Skip to content

FINMAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-21 13:08:59
JSON

NIPT: L62405030K
Administrator: Fesbian Myftari
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria e cila ka organizimin si nje shoqeri holding, do te jete zoteruese e kuotave ne disa shoqeri te tjera dhe do te ofroje asistence per shoqerite e zoteruara ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte nga vete Shoqeria apo ortaket e saj (ne vijim shoqerite e grupit), ka per objekt dhe qellim te saj ushtrimin e aktiviteteve, qe do te perfshijne por nuk do te kufizohen ne sa me poshte: Zoterimi dhe administrimi i kuotave te shoqerive te kontrolluara ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Koordinimi teknik, administrativ, financiar dhe organizativ te shoqerive te grupit. Dhenie e garancive te te gjitha llojeve ne favor te shoqerive te grupit dhe dhenia sherbimeve te analizes, koordinimit, studimeve te tregut, marketingut, etj. Orientim ne vendosjen e objektivave dhe strategjive, koordinimin e aktiviteteve te shoqerive te grupit, te vendose objektivat financiare, te kontrolloje sjelljen dhe efektivitetin financiar, dhe ne pergjithesi, menaxhimin dhe kontrollin financiar si dhe mbeshtetjen ne kete drejtim te shoqerive te grupit. Keshillim i vazhdueshem per aktivitetet tregtare te shoqerive te grupit, qe do te perfshije por nuk do te kufizohet ne studime dhe asistence per themelimin dhe ushtrimin e aktiviteteve tregtare ne 2 Shqiperi dhe jashte saj, ne perputhje me legjislacionin mbi shoqerite tregtare ne Republiken e Shqiperise, asistence ne hartimin e statuteve, mbajtjen e librave te shoqerive tregtare dhe permbushjen e detyrimeve prane organeve perkatese, asistence ne pergatitjen e planeve te biznesit, asistence ne pergatitjen dhe zbatimin e programeve te ristrukturimit dhe uljes se kostove, asistence ne planifikimin dhe zbatimin e operacioneve ekonomike te jashtezakonshme te shoqerive (ristrukturime, bashkime, ndarje, zmadhime kapitali, blerje sipermarrjesh ose degesh te tyre; transformime, mbyllje dhe likuidim te shoqerive). Keshillim financiar duke perfshire por pa u kufizuar ne analizen financiare per strategjite e zhvillimit, pergatitjen e planeve te financimit, keshillim dhe asistence ne operacionet e kredise, studim dhe kerkim burimesh financiare me kushte lehtesuese, asistence ne operacionet e investimeve te paluajtshme, dhe fusha te tjera qe lidhen me aktivitetin e shoqerive te grupit. Asistence ne kerkimin, punesimin e personelit, dhe vendosja ne dispozicion te shoqerive te grupit te personelit te kualifikuar sipas nevojave. Studime dhe keshillim ne fushen e inxhinierise, se projektimeve civile e industriale dhe analizave te tregu si dhe keshillim ne cdo sektor dhe fushe qe lidhet dhe mbeshtet ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte ose indirekte veprimtarine ekonomike te shoqerive te grupit. Me qellim realizimin e objektit te aktivitetit te saj, Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: FINMAN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/11/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 89 000 000,00
Numri i pjesëve: 4
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: MOTUS, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 03/12/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02404024C, me adrese ne Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Elton Hoxha dhe ortak te vetem Idajet Ismailaj (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 21.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Idajet Ismailaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 57% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te MOTUS-zoteruese e 57% te kapitalit te FINMAN. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.02.2022.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Arena S&P, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 13/11/2019 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L92315012Q, me adrese ne Tirane, Qendra Tregtare Arena Center, Rruga "Papa Gjon Pali i II", nr. pasurie 7/5, ZK 8160, me administrator Gentjan Hoxha dhe Alket Xhemo. FINMAN zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2022)

II. ASAB, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 12/01/2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L21317019E, me adrese ne Tirane, Rruga Dervish Hima, Arena Center, Hvria B/C13, Kati V, me administrator Sokol Agalliu. FINMAN zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2022)

III. Balkansca Finman, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 20/12/2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12428002A, me adrese ne Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Twin Towers, Kulla 2, Kati 3, 1000, me administrator Gani Haxhia. Shoqeria eshte e c’regjistruar. FINMAN zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2022)

IV. MANASTIRI RESORT, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 16/11/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12318008T, me adrese ne Tirane, Rruga Dervish Hima, Arena Center, Seksioni B/C, kati 5, me administrator Gerold Tola. FINMAN zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2022)

V. Fintrade, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 24/11/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12326014L, me adrese ne Tirane, Rruga "Dervish Hima", Arena Center, Seksioni B/C, kati 5, me administrator Anila Gani. FINMAN zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2022)

VI. AOS, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 12/09/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L33316401D, me adrese ne Fier, Patos, Zona Industriale, me administrator Klevis Agalliu. FINMAN zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2022)

VII. "IR" sh.p.k, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 06/09/2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L62107028A, me adrese ne Tirane, Rr.Dervish Hima, Arena Center, Hyrja C, Kati i 5, me administrator Erald Hysa. FINMAN zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2022)

VIII. ALB - STAR, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15/02/1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J62903512W, me adrese ne Fier Patos PATOS Zona Industriale Patos, nr.pasurie 69/29, zona kadastrale nr.2890, me administrator Edmond Spahiu. FINMAN zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2022)

IX. AM Rentals, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 02/04/2019 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L92805401N, me adrese ne Fier Patos PATOS Objekt ne Numer Pasurie 69/29, Zone Kadastrale Nr.2890, prane kompleksit Albstar, me administrator Julian Milo. FINMAN zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2022)

X. ANGS, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 29/05/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L72931401G, me adrese ne Fier, Patos, Zona Industriale Patos, Nr.Pasurie 69/29, Zone Kadastrale 2890, me likuidator Rina Saliaj. FINMAN zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte ne likuidim (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2022) XI. APM, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 12/01/2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L22519401V, me adrese ne Fier, Patos, Zona Industriale Patos - Fier, tek kompleksi " ALB-STAR", me administrator Lorant Stambolliu. FINMAN zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 21.03.2022
Akti i themelimit
Marreveshje per pjesetimin e kuotes date 01.11.2021
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit date 14.12.2021
Kontrate per kalim kuote date 02.02.2022
Kontrate dhurimi kuota kapitali date 06.01.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 21.03.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 683 089 224,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 634 377 555,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 265 442 711,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 150 130 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 700 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:725 475 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 658 974 173,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:291 635 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:165 841 322,00
Punuar Nga : A.Lala