Skip to content

CIVIL CONS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-26 10:30:32
JSON

NIPT: L81315015O
Administrator: Korab Aliko
Objekti i Veprimtarisë: Studim - Projektim, Supervizim, Mikqyrje - Kolaudim, Konsulencë Teknike, Studim, Projektim, Mbikqyrje, kolaudim për ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit Shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha llojeve, Shërbime në planifikim urban. Projektim, ndërtim montim, zbatim e rikonstruksion të godinave të të gjitha llojeve, rrugë të çdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, ura e vepra arti, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera dhe mbrojtje lumore diga, damba, tunele. Ndërtime stacione elektrike, linja të tensionit të lartë, të ulët e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Ndërtim idrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirëmbajtjen e tyre. Impjante ngritëse transportuese. Ndërtime parafabrikat, beton arme, struktura metalike e druri. Impjante teknologjike, termike e kondicinimi. Impjante e linja telefonie dhe tekomunikacioni. Impjante të brendshme eletrike, telefonike, radiotelefoni etj. Impjante të sinjalistikës rrugore të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Investime në ndërtime civile, pallate, në ndërtim turistike. Hapjen e agjensive imobilare. Transport mallrash e udhëtarësh e pika servisi për automjetet. Import-eksport sipas legjislacionit. Ndërmarje ndërtimi për vete dhe për të tretë në kryrjen e veprimtarive ndërtimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj. që lidhen me to. Vlerësim të pasurive të paluajtshme dhe objekteve industriale.
Emërtime të tjera Tregtare: CIVIL CONS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/01/2018
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Shënime: I. Me date 31.01.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, emerohet drejtuesja teknike e shoqerise Afërdita Pitikoja.

II. Me date 01.07.2021, me kerkese te drejtueses teknike te shoqerise Afërdita Pitikoja kerkon doreheqjen nga pozicioni i drejtueses teknike dhe nderprerjen e marredhenies se punes.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster Lagjia 18 Shtatori, Rruga "18 Shtatori", godine 9-kateshe, kati 1-re, objekti 15/5

Adresa:
Tirane, Rruga “Bilal Sina”, pallati 2, apartamenti 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.07.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate dhurimi aksionesh 05.07.2019
Kontrate shitje kuotash kapitali 25.09.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Kontrate Shitje Kuotash date 24.01.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 933 945,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 492 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 300 707,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 055 376,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 120 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:38 830 356,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:79 061 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:34 145 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 301 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:10 100 000,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli