Skip to content

K.M.K
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-07 09:21:35
JSON

NIPT: L78223801E
Administrator: Kelmend Caushaj
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e projektimeve, zbatimit te veprave te ndertimit dhe rikonstruksioneve, ne fushen minerare, vleresime te pasurive te paluajtshme, sipermarrje te ndryshme private dhe shteterore; investitor privat ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile private dhe shteterore, socialkulturore, ndertim rruge, autostrada, mbikalime, aeroporteve, porte, hekurudha, tramvai, metro, objekteve sportive etj. Mirembajtje me performance te rrugeve. Ndertime ujesjellesa, kanale te ujerave te zeza dhe te bardha, gazesjellesa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore sistemim hidraulike e bonifikime. Agjenci per shitblerjen e ndertesave; Prodhimin, tregtimin dhe transportimin e materialeve inerte, si: rera, zhavorre, gure, çakull, gelqere, granile, produkteve te ndryshme prej betoni, si dhe materialeve te ndryshem per ndertim. Tregtim te materialeve prej duralumini dhe plastike etj. Shfrytezim, prodhim dhe tregtim ne 6 karriera lumore, gurore, gureve etj. Hotel, bar-kafe, restorant, agjensi turistike; Administrimin e hoteleve,bareve,restoranteve e lokaleve te ndryshme, si dhe çdo aktivitet tjeter te lidhur me te; import-eksport, shitje me pakice dhe me shumice te mallrave te ndryshem ushqimore dhe industriale. Aktivitet ne fushen e edukimit parashkollor, privat, çerdhe, kopsht; aktivitet mesimdhenie ne fushen e arsimit te ciklit te ulet, 9-vjeçar, arsimit te mesem te profilizuar dhe te pergjithshem dhe arsimit te larte; kurse kualifikimi ne gjuhe te huaj etj; sipas kerkeses dhe ofertes qe do te kete shoqeria nga subjekte te ndryshme private, juridike dhe shteterore; Sherbime spedicioni brenda dhe jashte Shqiperise per transport mallrash te ndryshme me shumice e pakice, import-eksport me mjete te shoqerise. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te ndryshem ushqimore industriale, bujqesore, elektro-shtepiake, kancelari, pjese kompjuterike, blegtorale te mishit dhe nenprodukteve te tij, sallameri e çdo nenprodukt te tij, shpendeve te gjalla e te therura; Grumbullim, pastrim i mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim dhe shitje skrapi. Pastrimin e ambienteve te brendshme dhe te jashtme publike dhe private dhe sistemim-gjelberim. Kryerje e seleksionim i mbetjeve te ndryshme. Prodhim, mirembajtje, riparim kazan mbeturinash, lavazh mjetesh per vete dhe te trete. Sherbime lavanderie dhe dizinfektimi. Grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme. Tregtim, eksport-import me shumice dhe pakice te automjeteve, makinerive industriale dhe makinerive bujqesore, pjese te kembimit per keto makineri, autoservis i tyre, autoservis mjetesh te markave e tonazheve te ndryshme. Tregetim me pakice i llojeve te ndryshme, te karburantit dhe nenprodukteve te tij, hidrokarbure. Eksport - import dhe tregtim me shumice dhe pakice te makinerive industrial dhe pjeseve te kembimit, per keto makineri, linje transporti, linje prodhimi industrial e drusor, artikujve shkollor dhe kancelarise dhe mobileri zyre: letres per shtypshkrim, fotokopje etj, pajisje, kondicionimi dhe ventilimi, pajisje kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe çdo pajisje elektronike apo elektrike qe gjen ne perdorim zyre si dhe pjese kembimi per to si dhe te ofroje te gjitha sherbimet qe kryhen me pajisjet e siperpermendura; sherbime riparimi te ketyre pajisjeve; Transport dhe tregtim me shumice dhe pakice, import-eksport te artikujve te ndryshem industrial si: lende te para, material ndertimi, makineri dhe pajisje, pjese kembimi per makineri e automjete etj
Emërtime të tjera Tregtare: K.M.K
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/08/2017
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Ballsh-Mallakastër, Bulevardi Rrapo Hekali, Shkalla 1, Kati 1, Z.Kadastrale 1090, Nr. Pasurie 7/9810/Ndertesë

Adresa:
Tirane, Rruga "Jorgjia Truja", Godina 13, hyrja 2, Zona Kadastrale 8190, Nr.Pasurie 6/199+1-1, vol 6, fq.128

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.06.2022
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 376 722,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 032 157,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 773 138,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:160 928 638,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:176 867 877,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:40 981 486,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja