Skip to content

Euro Balkans News (Ish EURONEWS BALKANS)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-16 10:28:47
JSON

NIPT: L82305012L
Administrator: Jonida Gjoka
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e mediave audiovizive, prodhim, transmetim dhe ritrasmetim te programeve dhe informacioneve te ndryshme audiovizive.
Emërtime të tjera Tregtare: EURONEWS BALKANS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/11/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: INTER MEDIA GROUP, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar ne 17.02.2016 me NIPT L61429018R, me seli ne Tirane, Farke, LUNDER Rruga e Rezevat e Shtetit, Lunder 1, Zona Kadastrale 2529, Pasuria Nr. 590/1/14. Shoqeria administrohet nga Z. Theodhoro Çami dhe ka ortake: Z. Theodhoro Çami (33%) dhe Vasil Mero (67%) (Sipas te dhenave te QKB deri me 29.10.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.10.2022, terhequr nga QKB date 29.10.2022, Pronare perfitues jane:

Theodhoro Çami, shtetas shqiptar, i datelindjes 1981, pronar perfitues per 33% te kapitalit, pasi zoteron 33% te kapitalit te shoqerise meme INTER MEDIA GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.09.2022.

Vasil Mero, shtetas shqiptar, i datelindjes 1952, pronar perfitues per 67% te kapitalit, pasi zoteron 67% te kapitalit te shoqerise meme INTER MEDIA GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.09.2022.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 12.01.2023, në bazë të shkresës Nr. 955, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ Euro Balkans News “ SH.P.K, pajisur me NUIS (Nipt)- L82305012L, me perfaqësues ligjor Karolina Rista. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Shënime: Administratori i shoqërisë për çdo transaksion financiar që tejkalon vlerën 1,000 euro (ose shumën ekuivalente në lekë). Për këto transaksione kërkohet nënshkrimi i z. Theodhoro Çami në çdo akt/dokument/faturë etj. që transaksioni të konsiderohet i vlefshëm.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Farke LUNDER Lunder 1, Rruga Rezervat e Shtetit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.10.2022
Ndryshimi i Administratorit
Ndryshimi i Emrit te Shoqerise
Vendim i asamblese se ortakeve per aprovimin e shnderrimin e formes ligjore te shoqerise date 20.12.2018
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 29.10.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.06.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Fnanciare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Akti i Themelimit
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -128 360 592,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -26 610 570,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -15 583 865,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -43 052 148,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 418 149,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:216 141 281,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:285 511 248,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:214 513 795,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:46 078 765,00
Punuar Nga : A.B / A. Lala / P. Nikolli