Skip to content

FINMAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-15 11:56:01
JSON

NIPT: L62405030K
Administrator: Fesbian Myftari
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria e cila ka organizimin si nje shoqeri holding, do te jete zoteruese e kuotave ne disa shoqeri te tjera dhe do te ofroje asistence per shoqerite e zoteruara ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte nga vete Shoqeria apo ortaket e saj (ne vijim shoqerite e grupit), ka per objekt dhe qellim te saj ushtrimin e aktiviteteve, qe do te perfshijne por nuk do te kufizohen ne sa me poshte: Zoterimi dhe administrimi i kuotave te shoqerive te kontrolluara ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Koordinimi teknik, administrativ, financiar dhe organizativ te shoqerive te grupit. Dhenie e garancive te te gjitha llojeve ne favor te shoqerive te grupit dhe dhenia sherbimeve te analizes, koordinimit, studimeve te tregut, marketingut, etj. Orientim ne vendosjen e objektivave dhe strategjive, koordinimin e aktiviteteve te shoqerive te grupit, te vendose objektivat financiare, te kontrolloje sjelljen dhe efektivitetin financiar, dhe ne pergjithesi, menaxhimin dhe kontrollin financiar si dhe mbeshtetjen ne kete drejtim te shoqerive te grupit. Keshillim i vazhdueshem per aktivitetet tregtare te shoqerive te grupit, qe do te perfshije por nuk do te kufizohet ne studime dhe asistence per themelimin dhe ushtrimin e aktiviteteve tregtare ne 2 Shqiperi dhe jashte saj, ne perputhje me legjislacionin mbi shoqerite tregtare ne Republiken e Shqiperise, asistence ne hartimin e statuteve, mbajtjen e librave te shoqerive tregtare dhe permbushjen e detyrimeve prane organeve perkatese, asistence ne pergatitjen e planeve te biznesit, asistence ne pergatitjen dhe zbatimin e programeve te ristrukturimit dhe uljes se kostove, asistence ne planifikimin dhe zbatimin e operacioneve ekonomike te jashtezakonshme te shoqerive (ristrukturime, bashkime, ndarje, zmadhime kapitali, blerje sipermarrjesh ose degesh te tyre; transformime, mbyllje dhe likuidim te shoqerive). Keshillim financiar duke perfshire por pa u kufizuar ne analizen financiare per strategjite e zhvillimit, pergatitjen e planeve te financimit, keshillim dhe asistence ne operacionet e kredise, studim dhe kerkim burimesh financiare me kushte lehtesuese, asistence ne operacionet e investimeve te paluajtshme, dhe fusha te tjera qe lidhen me aktivitetin e shoqerive te grupit. Asistence ne kerkimin, punesimin e personelit, dhe vendosja ne dispozicion te shoqerive te grupit te personelit te kualifikuar sipas nevojave. Studime dhe keshillim ne fushen e inxhinierise, se projektimeve civile e industriale dhe analizave te tregu si dhe keshillim ne cdo sektor dhe fushe qe lidhet dhe mbeshtet ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte ose indirekte veprimtarine ekonomike te shoqerive te grupit. Me qellim realizimin e objektit te aktivitetit te saj, Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: FINMAN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/11/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 89 000 000,00
Numri i pjesëve: 4
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “MOTUS”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 03/12/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02404024C, me adrese ne Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Edmond Spahiu dhe ortak te vetem Idajet Ismailaj, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.02.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 08.03.2022, terhequr datë 15.02.2024, Pronaret perfitues te subjektit “Finman”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Idajet Ismailaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 57% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te “MOTUS” - zoteruese e 57% te kapitalit te “FINMAN”. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.02.2022.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “ALB - STAR”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15/02/1995, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903512W, me adresë aktuale në Tirane Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, dhe me administrator Sokol Agalliu. “FINMAN” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2024)

II. “AM Rentals”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02/04/2019, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L92805401N, me adresë aktuale në Fier Patos Objekt ne Numer Pasurie 69/29, Zone Kadastrale Nr.2890, prane kompleksit Albstar, dhe me administrator Arben Caushaj. “FINMAN” zotëron 50% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2024)

III. “ANGS”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 29/05/2017, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72931401G, me adresë në Fier Patos Zona Industriale Patos, Nr.Pasurie 69/29, Zone Kadastrale 2890, dhe me Likuidator Rina Saliaj. “FINMAN” zotëron 100% të kapitalit. Subjekti rezulton i Çregjistruar nga QKB. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2024)

IV. “AOS”, shoqëri aksionare, e themeluar më datë 12/09/2013, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L33316401D, me adresë aktuale në Fier Patos Zona Industriale, dhe me administrator Klevis Agalliu. “FINMAN” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2024)

V. “APM”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12/01/2012, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L22519401V, me adresë aktuale në Fier Patos Zona Industriale Patos - Fier, tek kompleksi " ALB-STAR", dhe me administrator Altin Davidi. “FINMAN” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2024)

VI. “Arena S&P”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13/11/2019, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L92315012Q, me adresë aktuale në Tirane Qendra Tregtare Arena Center, Rruga "Papa Gjon Pali i II", nr. pasurie 7/5, ZK 8160, dhe me administrator Gentjan Hoxha dhe Alket Xhemo. “FINMAN” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2024)

VII. “ASAB”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12/01/2012, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L21317019E, me adresë aktuale në Tirane Rruga Dervish Hima, Arena Center, Hvria B/C13, Kati V, dhe me administrator Andi Maqina. “FINMAN” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2024)

VIII. “Balkansca Finman”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20/12/2011, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12428002A, me adresë në Bulevardi Deshmoret e Kombit, Twin Towers, Kulla 2, Kati 3, 1000, dhe me administrator Gani Haxhia. “FINMAN” zotëron 100% të kapitalit. Kompania rezulton e Çregjistruar nga QKB. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2024)

IX. “Fintrade”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24/11/2021, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M12326014L, me adresë aktuale në Tirane Rruga "Dervish Hima", Arena Center, Seksioni B/C, kati 5, dhe me administrator Anila Gani. “FINMAN” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2024)

X. “MANASTIRI RESORT”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16/11/2021, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M12318008T, me adresë aktuale në Tirane Rruga Dervish Hima, Arena Center, Seksioni B/C, kati 5, dhe me administrator Florian Saliu. “FINMAN” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2024)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 21.03.2022
Akti i themelimit
Marreveshje per pjesetimin e kuotes date 01.11.2021
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit date 14.12.2021
Kontrate per kalim kuote date 02.02.2022
Kontrate dhurimi kuota kapitali date 06.01.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 21.03.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 15.02.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 15.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 81 617 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 69 122 057,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 683 089 224,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 634 377 555,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 265 442 711,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 150 130 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 700 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:65 796 620,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:43 692 484,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:725 475 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 658 974 173,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:291 635 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:165 841 322,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli