeteve per mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimin. Trajnime dhe kurse profesionale per çdo punonjes ne fushen e sigurise teknike, sigurise dhe shendetit ne pune, mbrojtjes nga zjarri, perdorimin e pajisjeve dhe mjeteve zjarrfikese. Ofrim konsulence menaxhimi dhe hartimi i dokumentit te vleresimit te riskut per çdo pozicion pune. Ofrime sherbimesh dhe keshillime per krijimin e sistemit parandalues nga rreziku i renies se zjarrit dhe planin e evakuimit. Keshilla dhe sherbime te jashtme te specializuara, sherbime shendetesore, mjeksia e punes, ergonomia, higjena industriale, aspekte psiko-sociale te punes dhe dhenia e ndihmes se pare. Tregti te mjeteve dhe veshjeve te punes dhe te veshjeve per mbrojtjen nga zjarri. Sigurimi i organizimit te vendit te punes dhe mjeteve te nevojshme mbrojtese. Informimi, keshillimi dhe trajnimi profesional i punemarresve dhe perfaqesueve te tjere, integrimi dhe dhenia e keshillimit ne perdorimin dhe futjen e teknologjive te reja, duke vene ne dukje pasojat e tyre per sigurine dhe shendetin e punemarresve. Kurse te formimit profesional ne fushat: Siguria dhe shendeti ne pune. Mbrojtja nga zjarri.
Emërtime të tjera Tregtare: MBROJTJA DHE SHPËTIMI NGA ZJARRI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26.08.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, "Gurten " sh.p.k, Rruga e Kavajes , Nr 116

Adresa:
Tirane, Rruga" Artan Lenja", Hyrja Nr.1, Zone Kadastrale Nr.8210, Nr.Pasurie 1/301-N3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.10.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 97 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 163 107,00
Punuar Nga : L.Kanani