Skip to content

ANGS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-23 08:51:05
JSON

NIPT: L72931401G
Administrator: Rina Saliaj
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i sherbimeve ne fushen e gazit. Sherbime ne mbikeqyrjen e punimeve te ndertimit te rrjetit te shperndarjes, transmetimit, depozitimit, ruajtjen, organizimin e sherbimeve laboratorike etj); Ofrimi i sherbimeve inxhinierike ne fushat e mbikeqyrjes se projektimeve, asistence per perfituesit, pronaret e projekteve, administrim projektesh dhe projektim-ndertim te aplikuara ne infrastrukture dhe industri; Ndertimin e impianteve perpunuese, transmetuese dhe depozituese te naftes, nenprodukteve te saj dhe gazit natyror. Kryerjen e punimeve ndihmese ne puset e naftes dhe te gazit (punime siperfaqesore ne sheshin, gryken e pusit dhe punime nentokesore per eleminimin e avarive dhe rivenien ne pune), ndertim i rezervuareve metalike horizontale e vertikale, i dambave te depozitimit te mbeturinave, ndertimi i tubacioneve te te gjithe llojeve, remont i kaldajave te impianteve, punimet per pastrimin e rezervuareve; Importeksportin dhe tregtimin me shumice dhe pakice te hidrokarbureve, karburante, biokarburanteve e lendeve te tjera te ngjashme, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi e licencat e dhena nga autoritetet e caktuara me ligj; Import- eksportin dhe tregtimin me shumice dhe pakice te makinerive, pajisjeve, linjave dhe materialeve elektrike, mekanike, ndertimi, hidraulike, ndertim te ujesjellesve, stacioneve te pompimit, kanaleve dhe shesheve te puseve per nafte dhe gaz, shpim pusesh per uje, nafte, gaze, transport, etj. Per realizimin e objektit te veprimtarise se saj, Shoqeria mund te kryeje, gjithashtu, si aktivitet ndihmes dhe jo paresor, te gjitha veprimet mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, industriale, financiare dhe tregtare, ne Shqiperi si dhe jashte saj, ne masen qe vleresohet e dobishme dhe/ose e pershtatshme nga organi administrativ dhe mundet gjithashtu te marre persiper, gjithmone per qellime ndihmese, pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive ose ndermarrjeve dhe ose entiteteve te tjera me objekt te ngjashem, te afert ose te lidhur me te vetin, ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi, si dhe cdo aktivitet tjeter te lejuar nga ligjet ne fuqi. Te gjitha veprimtarite e pershkruara me siper mund te zhvillohen si ne Shqiperi ashtu edhe jashte saj.
Emërtime të tjera Tregtare: ANGS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/05/2017
Rrethi: Patos
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FINMAN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.11.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L62405030K, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Idajet Ismailaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.12.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 08.02.2019, me vendim te ortakut te vetem, u miratua shperberja e shoqerise. U largua nga detyra administratori Endrit Matraxhiu dhe u emerua si likuidatore Rina Saliaj. Statusi i shoqerise ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier Patos PATOS Zona Industriale Patos, Nr.Pasurie 69/29, Zone Kadastrale 2890

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 23.12.2021
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per prishjen e shoqerise date 08.02.2019
Vendimi i asamblese se ortakev per zmadhimin e kapitalit date 10.04.2018
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala