Skip to content

South Coast Development
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-30 14:13:11
JSON

NIPT: L71626018J
Administrator: Anda Vuçini
Objekti i Veprimtarisë: Ndertimi dhe administrimi i fshatrave turistike.
Emërtime të tjera Tregtare: South Coast Development
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/04/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. E R J O N I, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 04/01/1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K11919002N, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Kulla e Biznesit, kodi postar 1016, me administrator Astrit Vila dhe ortak te vetem Irfan Hysenbelliu (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 30.07.2023)

II. ALFAZED, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 27/10/1998 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J82229006N, me adrese ne Tirane, Rruga "Sami Frasheri" P.13, Hyrja 10, Ap.Nr.29, me administrator Shefikat Ngjela dhe ortak te vetem Ersi Ngjela (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 30.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 15.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 30.07.2023, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Irfan Hysenbelliu, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 70% te pronesise, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise E R J O N I. Data e percaktimit si pronar perfitues: 21.01.2021.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Sipas urdherit Nr. 1171 -17 Regj, Nr. 31528 Prot, date 18.10.2017, protokolluar nga QKB me Nr.14777 Prot., date 20.10.2017, lëshuar nga “Sherbimi Permbarimor FS sh.p.k.”, u urdherua vendosja e sekuestros konservative ne kuotat/aktivet e pales Albi Bineri, ne subjektin Shoqeria “South Coast Development” sh.p.k., me Nuis (Nipt) - L71626018J. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte. Kreditor: Micro Credit Albania sha. Objekti: Kthim shume.

II. Sipas urdherit Nr. 1171 -17 Regj, Nr. 31528 Prot., date 18.10.2017, protokolluar nga QKB me Nr.14777 Prot., date 20.10.2017, lëshuar nga “Sherbimi Permbarimor FS sh.p.k.” ku ështe urdhëruar: Vendosjen e sekuestros konservative ne kuotat/aktivet e pales Albi Bineri, ne subjektin Shoqeria “South Coast Development” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L71626018J. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte.

III. Sipas Urdhrit Nr.4768 Prot., Nr.1637 Dosje., datë 19.08.2021, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AA Bailiff ” SHPK., u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat e debitorit Perlat Zija Sala në subjektin “South Coast Development" SHPK me NUIS (NIPT ) - L71626018J. Kreditor: Banka Amerikane e Investimeve. Objekti: Kthim Kredie.

PROJEKTI "KROREZ PARK RESORT"

Sipas Vendimit NR 13/5, DATË 4/3/ 2019, Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi mospranimin e kërkesës për perfitim te statusit "Investim/Investitor Strategjik Procedure e vecante" per projektin investues “Krorëz Park Resort”, me subjekt investues South Coast Development sh.p.k, me NIPT: L71626018J, në Krorëz, Himarë, për mungesë të burimeve dhe kapaciteteve financiare të paraqitura nga subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Dhimiter Shuteriqi, pallati Nr.5, kati dyte

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 30.07.2023
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 05.06.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash date 22.01.2021
Kontrate shitje kuotash date 17.06.2019
VENDIM NR 13/5, DATË 4/3/ 2019 PËR MOSPRANIM TË KËRKESËS PËR PËRFITIM TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “KRORËZ PARK RESORT”
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -218 327,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -61 728,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli