Skip to content

MF INVEST GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 13:30:02
JSON

NIPT: L71830010R
Administrator: Pranvera Korreshi
Objekti i Veprimtarisë: Per te gjitha llojet e projektimeve dhe punimeve te ndertimit te parashikuara per tu licencuar nga Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit ( Emertimi i Ministrise varion sipas ndryshimeve qe peson me vone), konkretisht: Ne fushen e ndertimeve civile, industriale ,turistike, bujqesore, etj. Kompletimi dhe instalimet e nevojshme per to, rikonstruksione godina civile ekonomike, veshje fasadash, ndertim rrugesh, vepra arti rrugore, punime hidroteknike, ujesjellesa e kanalizime, punime restaurimi , punime karpenterie, punime e sherbime te sistemit komunal, punime mirembajtje , prodhim elementesh parafabrikate e beton arme, mirembajtje dhe zhvillim dekori, punime gjeodezike ne objekte inxhinierie, punime speciale gjeodezike, rilevime topografike, etj. Import Export. Me pakice dhe shumice te mallrave te ndryshme te lendeve te pare te ndertimit dhe prodhimeve, ngritje pike servisi te 2 automjeteve dhe lavazhe automjetesh. Studim - Projektim, Konsulence Teknike. Studim, projektim, per ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha llojeve e masterplane. Sherbime ne planifikim urban. Projektim, ndertim, montim, zbatim e rikonstruksion te godinave te te gjitha llojeve, rruge te cdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaji, metro, pista aeroportuale, punime nentokesore, ura e vepra arti, ujesjellesi, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera dhe mbrojtje lumore diga, damba, tunele. Ndertime stacione elektrike. linja te tensionit te larte, te ulet e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Ndertim impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirembajtjen e tyre. Impiante ngritese transportuese. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike e druri. Impiante teknologjike, termike e kondicinimi. Impiante e linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante te brendshem elektrike, telefonike radiotelefoni etj. Impiante te sinjalistikes rrugore te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese. Investime ne ndertime civile, pallate ne ndertime turistike. Hapjen e agjencive imobiliare. Transport mallrash e udhetaresh e pika servisi per automjete. Import-eksport sipas legjislacionit. Ndermarrje ndertimi per vete dhe per te trete ne kryerjen e veprimtarive ndertimore, ndertime civile, industriale, bujqesore turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj, qe lidhen me to. Prodhim energjie me te gjitha menyrat e mundshme bashkekohore, Instalimin dhe Lidhjen, shperndarjen. Shfrytezim minerar dhe shitje e mineraleve dhe perpunim artizanal i gureve dekorative dhe fasoneve dhe shitja e tyre. Rilevime gjeologjike per kerkim - zbulim. Studio per punime topografie makshederie. Studio per ekspert kontabel, ose kontabel i miratuar. Tregtim me pakice te hidrokarbureve. Bar kafe dhe restaurant. Shfrytezim i kultures ujore, fiores dhe faunes. Prodhim, perpunim dhe tregtim me shumice dhe pakice import eksport i pijeve alkoolike dhe joalkoolike ne te gjitha format e perpunimit te tyre si dhe ambalazhim i tyre. Tregtim me shumice dhe pakice import eksport i duraluminit, dhe produkteve te gatshme apo gjysme te gatshme te duraluminit. Prodhim dhe tregtim i lekureve e prodhimeve te tjera si canta, kepuce etj. Prodhim e tregtim e ambalazhim i mishit dhe formave te ndryshme te perpunimit te tij. Tregtim me pakice import eksport i hidrokarbureve, karburanteve dhe gazit natyror per ngrohje , gatim dhe lende djegese per automjetet si dhe te gazit te lenget. Hapje pike karburanti me pakice (stacion distributor). Ndertime, studime, projektime dhe investimeve ne mjedis, turizem dhe pyje. Mbareshtim i pyjeve, prerja ,perpunimi dhe tregtim me shumice dhe pakice import eksport i lendes drusore. Tregtim i pjeseve te kembimit per autovetura, mjete transporti, tapiceri, etj. Shfrytezim terrenesh sportive sic jane fushat per ushtrimin e sporteve te ndryshme, ngritje dhe shfrytezim palestrash etj. Salla lojerash per femije. Ngritjen e qendrave te informimit dhe sherbimit per turizem, mjedis. Pastrim i mbeturinave inerte urbane dhe i plehrave te qytetit. Ngritja e fidanishteve dhe serave te luleve, per prodhimin dhe tregtimin me shumice dhe pakice, import eksport i frutave te njoma, e te thata, pemeve frutore, dekorative dhe ambalazhim i tyre.Prodhim e tregtim me shumice dhe pakice i konfeksioneve te ndryshme te gatshme dhe gjysme te gatshme, blerjen e lendes se tyre te pare, ndihmese, si dhe teknologji dhe pajisje si dhe ambalazhimi dhe stampimi i tyre .Hapje farmaci dhe tregtim me shumice dhe pakice, import eksport i barnave dhe ilaceve. Agjenci e transportit turistik.Ndertim dhe projektim te objekteve bujqesore, sera,stalla,frigorifera per pikat e perpunimit agroushqimore, ruajtjen e perimeve,frutave etj.Ndertim kantina vere dhe çdo aktiviteti agroushqimor. Sherbim transporti per vete dhe per te trete si dhe dhenie me qera te automjeteve.
Emërtime të tjera Tregtare: MF INVEST GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/06/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Rul BITELLI

Tirane, Kashar, Eskavator

Tirane, FADROM JCB targa ADMT47

Tirane, Bobcat shasi : 5013 - M - 20021

Tirane, Kashar, Daimler 914K targa: AA 576 XF

Tirane, Rimorkiator DE ANGELIS, targë: AGR 757

Tirane, Kamion IVECO MAGIRUS targa AA506MZ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane -Durres, km 9 zona kadastrale 2005 nr pasurie 1/94 (prane OST -se)

Adresa:
1. Tirane, Vore, Muçaj, Ndertim godine Industrial 3 dhe 1 kat me 1 kat nentoke dhe mur rrethues ne prone te shoqerise RINISA SHKP, Zona Kadastrale nr.2726, Nr.Pasurie 133/13

2. Divjake, Terbuf, Shkolla e Mesme te Bashkuar, Çerme Sektor, Njesia Administrative Terbuf, Bashkia Divjake

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Statuti i shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 13 276 818,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 54 955 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 482 448,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 504 758,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 465 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 089 210,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:137 957 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:209 533 335,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:101 013 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:144 387 172,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:142 379 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:46 170 833,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli