Skip to content

L.T.E CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-03 08:51:18
JSON

NIPT: L78006801F
Administrator: Artur Caushaj
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e c'do aktiviteti të lejuar me ligj dhe/o pjesemarrjen në cdo veprimtari apo aktivitet të ligjshem që mund të kryej një shoqen me pergjegjesi të kufizuar në bazë të legjislacionit shqiptar në fuqi. Aktivitet ne fushen e projektimeve dhe hapje studio projektimi. Investitor privat dhe/ose zbatues i veprave te ndertimit, rikonstruksionit, restaurimit, mirembajtje, sipermarrje te ndryshme me fonde private dhe shteterore, donacione, etj., ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile, industrale, socialkulturore, turistike, bujqesore, landfilleve, stadiumeve, punime sipas kategorive te licences se zbatimit NP-1, NP-2, NP-3, NP4,NP-5, NP-6, NP-7, NP- 8, NP-9, NP-10, NP-11, NP-12, NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5, NS-6, NS-7, NS-8, NS-9, NS-10, NS-11, NS-12, NS-13, NS-14, NS-15, NS-16, NS17, NS-18, NS-19, NS-20. Agjenci per shitbjerjen e pasurive te luajteshme dhe te paluajteshme. Punime mjedisore, hartim te raporteve te ndikimit ne mjedis dhe ekspertime mjedisore. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim i mbetjeve urbane dhe mbetjeve inerte te parrezikshme. Sherbime spedicioni brenda dhe jashte Shqiperise per transport 2 mallrash te ndryshme me shumice e pakice, import - eksport me mjete te shoqerise. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave dhe pajisjeve te ndryshme industriale, bujqesore, blegtorale, elektrike, hidraulike, frigoriferike, ashensor, elektroshtepiake/industriale, kancelari dhe artikujve shkollor, blegtorale, ushqimore, pajisjeve kondicionimit dhe ventilimit, kompjutera dhe pajisje kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe pjese kembimi per to, si dhe te ofroj te gjitha sherbimet/riparime qe kryhen me pajisjet e siperpermendura. Import, eksport dhe tregtim, me shumice dhe pakice te makineri, mjete, automjete, kamiona, makineri industriale, bujqesore, blektorale, si dhe çdo lloj mjeti dhe pajisje te motorrizuar dhe pjese te kembimit per keto makineri, autoservis mjetesh te markave e tonazheve te ndryshme. Dhenie me qera e mjeteve dhe automjeteve te cdo lloji. Krijimi, instalimi, dhenia me qira dhe venia ne shfrytezim e impianteve, stacioneve, reparteve, linjave per tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashte vendit; Importeksport dhe tregti me shumice e pakice e naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transport kombetar e nderkombetar i tyre. Ndertimi, marrja dhe dhenia me qira dhe venia ne perdorim te depove hidrokarbure, rezervuareve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas projektit teknologjik. Sherbim hoteleri. Agjensi turistike. Import-eksport, prodhim dhe tregtimi materiale ndertimi dhe lendeve te para industrial, drusore dhe per ndertim. Hotel, bar-kafe, restorante. Import, eksport dhe tregtim, me shumice dhe pakice te mjete mjekesore, aparaturave dhe paisjeve mjekesore, mjeteve farmaceutike; materialeve/ lendeve/ produktevelbarnave farmaceutike dhe veterinere. Funksionimi dhe administrimi i farmacive te shitjes me pakice dhe tregtimi me pakice i barnave dhe produkteve farmaceutike. Organizimi, veprimtaria dhe menaxhimi i strukturave diagnostikuese dhe kuruese dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise. Trajtimi i mbetjeve spitalore. Aktivitet ne fushen e edukimit parashkollor, privat, cerdhe, kopsht, aktivitetet mesimdhenie ne fushen e arsimit e ciklit te ulet 9-vjecar, arsimit te mesem te profilizuar dhe te pergjithshem dhe arsimit te larte, kurse kualifikimi ne gjuhe te huaj, etj, sipas kerkeses dhe ofertes qe do te kete shoqeria nga subjekte te ndryshme private, juridike dhe shteterore.
Emërtime të tjera Tregtare: L.T.E CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/05/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 900 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: Me date 22/02/2023, me ane te Urdhrit Nr.59/3 Prot., Nr.0046-22 Dosje, datë 09.02.2023, lëshuar nga Zyra Përmbarimit “ BESA” SHPK., u urdherua vendosja e masës sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit shoqeria “L.T.E CONSTRUCTION” SHPK me NIPT- L78006801F, që zoteron debitori Erjon Caushaj ne masen 33%, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimin e ketyre aksioneve/ kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtrar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher tjeter.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Rruga 3 Deshmoret, godine banimi dhe sherbimi 1,2,5,8 dhe 11 kate me 2 kat parkim nentoke ne prone te shoqerise Lloxhall

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 28.06.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 17 648 722,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 24 866 344,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 12 875 976,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 825 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 676 203,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:398 493 025,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:422 201 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:155 019 530,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:27 695 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:48 972 006,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja