Skip to content

CIVIL CONS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-07-29 10:11:07
JSON

NIPT: L81315015O
Administrator: Novrus Bejkaj, Afërdita Pitikoja
Objekti i Veprimtarisë: Studim - Projektim, Supervizim, Mikqyrje - Kolaudim, Konsulencë Teknike, Studim, Projektim, Mbikqyrje, kolaudim për ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit Shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha llojeve, Shërbime në planifikim urban. Projektim, ndërtim montim, zbatim e rikonstruksion të godinave të të gjitha llojeve, rrugë të çdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, ura e vepra arti, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera dhe mbrojtje lumore diga, damba, tunele. Ndërtime stacione elektrike, linja të tensionit të lartë, të ulët e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Ndërtim idrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirëmbajtjen e tyre. Impjante ngritëse transportuese. Ndërtime parafabrikat, beton arme, struktura metalike e druri. Impjante teknologjike, termike e kondicinimi. Impjante e linja telefonie dhe tekomunikacioni. Impjante të brendshme eletrike, telefonike, radiotelefoni etj. Impjante të sinjalistikës rrugore të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Investime në ndërtime civile, pallate, në ndërtim turistike. Hapjen e agjensive imobilare. Transport mallrash e udhëtarësh e pika servisi për automjetet. Import-eksport sipas legjislacionit. Ndërmarje ndërtimi për vete dhe për të tretë në kryrjen e veprimtarive ndërtimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj. që lidhen me to. Vlerësim të pasurive të paluajtshme dhe objekteve industriale.
Emërtime të tjera Tregtare: CIVIL CONS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.01.2018
Rrethi: Gjirokaster
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 M/1 F
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, Rruga "18 Shtatori", Qender Biznesi, hyrja 1, kati i 2-te, zyra 4, pasuria nr.15/59+ 1-2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.07.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate dhurimi aksionesh 05.07.2019
Kontrate shitje kuotash kapitali 25.09.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 300 707,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 055 376,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 120 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:34 145 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 301 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:10 100 000,00
Punuar Nga : A.Lala