Skip to content

GBK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-24 14:23:25
JSON

NIPT: L71620007K
Administrator: Gëzim Kuka
Objekti i Veprimtarisë: Ndermjetimi & marketing kombetar dhe nderkombetar i shoqerise ne lidhje me qarkullimin e mallrave te ndryshme pa kufizim ndermjet paleve te treta, per pasuri te luajshme dhe te paluajshme si dhe cdo gje tjeter qe ka lidhje me sa me siper. Dhenia e konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive, istitucioneve publike dhe private. Ne vecanti, konsulence ligjore, fiskale, ekonomike, financiare, strategji industriale dhe ceshtje qe i bashklidhen (duke perfshire ristrukturimin dhe riorganizimin e shoqerive / nderrmarrjeve), gjithashtu me sherbime konsulence ne lidhje me aleancat, joint venture, bashkimet, ndarjet, perqendrimet, blerja e shoqerive, pjesemarrje aksionere, ne shoqeri o dege shoqerishe dhe ne pune te tjera te jashtzakonshme financiare, duke bere studime dhe analisa tregu, perpunim te planeve industriale, kerkimin e partnereve strategjike, organizimin e takimeve, konferencave dhe gjithcka eshte e nevojshme me qellim zhvillimin e ketyre sherbimeve te konsulences. Ngritja e nje qendre te dhenave permes perdorimit te paisjeve elektronike dhe teknologji te perparuar ne perpunimin automatik te te dhenave kontabel dhe fiskale, listen e pagave dhe kontributeve, qe do te perdoret si per aktivitetet e saj dhe si nje sherbim per te tretet. Sherbimi i asistences perfshin te gjitha detyrimet tatimore, te planifikimit fiskal, konsulenca financiare dhe kontraktuale per ndihme ne operacionet e jashtezakonshme, si dhe sherbime te kontabilitetit dhe te perpunimit te listes se pagave. Ndertim dhe projektim te banesave civile, industriale, monumentale, kompletim te impianteve dhe perfundim te tyre; vepra restaurimi; ndertim dhe projektim te veprave me asfalte; te aeroporteve dhe hekurudhave; te galerive; te urave, te digave, vepra speciale te betonuara, punime hekurudhore, punime hidraulike; ujesjellesi; gazsjellsi; vajgursjellsin, mbrojtjeje dhe sistemime hidraulike, agrare, pyjore, punime detare dhe te portit, impiante te mbareshtrimit, te pastrimit te ujit te pijshem, realizimit te impianteve te trajtimit te plehrave; realizimit te impianteve teknologjike dhe speciale per ndertimin, realizimin e karpenterise metalike; realizimin e impianteve per prodhimin dhe shperndarjen e energjise; zbulime; eksplorime te nentruallit, rregullim te terreneve dhe shpim pusesh.Shoqeria do te kryeje pune per ndarjen ne parcela dhe te urbanizimit ne pergjithesi, projektimit, llogaritjeve statike, drejtim punesh si dhe te veproje si koordinuese teknike dhe administrative me sipermarrje te tjera; te tregtoje dhe te prodhoje me shumice detale te cfaredo lloj materiali ne pergjithesi per ndertimin; sjelljen e pajisjeve dhe atrecaturave per kantiere, te kryeje blerjen, shitjen, ndertimin, administrimin dhe shkembimin e pasurise se palevizshme.Ajo mund te kryeje pervec te gjitha veprimeve tregtare, financiare dhe kreditore, te tundshme dhe te patundshme, edhe qiramarrjen nese eshte e nevojshme dhe e mundshme per vazhdimin dhe realizimin e qellimit te shoqerise.Dhenie ambientesh e objektesh me qira, si pasuri te luajtshme edhe te paluajtshme.Blerje-shitje pasuri te paluajtshme e te luajtshme.Veprimtari tregtare ne fushen e ushqimit social, hoteleri, turizem, shitje materiale ndertimi. Import-export dhe tregti me shumice dhe pakice i te gjitha mallrave industriale, ushqimore, elektroshtepiake, mekanike dhe elektromekanike, pajisje telekomunikacioni, automjeteve, pjese kembimi per automjete, pajisje elektrike, hidraulike dhe duralumini, pajisje hidrosanitare, prodhime bujqesore e blegtorale, te sinjalistikes rrugore, si cdo lloj malli/produkti tjeter te lejuar nga legjislacioni shqiptar, drejtimi, administrimi dhe shfrytezimi i supermarketeve dhe hipermarketeve, shija me pakice e produkteve ushqimore dhe jo-ushqimore, prodhimi i produkteve ushqimore dhe joushqimore dhe transportimi dhe ruajtja e produkteve ushqimore dhe jo-ushqimore, drejtimi i aktiviteve te turizmit dhe te tjera, si dhe cdo veprimtari tjeter e ligjshme. Menaxhimin per llogari te vet dhe / ose te te treteve te rrjeteve ose zinxhireve te hoteleve, apartamenteve per pushime, restoranteve, bareve dhe snack bareve, picerive, bareve rosticeri, pasticerive dhe dyqaneve te bukes, picerive, fast food-ve, garni (hotele vetem me sherbim mengjezi), strehave malore, kampingjeve, piano bar, diskove, lokaleve te nates, lokaleve argetuese, sallave te lojrave, diskove pub, rezidencave turistike hotelerish dhe ne pergjithesi ushtrime publike nefushen e sherbimit dhe te sektorit hoteleri turizem, te organizuara dhe te lidhura duke perdorur menyra te tilla si franchising (praktika teperdorimit te modeleve te" sukseshme te bisnesit), aleanca strategjike dhe tregtare, filiale (ortakerite], partneritete, sipermarrje te perbashketa dhe cdo mjet te mundshem qe finalizojne krijimin e rrjeteve apo grupeve te kompanive ne nivel kombetar dhe nderkombetar. Mbikeqyerje dhe kolaudim punimesh te ndertim montimit, rilevime topogjeodezike, punime hidroteknike, punime gjelberimi dhe sinjalistike, perforcim strukturash ndertimi ekzistuese, punime rinovimi, punime gjeologjike dhe gjeoteknike, vleresime te ndikimit ne mjedis, akt ekspertiza tekniko inxhinierike.
Emërtime të tjera Tregtare: GBK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19.04.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Mjeti me targa AA037VB, tip Volvo XC60, me nr. Shasie YV1UZA8UCK1186297
Tirane, Mjeti me targa AA592II, tip FORD/CXXGBF/TRANSIT, me nr. Shasie WF0CXXGBFC1U15751
Tirane,Mjeti me targa AA442XC, tip Opel, me nr. Shasie W0LF7ACA65Y712347
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 19 .05.2021, me ane te Kërkesës Nr. 4065 Prot, datë “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes së detyrimeve tatimore të papaguara Rajoni Qendror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “GBK”shpk pajisur me NUIS (NIPT) L71620007K, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Administrative Nr.5, Rruga "Sulejman Delvina", Ndertesa Nr.23, Shkalla 1, Ap.1, Kodi 1019

Adresa:
Tirane, Farke, "Punishte 2 kat me 1 kat 4 nentoke dhe mur rrethues" ne pasurite: nr.568/23. nr.568/36. nr.569/38. nr.568/39. nr.568/40. nr.737/17. Lunder Niesia Administrative Farke, Tirane
Tirane, Vaqarr, LALM Godine Induastriale 2Kat, Lalm, Njesia Strukturore VA/79, Vaqarr, Tirane.
Tirane, "Godine Socila Kulturore per femijet" Rr. Kuvajt.Nj.Strukturore TR/160, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.06.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 389 292,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 864 337,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 117 104,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:183 998 173,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:112 458 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:26 626 130,00
Punuar Nga : A.Lala